יללכ -תואצוהב ךוסחל דציכ

:תואבהמ תחא םג תויהל הלוכי התייה וז הבתכ לש תרתוכה
,ישדוחה םירזתה לע טלתשהל ךיא
,יפסכ םוריח בצמב גהנתהל ךיא
...דועו יתחפשמה תואצוהה הנבמ תא ןנכתל ךיא

."םירזתה תפדעה ןורקיע" הנוכמש יסיסבה ןורקיעה תא ןיבהל בושח ,תישאר
םכידיב הריאשמש ,הטלחהה תא לבקל ףידע ,ולבקתש תילכלכ הטלחה לוכב ,דימת
הרקמב ומכ ,הרקי רתוי תצק איה םימעפל םא םג תאזו ,ישדוח סיסב לע ןמוזמ רתוי
.אתנכשמ לש

םייללכ תוגהנתה יללכ
וכסחתש ידכ ,וז הבתכב תוצלמהה ירחא ובקעתש קיפסמ ,ףסכ םע םייארחא םתא םא
.הברהו
:הלא תונורקע יפל לועפל תוצלמהל ףסונב בושח ,םייארחא םכניאש םיעדוי םתא םא

.והזו ןמוזמב םימלשמ !יארשא יסיטרכבו םיק'צב שמתשהל וקיספה (1
םיישדוחה םכייחל בצקומה םוכסה תא ןמוזמב ואיצוה ,תרוכשמ םתלביקש םויב (2
.והזו שי המ הז .הפטעמב ומישו
.המודכו םייוליב ,תונובשח ,ןוזמ ומכ םיאשונ יפל תופטעמ המכל קלחל םג רשפא

םיקפס
.םכיפסכ לע םירחתמ לאכ ,םיכרוצ םתאש םינושה םיתורישה ינתונ לכ לא וסחייתה
.תולקב הקסע ורגסית לאו "זרכמ" ןיעמ וכרע
ינאשכ ריהמ טנרטניא לע לקש 250 םימלשמ ןיידעש ילש םירבח תולגל יתוא םיהדמ
.דבלב לקש 50 םלשמ
ושקבו םירחתמל ןופלט ומירה םעפ ידמו םכלש תונובשחה לכ תא ףטוש ןפואב וקדב
.תורישל רתוי הבוט העצה
:תועיבקב קודבל ךירצש םיקפס לש אמגודל המישר הנה

.'וכו ,הקזחא תואצוה ,ריהמ טנרטניא תולע קודבל !קזב ןכ -קזב
.וושהו תועצה ולבק ,לארשיב תויקפס הברה שי -טנרטניא קפס
.םימיהדמ טושפ םיריחמה ירעפ -תוימואלניב תוחיש
! %50-ב ריחמ יל ודירוה הרחתמל בזוע ינאש יתעדוהש םויב -ןייוול םילבכ
.ידמ רתוי םתס םכל הלוע אל והשמ םא קודבל -למשח
!ןומה ךוסחל רשפא -חוטיב
!ןיטולחל ץורפ קוש הז -םיצופישו םינוקית
.תובר תויצפואו םניח יגוח ,םי"סנתמ שי - םידליל םיגוח
.םיביוחמ םתא םניגב םירטמה תאו גוויסה תא קודבל הווש -הנונרא
.םימוצע םישרפה שי ןאכ םג -תוסיט

,בל ומישתש ילב ,הירחאו הבוצק הפוקתל ריחמ םינתונ תוריש יקפס תובר םימעפ
.הלוע ריחמה
עצבמה לש םויסה ךיראת תא הנש חול לע וא ןמויב ומשר ,הזכ עצבמ םתחקל םא
.ומויס ינפל תצק ,שדח "זרכמ" וכרעו

.לוז ףילחת אוצמל ןתינ םיבר םיתוריש יגוסל -יביטנרטלא תוריש ושפח
.תומיאתמ םניח תונכות םע טנרטניאה תשר לעמ ןופלטב םניח רבדל ןתינ אמגודל ךכ

םיריחמ רקס
רתוי דוע םילודג םישרפה .קוידב רצומ ותוא לע םימוצע ריחמ ישרפה אוצמל ןתינ
.ךרע יווש םימוד םירצומ לע ואצמת
ריחמה שרפה .םהינימל םינואיצמב בוביס תושעל קיזי אל ,הלענהו דוגיב תיינקב
.הלעמו לקש 150-ל עיגהל לוכי סני'ג לש בוט גוזל
תורשע ךוסחל רשפא .טנרטניאב םיזרכמב םג וקדבו םיריחמ וושה למשח ירצומב
.ריחמהמ םיזוחא

תונקל ןכיה
המ .םיקוקז םתא םהל םירצומה תא בוט ריחמב תונקל יאדכ ןכיה ולגת ןמזה םע
שיו המוד רצומ ונק קוידב םה ילוא .םירבח םע וצעייתתו וקדבת דימתש אוה בושחש
.הצלמה םהל

תוינק