םכל שיש םיכרצמה םע תושעל המ

?ןופפלמ יצחו היינבגע קר םכל שיו תיבב לוכאל םכל אב ?םיבער םתא
תויצניבמוקה לכ תא אוצמל ולכות http://www.cookingbynumbers.com רתאב
.הלא םירצוממ רוציל ןתינש תוירשפאה

?דבוע הז ךיא
,בלח :ררקמבו ...דלוקוש ,הנוט תיחפ ,הפק :ןוראב םכל שי םירצומ הזיא םינמסמ םתא
ולכות םתוא םהינוכתמו םילכאמ לש בחר ןווגמ םכל ןתונ רתאהו ....תוירטפ ,האמח
.הלא םירצוממ קיפהל
.םתדלקה םתוא םירצומה ןיבל וניב המאתהה יזוחא תא תוארל ןתינ לכאמ לכ דצב
.לכאמה תמלשהל םכל רסח המ תוארל ולכות ,המאתה יזוחא 100-מ תוחפ םכל שי םא
.וסיפדהל ולכות םגו ןוכתמה תא תוארל ולכות םילכאמה לע הקלקהב
םינוכתמה לכ ןיבמ ןוכתמ הזיאב טילחהל םילוכי אל םתא םא -םכיניבש םיזעונל
.םלוכ ןיבמ דחא ןוכתמ םכל לירגי רתאהו !I feel lucky לע וצחל רוחבל

:רתאב דוע
ץוצקל ךיא :םולשב חבטמב םוי רובעל םיצור םתא םא תעדל םכל יאדכש םירבד 56
ןובלחמ ןומלח דירפהל ךיא ,זרואו הטספ לשבל ךיא ,םחל ירוריפ ןיכהל ךיא ,לצב
.תונומת יווילב בתכב תוארוהה ....הציב
.לושיב ילכו םירפס ןוגכ םיוולנ םירצומ
.עוציבל םילקו םימיעט, םינווגמ םינוכתמ לש בר רפסמ
.רתאל תונעמו תונעט ,תולאש ,תובוגת בותכל ןתינ

רתאה בוציע
תולקב תושיגנ תויצקנופה לכש ךכ ןיעל המיענו תילנויצקנופ הרוצב בצועמ רתאה
.החיתפה דומעמ
.ררקמב שי המו ןוראב שי המ לש ספוטה תא םיאלממ החיתפה דומעב רבכ

טווינה תולק
.שומישל םיענו חונ רתאה

תורעה
.תילגנאב רתאה ,םכבל תמושתל
םתנבהב תורזוע תונומתהו םירורבו םילק םירבסהה
!!!ץלמומ ...העקשה םומינימב חבטמב תיפשא תוארהל הצורש ימל

םינוכתמו לכוא