הלומקאוג

.ודקובא לע רקיעב ססובמ ומעטש ,םיעט פיד אוה הלומקאוגה
.םירחא םירקרק וא סוצאנ תמגוד םיפיטח םע דחיב הלומקאוגה תא םישיגמ

:םיכרצמ

ודקובא 2
תוינבגע 2
ןטק לפלפ 1
ןומיל 1
ןטק םודא לצב 1
םוש ןש 1
לפלפו חלמ

:הנכהה ןפוא

.הרעקב דצב וחינהו לפלפ יצחו תוינבגע 2,םודא לצב יצח ,םוש ןש יצח וצצק
איה תאז תושעל רתויב הבוטה ךרדה .ודקובאה 2-מ ןיעלגהו הפילקה תא וריסה
איצוהל ףכ תרזעבו ןיעלגה תא ריסהל ,םיאצח ינשל וכרואל ודקובאה תא תוצחל
.הפילקה ךותמ ודקובאה יאצח תא
לבקתתש ךכ ודקובאה תא וכעמ ,גלזמ תרזעבו תונטק תוכיתחל ודקובאה תא וכתח
.םינטק םישוג םע תיחמ
.בטיה ובברעו הרעקבש םיצוצקה םירצומה תא ופיסוה
.בטיה ובברעו תבורעתל לפלפו חלמ ופיסוהו םלש ןומיל וטחס
.טלס לע וא םיפיטח םע שיגהל זאו תוקד 45 ךשמל ררקל ץלמומ
!ןובאתב


םינוכתמו לכוא