רתסא לש םימיהדמה ס'ינוארבה

ןיכהל ךיא תעדל ךירצ תמאב לבא ,רתויב תומיעטה תוגועה דחא איה ס'ינוארב תגוע
.ידמ שבי אלה דחוימה םקרמה תא לבקל ידכ התוא
.תממהמ ס'ינוארב תגועל הלש ידוסה ןוכתמה תא ונל תולגל המיכסה רתסא

:םיכרצמ

.רירמ דלוקוש םרג 200
.הנירגרמ םרג 200
.רכוס סוכ 1.5
.חפות חמק סוכ 1
.םיציב 4
.חלמ תיפכ 1

:הנכה תוארוה

.תוקד רפסמל ררקתהל םתוא וריאשהו ריסב הנירגרמהו דלוקושה תא וסימה
.חלמהו רכוסה תא השיחב ידכ ךות ופיסוה
.היינשה ירחא תחא םיציבה תא השיחב ידכ ךות ופיסוה
.חמקה תא השיחב ידכ ךות ופיסוה

.דלוקוש עבצב הכימסו הדיחא תבורעת לבקתהל הכירצ

לש לדוגב ,התיתחתב האמחב החורמ היפא תינבתל (!המיעטה) תבורעתה תא וסינכה
והבוגש חטשמל תבורעתה תא סורפל היהי ןתינש ךכ ,מ"ס 30 לע מ"ס 30 ךרעב
.מ"ס 1.5-כ
.תוקד 45-55 ךשמל תולעמ 150 לש םוחב תינבתה תא ופא
.בוטר תצק תויהל ךירצ םסיקה .םייניש םסיק םע הגועה תא ףטוש ןפואב וקדב
.בוטר תצקו ךר םינפבו שבי ינוציח םורק ראשיהל ךירצ ,שבייתהל הגועל תתל אל בושח
לכ ינפל םימ סוכב ןיכסה תא םילבוט םתאשכ ןיכס תרזעב תוסורפל הגועה תא וכתח
.ךותיח
.תוסורפל הגועה תא ךותחל רשפא היהי ןיידע ,םורקב םיצוציפמ שגרתהל אל
!ןובאיתב

םינוכתמו לכוא