תדחוימל החורא וכפהיש םיכרצמ 10


.ןורתי םה בוט לכב םיאלמ חבטמ תונורא
המיעטל החורא לכ ךופהל ילכותש ידכ תיבב קיזחהל ךל יאדכש םיכרצמ המכ הנה
:הניזמו

ימסלב ץמוח
.טלס לכ גרדשמש ןמוש לוטנ ךרצמ
.דועו הטספ ,םידואמ תוקריל תפסותכ ,טלסה יגוס לכל םיאתמ

ירט םוקיליזב
הטספל בטורל הלועמ ,הציפ לע תפסותכ ,םיטלס לוביתל םיאתמ םלש וא שותכ
.וטספ בטור תנכהלו
.שומישה ינפל רישפהלו איפקהל ןתינ

תורמושמ תוינבגע
.םיכירכל ןיוצמ ,הציפ לע ,טלס לע רוזיפל

שותכ םוש
ירט םושמ םיעט תוחפ אל אוה .תוילבטב וא תרפופשב תונקל וא תנצנצב קיזחהל ןתינ
.ךולכלו הדובע הברה ךסוחו

אופק ץוצק לצב
דבאמ אל לצבה .איפקהלו לצב לש הלודג תומ דעומ דועבמ ץוצקל וא תונקל יאדכ
.תובר תועמד ךל ךוסחי רבדהו ומעטמ
.םילישבתו תורידק ,םיטלמוא ,הטספ בטורל סיסבכ ,םיקרמל ףיסוהל ןתינ

ןוחט ר'גני'ג שרוש
.תוצפקומ תוירטאו םיטלס ,םידואמ תוקרי ,םיקרמל .לישבת לכב הפסוהל ןיוצמ

יקאירט בטור
לע רזפל ןתינ ,ףסונב .ףוע דחוימב ,רשבה יגוס לכ לוביתל הדנירמכ שמתשהל ןתינ
.הנמ לכ טעמכ גרדשמ בטורה .םידואמ תוקרי

םירבונצ
.םיעט םגו אירב ...דועו תודיטשפ ,םיקרמ ,םיטלסל ףיסוהלו ןגטל ןתינ

ץוצק ףירח לפלפ
ררקמב ןסחאל ןתינ .תמאב יטנקיפל ותוא ךופהלו לישבת לכ לבתל לוכי הז ךרצמ
.(האפקהב אל)

םייולק םימודא םילפלפ
תפסותכ םג שמתשהל ןתינ .החוראל חיתפכ הלועמ ימסלב ץמוח וא תיז ןמש תפיט םע
.םילישבתבו הטספל

תוינבגע ירומיש
...'וכו םילישבת ,הציפ ,הטספל .תוינבגע בטור לכל סיסבכ הלועמ

תוירטפ ירומיש
.לישבת וא טלמוא ,בטור לכ וגרדשי ץוצק לצב תפסותב

תימתס הנמ ןיב לדבהה תא תושוע הלאה תונטקה תופסותה תוחורא תנכהב
.המיעטו תדחוימ הנמל

םינוכתמו לכוא