םינשוש תויגוע

.תודיחי 60-כל דעוימ ןוכתמה
.רדחה 'פמטב ,םוטא לכימב עובשכ דע ורמשיי תויגועה
.השגהל רישפהלו איפקהל םג ןתינ

:קצבל םיביכרמה
רדחה תרוטרפמטב ,הכר האמח םרג 200
רכוס ףכ 1
םינומלח 4
הצומח תנמש ל"מ 200
(תוסוכ 2.75) חמק םרג 370
הייפא תקבא תיפכ 1/2

:יולימה ףצקל םיביכרמה
םינובלח 4
(תוסוכ 1.5) רכוס םרג 300
* גנידופ טנטסניא תקבא הליבח 1

,םיבהוא םתאש עבצהו םעטה יפל ורחבת םתא ...תות ,לינו םעטב תויהל לוכי גנידופה*
.םינוש םימעטבו םינוש םיעבצב םינשוש ולבקתיש ךכ ,תונמ המכ תושעל רשפא

:קצבה -הנכהה ןפוא
ובברעו הצומחה תנמשהו םינומלחה ,רכוסה ,האמחה תא הלודג הרעקב ומיש
.(ןוזמ דבעמב םג שמתשהל ןתינ) הדיחא הסיע רצוויתש דע ,(ינדי ףיצקמ םע)
.קצב רצווייש דע ,תולק ובברעו הייפאה תקבא תאו (תויתגרדהב) חמקה תא ופיסוה
ונסחאו דמצנ ןוליינב ופטע ,טעמ ותוא ושול ,ותוא וחטש ,רודכל קצבה תא ופסא
.םייתעש ךשמל ררקמב

:יולימה -הנכהה ןפוא
רכוסה תא ופיסוה ךר ףצק רצונשכ .ופיצקהו הייקנ הרעקב םינובלחה תא ומיש
ומירהו ףצקב תיפכ ולבט :הקידבה) ביצי ףצק תורצוויהל דע ,הפצקה ךותו הגרדהב
.תיפכה לע ראשיהל רומא ביצי ףצק .ביצי אל ןיידע אוהש ןמיס לזונ ףצקה םא .התוא
.תבורעתב םלעת איהש דע ,הקד יצח דוע ופיצקהו גנידופה תקבא תא ופיסוה

הייפא ריינב רונתה תוינבת תא ודפרו (תולעמ 180) ינוניב םוחל רונתה תא וממח
.(תוינבת 2 ללכ ךרדב ושרדיי תויגוע 60-ל)

.םכלש הדובעה חטשמ תא וחמק
.םיווש םיקלח 4-ל ותוא וקלחו ררקמהמ קצבה תא ואיצוה
.מ"מ 3 יבועב הרצו הכורא הדיחיל קלח לכ ודדר
.הדיחי לכ לע ףצקה תומכמ עבר וחרמ
.םיקודהו םיכורא םילילגל תודיחיה תא ולגלג
.תודיחי 15-ל לילג לכ וסרפ
.(תוקד 25-כ) ביהזי קצבהש דע ופאו תינבתב וחינה

םינוכתמו לכוא