חבטמב ךנמז תא ילעיית ךיא

תוחורא לושיב איה רתויב תושקה תומישמה תחא ,רקי הנמזש הקוסע השיא רותב
.ךל שיש טעומה ןמזב תויתיב
,חבטמב ךלש ןמזה תא לעייל ידכב ,םיפיט המכ ךרובע הפסא BEAUTY.CO.IL תכרעמ
.תואצותה םומיסקמ תא קיפהל ילכות ןמז םומינימבש ךכ

...יפאו יבברע ,יכתח
.לשבל הצור תא המ שארמ ןנכתלו תעדל ךיילע ,הנושארבו שארב
הלולע תא ןכש , ףוסה דע ןוכתמה תא יארקתש יאדכ ,םיוסמ ןוכתמ לשבל הצור תא םא
.םיבר לושיב יבלש םע םינוכתממ יענמיה .םימעפל תומיענ אל תועתפה תולגל
...יפאו יבברע ,יכתח :דבלב םיבלש 2-3 םהב םינוכתמ יפידעה

שישה רודיס
תא םהב םינקתמהו םיכרצמה תא ,שישה לע ,ךלש הדובעה רוזא תברקב יקיזחה
וא םילכה תא םעפ לכב שפחל יצלאית אל ,וז הרוצב .תובורק םיתיעל תשמתשמ
.הכירצ תאש םיכרצמה

לושיבה תויומכ
.תוחורא לש בר רפסמל קיפסי לישבת לכש ךכ ,הלאכ תויומכב הנמ לכ ןיכהל ילדתשה
יטרחתת אל ,לשבל ןמז ךל ןיא םהב םימיב ,ינש דצמ ךא ,ירט לישבת ומכ ןיא םנמא
.הז לע

שילש ישירפה
קלחב הרצ תעב שמתשהל ילכות ךכ ,יאיפקהו שילשכ ישירפה הניכמ תאש לכאמ לכמ
.ןכומ לישבת ףולשל טושפו אופקה

םוקמוקב םימ יחיתרה
ץלמומ ,הטספ תנכה ךרוצל ,אמגודל ,ריסב םימ חיתרהל ךיילע לושיבה ךלהמב םא
הז ריסל םיחותר םהשכ םריבעהלו םוקמוקב םימה תא חיתרהל םדוק
.ןמז הברה ךוסחי

תוקריו הטספ
.םיאופק תוקרי םג ,ןמזה ותואב ,ריס ותואב חיתרהל הלוכי תא ,הטספ החיתרמ תא םא
בברעל וא הטספל בטור ןיכהל ןתינ םיחתרומה תוקריב .הז רחא הזב םהינש תא יננס
.םינילבת תצקו הניבג םע םתוא

ריסב םוקמב לגורקימב תוקרי ידא
.ירחאש ןויקינב בר ןמז ךל ךוסחי רבדה

םיאופק תוקריו תוריפ
.ךנמז תא לעייל ידכ שארמ םיכותח (םיאופק) תוקריו (םירומישב) תוריפ ישכר
.תוריפ טלסב שמתשהל ןתינ םיצוצקה תוריפב
.תודיטשפו תורדק ,םילישבתל שמתשהל ןתינ תוקריב

םיפוטש הסח ילע
.הנכהה ןמז תא רצקל ידכ טלסל תובורעתו םיפוטש הסח ילע ישכר
.םוקאוו תזיראב ירמשו ,הסח לש הלודג תומכ שארמ יפטש ,ןיפולחל וא

ירש תוינבגע
אל ןכש ,רתוי הבר תוריהמב טלס ןיכהל ךל ורשפאיש ,ירש תוינבגע ךתיבב יקיזחה
.תוינבגעה תא ץוצקל יצלאית

שותכ םושו ץוצק לצב
,םיבטר ,תודיטשפ לש רתוי הלק הנכהל הלא םירצומ שוכרל ןתינ תובר תויונחב
...דועו םיטלמוא

ןולבת
(...רוחש לפלפ תצק ,הקירפפ תצק) המוד הרוצב ךיילכאמ תא ןלבתל תגהונ תאו הדימב
.ןימז םוקמב שישה לע התוא ירמשו ,ךלש ןולבתה תבורעת תא תנצנצב יניכה

תושק םיציב
תושק םיציב ויהי דימתש ךכ ,ררקמב םתוא ינסחאו ,םיציב לש הקיפסמ תומכ יחיתרה
.די גשיהב

תדרוגמ הניבג
.תדרוגמ הניבג קר אלא תועש ךשמב דרגל יצלאת םתוא הניבג ישוג ישכרת לא

תונורחא תונמ
ךכ ,סינוארב תמגוד ,םומיחל תנתינה הגוע ירמשו תודילג ןווגמ איפקמב יקיזחה
.ץמאמ אלל ,תרדהנ הנורחא הנמ שיגהל ,רצק ןמז ךות ילכות

ךכל תננוכתהש יאנתב ,העקשהו ץמאמ הברהב חרכהב הכורכ הניא חבטמב הדובעה
.ךיא תעדל קר ךירצ ,תרכינ העקשהב הכורכ הניא איה םג ,שארמ הנכהה .שארמ

םינוכתמו לכוא