אתנכשמ -תואצוהב ךוסחל דציכ

ררחתשהל ץעיימ ינא ,אתנכשמ תחיקלו הריד תיינק לש הטלחה ינפב םידמוע םתא םא
ידכ הרצק אתנכשמ תחקל תוסנל אלו דחוימ לועב רבודמש הבשחמהמ
.תרחא האצוה לוכ לאכ ,אתנכשמל וסחייתה ,תאז םוקמב .רהמ "הנממ רטפיהל"

.הנש 15-ל העובק תיבירב אתנכשמ וחק
הרידה תיצחמ לש םולשת י"ע הריד םינוק םתאש החנה ךותמש איה ,ךכל הביסה
היהי הנש 15 לש הפוקתל אתנכשמה לש ישדוחה רזחהה ,אתנכשמב תיצחמו ןמוזמב
.הרידה התוא לע םימלשמ םתייהש תוריכשה ימד הבוגב ךרעל
תועתפה םכל ויהיש אלו הפוקתה לכל ומלשת המכ שארמ תעדל ףידע ,תיבירה ןיינעל
.תומיענ אל

עבצא יללכ
.שדוחל לקש 700-800 ולעי הנש 15 לש הפוקתל אתנכשמ לקש 100,000 לכש ורכז
לכ ךסמ זוחא 20-25מ רתוי היהי אל אתנכשמה לש ישדוחה רזחההש ודיפקה
.םכיתוסנכה

תא ותיא עורפל םאה ,ןמוזמ םוכס םואתפ ולביקש הלאכ יתוא םילאוש תובר םימעפ
!!!אל -איה הבושתהו ,אתנכשמה
.רלוד 100,000 לש השורי עגרה םתלביקו רלוד 100,000 לש אתנכשמ םכל שיש חיננ
ותוא םתכפהו רלוד 100,000 לש דבוכמ םוכס םתחקל ,אתנכשמה תא וערפת םא
?לבח אל...דבלב שדוחל רלוד 700-ל
ריכשהל ,הנטק הריד דוע תונקל לשמל ומכ ,רתוי הברה הז םוכס םע תושעל רשפא
.הנושארה הרידה לש אתנכשמה תא םלשל ידכ הלש תוריכשה ימדב שמתשהלו התוא
הנושארה אתנכשמה םולשת לש דעיה תא םתמשגה םג ,םוכסה ותוא םעש ,בל ומיש
אתנכשמהשכ םג ךשמתש תפסונ הסנכהו תפסונ הריד םכל היהתש ,ךכ םתעקשה םגו
.רמגת
םולשת ןיב תואתנכשמב ינורקע לדבה ןיאש ,אוהו םיוסמ ןורקיע ןאכ רוכזל ךירצ
קר אוה לדבהה .חטבומ ישדוח סיסב לע אתנכשמה םולשת ןיבל ןמוזמב אתנכשמה
.םכלש שארב
זא ,ףסכ םואתפ ךירצ םאש תעדלו תיביר םינתונש םירחא םירבדב עיקשהל םג רשפא
.םכל שי

תעדל ידכ שדוח ידמ םלשל םינכומ םתא המכ :האבה הלאשה תא םכמצע תא ולאש
?קנבב רלוד 100,000 םכל שיש
.םינמוזמ םירזת ופידעה

תוינק