הטאיד לע רומשלו ץוחב לוכאל

?םייאה ףלא בטורב הנוט טלס וא לפאלפ תנמ ,ןימשמ רתוי המ
טלסש דועב תוירולק 500 הליכמ לפאלפ תנמ .אלש והז זא ?לפאלפ תנמש ךל הארנ
.תוירולק 800-ל עיגהל לוכי (ליגר זנוימ םע) םייאה ףלא בטורב ,הנוט
.ץוחב הליכאמ תונומטה תודוכלממ ענמיהל תעדל ידכב םלפודמ יאנוזת תויהל ךירצ
יאדכ המ יעדתש ידכ םיפיט רפסמ הפסאו ץמאמל הסייגתה BEAUTY.CO.IL תכרעמ
.תודוכלממ יענמית ךיאו ץוחב ןימזהל

החוראה ינפל
.םאתהב םוי ותואב תוחוראה ראש תא יננכת ,הדעסמל תאצל תדמוע תאש תעדוי תא םא
החוראה היהת הדעסמב החוראהש ךכ ,ירחא וא ינפל תולק תוחורא לוכאל ילדתשה
.תירקיעה

.הכירצ תאש הממ רתוי ינימזתש וא לכואה לע ילפנתת תרחא ,ידמ הבער יעיגת לא

החוראה תליחת
תועתפהמ ענמיהל ילכות ךכ .תלבותמ איה ךיאו הליכמ הנמה המ לואשל ישייבתת לא
.םיעודי אל םישקוממו

הפקב חנקלו תירקיע הנמ קר תחקל ילדתשה .חוניקו תירקיע ,הנושאר הנמ ינימזת לא
.ןמש לש תולודג תויומכ ליכהל םילולע םיטלסו םימרקומ תויהל םילולע םיקרמ .הת וא

,השעמל ךא ןמש טעמב םילבותמ ,םייולק תוקרי קר הלא ,הרואכל .יטספיטנאמ ירהזיה
.ןמוש ,ךכיפלו ןמש לש ההובג תומכ הליכמ וז הנמ

.יריזחה -תאז לכב םישיגמ םאו האמח םע םחל ישקבת לא

,ןגוטמ תנמזה תאז לכב םא .לשובמ וא הדואמ ןוזמ יפידעה .ןגוטמ ןוזמ ינימזת לא
.ןמש טעמב הנמה תא ונגטיש ישקב

הניחט/סומוחב :אמגודל ,ללכב ןמש אלל וא ןמש טעמ םע ךלש תונמה תא ינימזה
.גוהנכ ,ןמש ופיסוי אל השגהבש ישקב

.טלס יפידעה .תוירולק 200-300 דוע תוחפל הנמל ףיסומ םחלה .םיכירכ ינימזת לא

הנמה לדוג
תומוקמ הברהבו ,תושיגמ ןהש תוסומעהו תולודגה תונמב תואגתמ תובר תודעסמ
!!!בל ימיש .הכירצ תאש הממ הלופכ הנמ וליפא וא יצחו הנמ ךל ושיגי

!!!התוא רומגל תבייח תאש רמוא אל הז הלופכ הנמ ךל םישיגמ םא

רשב
ןגוטמו םחל ירוריפב הפוצמה לצינש אלו שאה לע ףוע הזח יפידעה
.ןמוש לש תולודג תויומכ ליכמה ,ןוקייבמ יענמיה

תופסות
.הריפ וא זרוא לע םידואמ תוקרי וא טלס תפסות יפידעה
.הריפ וא ספי'צ לע יופא א"ופת יפידעה ,תאז לכב תומימחפ הצור תא םא

םיבטר
!!!שיש רתויב םינימשמה םילכאמה דחא ,זנויממ ירהזיה
שי טלס דצל העיגמש ,(זנוימ סיסב לע) םייאה ףלא בטור לש הנטק תיקשב
!!!תוירולק 200

הניבגה םא אלא ,הניבג םיליכמש םילכאמ וא םימרקומ םילכאמ ןימזהל אל ילדתשה
.ןמוש תלד
!!!!תנמש בטורב םילכאמ ינימזת לא

םיחוניק
.תנמש תדילג לע תוריפ הברוס יפידעה
.דלוקוש הלפוס לע תוריפ טלס יפידעה

.ןחלושה יבשוי ראש םע וב קלחתהל יסנ יסיסע חוניק ךל אב תאז לכב םא

,תנמש וליפא וא ןמש בלחב םימעפ הברה םישמתשמ הפקב ןכש ,הפק לע הת יפידעה
.ליגר בלחמ רתוי בר ןמוש םיליכמה

םיקייש
הלפוס רבכ ןימזהל תלוכי הז "ריחמ"ב .תוירולק 500-ל עיגהל לוכי קייש קלימ
!דלוקוש

החוראה ירחא
.לכואה תא דירוהל ידכ תצק תכלל ולדתשה
.וטואה דע תכלל ולכות ךכ ,קוחר רתוי תצק םוקמב ונח ,וטוא םע םתעגה םא

הכירצ תא וליאכ אלו הבוט השגרהב הדעסממ תאצל ךל ןתית הלא םיפיט לע הדפקה
.החוראה תא דירוהל ליחתהלו ןוכמל ץורל
...דוקפת רסוח ףס לע תצצופמ שיגרהל אלב תונורתי דוע שי הזמ ץוח

םינוכתמו לכוא