SNICKERDOODLES תומיהדמ תויגוע

.הפוקשו הלודג תויגוע תנצנצב רומשלו ןיכהל יאדכש תומיהדמ טושפ תויגוע
.תוארל ףיכו לוכאל ףיכ

:םיכרצמ

.הכר הנירגרמ סוכ 1
.רכוס סוכ 1.5
.םיציב 2

.חמק תוסוכ 2.75
.רטרט םרק תויפכ 2
.היתשל הדוס תיפכ
.חלמ תיפכ יצח

.רכוס תופכ 2
.ןומניק תויפכ 2

:הנכהה ןפוא

.םיציבהו רכוסה ,הנירגרמה :םינושארה םיכרצמה תשולש תא הרעקב תוידוסיב ובברע
היתשל הדוסה ,רטרטה םרק ,חמקה :םיכרצמה רתי תא תרחא הרעקב תוידוסיב ובברע
.חלמהו

.ררקתהל קצבל ונתו קצב לבקתיש דע דחיב םיריסה ינש ןכות תא ובברע

.מ"ס 2-2.5 לש לדוגב םירודכל קצבה תא ולגלג
.ןומניקה תויפכ 2 םא רכוסה תויפכ 2 תא הנטק תישגמב ובברע
.ןומניקהו רכוסה לש תבורעת ךותב םירודכה תא ולגלג

.הזמ הז מ"ס 5 קחרמב תינבת לע םירודכה תא ורדס
וראשיי ןיידע ךא ומיחשי תויגועהש דע ,תוקד 8-10 ךשמב ההובג הרוטרפמטב ופא
.תוכר
! ןובאתב

םינוכתמו לכוא