לכוא -תואצוהב ךוסחל דציכ


אל ,וז הדבכ האצוה אקוודו החפשמל רתויב תודבכה תואצוהה תחא תא הווהמ לכוא
.ללכ ךרדב ןוכנ תלהונמ
ינפב םלש קרפ הווהמש ,תודעסמל האיצי אלו יתיב לכוא לע קר רבודמ הז בלשב
.ומצע
םיללכה יפל גוהנל םכל יאדכ ,אל םא םגו תיבב הברה לוכאל םיגהונ םתא םא םג
.םיאבה

:םיגוס ינשל םכלש לכואה תוינק תא וקלח
.'וכו םיאופק םירומיש ,הטספ ,זרוא :םילכתמ אל ןוזמ ירצומ לש תוינק (1
.'וכו סומוח ,טרוגוי ,תוניבג ,בלח :םילכתמ ןוזמ ירצומ לש תוינק (2

"םניח יצח"ה תויונחב תולודג תוינקב שוכרל יאדכ םילכתמ אל ןוזמ ירצומ לש תוינק
.םינוש םיעצבמ תועיצמה ,ןהינימל
.תולודג תויומכב ושכרו םינופוק ופסא תרדוסמ המישר וניכה ,שארמ הינקה תא וננכת
םתוא םירצומה ןכש ,1+1 לש עצבמב םירכמנה םירצומ שוכרל יאדכ הז גוסמ תוינקב
.ןמז ךרואל ורמשי ושכרת
תונקל םעט ןיא ןכלו רטיסיבייב םימעפלו קלד הלוע ,ןמז תלזוג היינקהש םג ורכז
.הלודג תחא היינק עצבל ףידע .םיימויב םעפ הטספ תליבח

םיקרוזש בצמ עונמל ידכ תונטק תויומכב תונקל שי םילכתמ ןוזמ ירצומ לש תוינק
.םינוקש הממ יצח
וסנ ,הרקת יריחמב םירצומ תרכומ םכתיב דילש תלוכמה םא .ולצעתת לא ןאכ םג לבא
,(וטואב העיסנ תוקד יתש וא ,הכילה קחרמב ןיידע) בורק תוחפ תצק םוקמ אוצמל
.םיכומנ רתוי תצק םיריחמ הבוגש
ביצקתב םילקש המכ דוע םה םיחונ המכ ואלפתת לבא ,חונ דימת אל הז זא ,ןוכנ
...ישדוחה

תוקריו תוריפ
.לוזבו הבוט הרוחס רכומש ,םכירוגמ רוזאל בורק ןקרי אוצמל וסנ
הלוכי םתשיכרל לוז םוקמ תאיצמו םירידא םיריחמ ישרפהל םינותנ תוקריו תוריפ
.םכלש ישדוחה ביצקתב םיאלפ ללוחל
םייסיסב תוקרי יריחמ רוכזל וסנ םכלש עובקה רפוסל םיסנכנ םתאש האבה םעפב
חינהל ריבס .םכילא בורקה ןקריה יריחמל םתוא וושהו (...םינופפלמ ,תוינבגע)
.ועתפותש
לקלקתהל םיטונ תוקריו תוריפ ןכש ,תורידא תויומכב תונקל םעט ןיא ןאכ םג
.םימחה ץיקה תומיב דוחייב ,תוריהמב
,םהינימל הסח ילע ןוגכ ,םיזוראו םיפוטש תוקרי םוקמב םימלש תוקרי תונקל ופידעה
ןוכסיחה דעב רקי ריחמ ומלשתש ןבומכ .'וכו ץוצק לצב ,םיפלוקמ המדא יחופת ,דרת
.ףוליקהו הפיטשה תדובעב

םיקינקנו תוניבג
םירצומ לע וז הטיש ופידעה .לקשמ יפל םיקינקנו תוניבג שוכרל ןתינ תותשרה בורב
.דועו הריגסה טנטפ לע ,הזיראה לע ףסכ דוע ומלשת םתא תובר םימעפ .םיזורא
תירגלוב הניבגמ ריחמ יצחל םג עיגהל הלוכי ,לקשמב תירגלוב הניבג :אמגודל
לע םידחוימ םיעצבמ םג תועיצמ תותשרה ,תובורק םיתיעל ,ךכל ףסונב .הזיראב
.תומיוסמ תוניבג וא םיקינקנ
.יאדכ רתוי המ תוארלו םיריחמ תוושהל יאדכ ,הרקמ לכב

תוחורא
םיאתהלו יעובש טירפת ןיעמ ןיכהל יאדכ .תרדוסמ הרוצב םכלש תוחוראה תא וננכת
.וילא תוינקה תא
םע תוינבגע בטורב הטספ ומכ דואמ תוכומנ תויולעב תורדהנ תוחורא ןיכהל רשפא
.םיעט טלס

תוינק