טנרטניאה תשרב תוינק

ךכ ,תחתפתמ תשרהש לככו ,הבר תויראלופופ רבוצ טנרטניאה תשרב תושיכרה אשונ
.ןהינימל תוילאוטריוה תויונחה םג התיא תוחתפתמ
ךרוצ ןיאש ,םירכומו םייטרדנטס םירצומל רקיעב המיאתמ טנרטניאב השיכרה
.םתיינק לע טילחהל ידכ ,תיזיפ םתוארל
אוצמל םנמא ןתינ םויכו ןמזמ םהל ופלח םיעגושמה תוחנהה יעצבמ ימיש ,בל ומיש
החנה התוא תא םילבקמ םתייה אלש ןוחטב ןיאו רצומ לכב אל ךא ,םילוז םיריחמ
."הליגר" היינקב
הפצר ריחמ ויהי אלש תוחיטבמ ,םיזרכמב ללוכ -םירתאה לש הריכמה תוטיש ,ףסונב
.ידמ םיכומנ

תויונחל תומוד רתויו רתוי תוילאוטריוה תויונחה תוכפוה תשרה לש התוללכתשה םע
תונורסחהו תונורתיבו היינקה תייווחב רקיעב םיאטבתמ ןהיניב םילדבההשכ ,תוליגר
.תחא לכ לש

טנרטניאב היינקה תונורתי
םישענ ,םיריחמה תאוושהו היינקה יבלשש אוהו יתוהמ ןורתי טנרטניאה תשרב היינקל
.תויונח ןיב ץצורתהל ילב
.הז תורש םיקפסמה תונכותו םירתא י"ע םכרובע תושעיהל לוכי םיריחמה תאוושה בלש
.תויתצובק תוינקבו םינוש םיזרכמב ףתתשהל ןתינ םג טנרטניאב

טנרטניאב היינקה תונורסח
.םירסח רפסמב הקול טנרטניאב השיכרה ןמזב עדימה
,תינש .ילארשיה חוקלה לע הבוהא ךכ לכש ,שושימה תלוכי ונתיאמ תלטינ ,תישאר
וליפאו תוחיטב תורהזא ,ףוליח יקלח ,שומישה תוארוה ,רצומה תוירחא רבדב עדימה
.דבלב יקלח ונה ,רצומה לדוג
,ילארשיה יפואה תא םאות אל הז םגו םייעובש אוה טנרטניאב לבוקמה הקפסאה ןמז
.ידיימ קופיס ףידעמה
.השיכרה ןמזב החמומ םע ץעייתהל תלוכיה רסוח איה ,תפסונ היעב
לע םתוא לצנמ אוהו רתאה לש םינותנה רגאמב םירמשנ םכיטרפש אוה ףסונ ןורסח
.תוימוסרפ תועדוה םכילא ריבעהל תנמ

טנרטניאב היינקה תונורקע
:תונורקע המכ לע דיפקהל בושח ,ילאוטריו אוה השיכרה בלשו תויה

זכרמ לש ןופלטו תיתימא תבותכ ללוכ ,ססובמו עודי ףוג דמוע רתאה ירוחאמ (1
.תאז אדוול ידכ תורישה זכרמל ונפלט .וילא ןפלטל ןתינש תוריש
.תורישה יאנת םהמו רצומל תורישה קפס והימ וררב (2
.הקפסאה ןמז והמ וקדב (3
.תללוכ איה המו התפוקת המ,תוירחאה יהמ וררב (4
לש היגרנאה תיוות לע םינותנה תא םג קודבל שי ,ילמשח רצומ לש איה השיכרה םא (5
.'וכו םימדקמ ,עונמ ,קפסה :רצומה
היינק לע דיעהל ידכ ,רתאב ןוחטיבה תימלצ "תלעננ" השיכרה ןמזבש ואדוו (6
.תחטבואמ
תא וקדבתש םג ףידע .ויתונוכת םהמו םכידי לע שקובמה רצומה והמ שארמ ודמל (7
.שקובמה רצומה הזש אדוול ידכ ,יהשלכ "תיתימא" תונחב ומצע רצומה
גיצנ זאו יארשאה סיטרכ יטרפ תא תתל םיבייח אל ,םידבוכמה םירתאה בורב (8
.םיטרפה תלבקל תינופלט םכילא רזוח רתאה לש תוריש
.םכתיבל רצומה לש חולשמה ימד תולע יהמ בטיה וקדב (9
.תונחל רצומה תרזחה וא/ו תפלחה תינידמ תא וקדב (10
םירמוח תרבעה ךרוצל םכיטרפב שומיש יא לש תורשפא ןמסל ןתינש ואדוו (11
וקחמי ויטרפש שורדל םדא לש ותוכז תא עבוק תויטרפה תנגה קוח .םיימוסרפ
.רווידל םישמשמה עדימ ירגאממ
וא ץלמומה ריחמב וקפתסת לא ,טנרטניאב זרכמב ףתתשהל םידתעתמ םתא םא (12
.םכמצעב ריחמה תא וקדב .רתאב עיפומ אוהש יפכ קושה ריחמ

ןכרצה תנגה
!טנרטניאה תועצמאב ושענש תואקסע לטבל ןתינ
:היאנת הלאש לוטיבה תוכז חוקלל הרומש ,קוחרמ רכמ לש תואקסעב יכ עבוק קוחה
.השיכרה דעומב לוטיבה תוכז רבדב ןכרצה תא עדייל הבוחה תלטומ תונחה לע
.רצומה תקפסא ינפל ךמסמ חוקלל ריבעהל הבוחה תלטומ תונחה לע
.הקסעה תא לטבל תוכזה תוברל ,חוקלה תויוכז לכ תא לולכל הז ךמסמ לע
לוטיבה תוכזש איה (...ותוא םיחלוש אל םירתאה בור) ךמסמה תחילש יא לע היצקנסה
.ךמסמה לבקתה אל דוע לכ תאזו ,השיכרה םוימ הנש לש הפוקתל חוקלל הרומש
תלבק םוימ וא השיכרה םוימ םימי 14 ךות הקסעה תא לטבל יאשר חוקלה !בל ומיש
.םהבש רחואמה -יוליגה ךמסמ
לוטיב תוכז תא םיללוש םניא םכתיבב רצומה תנקתה וליפאו רצומה תזירא תחיתפ
!הקסעה
יארשא יסיטרכ קוח יפ לע תביוחמ יארשאה יסיטרכ תרבח ,הקסעה תא םתלטיב םא
.םכפסכ תא םכל בישהל

תוינק