ורימ הליה ...הפק לע תצקו

.תועטב טעמכו ןטקב ליחתה ,םילודגה החלצהה ירופיס בור ומכ ,הפקה לש ורופיס
.היפויתאב ,הקירפא ברעמ ןופצב ,הריפסל הרשע תחאה ףלאב שחרתה רופיסה
םיזעהש בל ומש םה ,התיבה םהלש םירדעה םע םירזוח ויה םיימוקמ ןאצ יעורשכ
םתמולעת .םיפייעו םיטוחש ויה ,ןאצ יעור ,םה תאז תמועלו ץרמ תואלמ תורזוח ויה
וטילחהו ץע הזיא לש םילע ,בר ןובאתב תולכוא םיזעהש בל ומש םהשכ ,הרתפנ
.םמצע לע תאז תוסנל
ילע תא םילשבמ ויה םה ,םיל רבעמ ואבש םירנויסימל עדיה תא וריבעה ןאצה יעור
.ץרמ ןתונ תופייעה תא דירומ היהש הקשמ םיתושו הפקה ץע
התשש רחאל אירבהו הלוח היהש דמחומ איבנל הפקה יוליג תא תסחיימ תפסונ הדגא
.לאירבג ךאלמה ול איבהש (הפקל יברעה חנומה) הווהקה הקשממ
םירצוי ,םילשובמ םהשכ ,הפקה ילופש הרשיא תיברעה האופרה תיעישתה האמב
,ימלסיאה םלועב .ברע תונידמ ךרד הטשפתה העפותה .תנכוסמ אלו תררועמ תבורעת
.דואמ יראלופופל ךפהו הכרבב לבקתה הפקה ,רוסא לוהוכלא ובש

.הרקמה דיב ןאכ םגו ,רתוי הברה רחואמ התלגתה ,הפק ילופ לש היילק
ויה םה םתוא ,םייולק םילופ םיראשנ ויה ,הפקה יצע תא םיפרוש ויה םיירפכהשכ
.הקשמה תא תותשלו םימב םתוא לשבל ולחה םה ,רתוי רחואמ םינש תורשע קרו םיסעול
וכרד תא השע אוה םשמו ןמיתו ברע תונידמל חלמה םי ךרד רבע הפקה היפויתאמ
הפק ןז והז םויהו ,"הקומ" םשב למנב ,וקורמב הנטק הריצע השע ךא ,הפוריאל
.םלועב םיבוטהמ

.םלועל הפק הרכמש הדיחיה הנידמה התייה ןמית ,הנש םייתאמ ךשמב
ימואלה רצותל ךפה אוה 1834 תנשבו ליזרבל הפקה עיגה הנש םייתאמ ינפל קרו
.ליזרב לש ירקיעה
הפקה יתבו םינילקרטה ומקוה םשו ריהקמ לופוניטנטסנוקל עיגה הפקה - 1517
.םלועב םינושארה
.םימסרופמ הפק-יתב ומקוה קשמדב םג ,ןמז ותואב
םהשכ ,םייכרותה הפקה ינילקרט גשומ תא הילטיאל ואיבה היצנווב םירחוסה
.הילטיאל םאתומש יאפוריא ןונגסל םינילקרטה ןונגס תא םימיאתמ
םקוה הילגנאב ,ןמז ותואבו ,תפרצל הפקה תא םייתפרצ םירנויסימ ואיבה - 1650
.ןושארה הפקה תיב
.הנושארה הפקה תנחטמ תא איצמה ןודנולמ רגסמ - 1665
שודיח השע אוה ."לוחכה קובקבה" ול ארקו הניוב הפק תיב חתפ יקסי'צסלק - 1683
.שבדו בלח הפקל ףיסוהו
הפק יעטמ ומיקה םהמ הפק יערז ודוהל ואיבה םימלסומ לגר ילוע ,הפוקת התואב
.םיירחסמ םיכרצל
יטנלטאה סונייקואה תא הצח רשא ,יתפרצה םילגרה ליחמ ןרס ,ולק הד ןטפק - 1720
.הקירמא םורדו זכרמב קר זא לדג רשא , הפקה ץע לש ןושארה ליתשה תא ומיע איבה
םתלחנ היהש רבד ,הפק יתבב הפק תותשל ולחה םישנ ,ןכמ רחואמ הנש האמכ
.םירבג לש תידעלבה
.םיטירבה לש התה תייתש דגנכ ב"הרא לש הקשמכ סרגנוקה י"ע זרכוה הפקה - 1776
.הקיימ'גו יטיאה ,ודוה ויה םיירקיעה הפקה תורוקמו ב"הראב הלחה תואמצעה תמחלמ
.הרזאב י'גיאול י"ע רוטיק ץחל תועצמאב הנושארה וסרפסאה תנוכמ האצמוה - 1901

םיאב םיבוטה םיגוסה ,רתויב םיחבושמל םיבשחנ אל םויה ליזרבב םילדגה הפק יגוס
.היפויתאו ודוהמ
.יטאמורא דאמו ךרו ןידע םעט לעב אוהו היפויתאמ עיגמה הפקה ןז והז - "ררה"
.םלועב וגוסמ רתויב בוטה אוהש ,"הקומ" ןז םילדגמ םויה ןמיתב
לש רתויב םיעודיה םינזה םה (Coffea Robusta) הטסובורו (Coffea Arabica) הקיברע
.הפקה

הפק יריגרג ןוט 907 קר .ידכב אלו םלועב רתויב רקיה הפקה אוה - BLUE MOUNTAIN
.הקיימ'גב הז רוזא לש הפקה תווח ךותמ םלועה לכב קווישל הנש לכב םינכומ קורי

,חבושמ היהי הפקהש תנמ לע .וב אצמנש ןיאפקה תוכזב ,תודחוימ תולוגס הברה שי הפקל
.ןיאפק 'ג 0.1 - 0.2 תוחפל וב תויהל בייח
.'רג 0.3 תויהל הכירצ ,הפק סוכב ןיאפק לש תילמיסקמה תומכה
.תועש שולש דע העש ןיב איה םדב ןיאפקה לש העפשהה ךשמ
,הפקל קזח םעטו המורא ונתי ,בטיה םייולקה םילופה .וילופ תיילק תמרב לדבנ הפק
.רתוי השלח המורא םגו רתוי שלח םעט ןתתש ,הנידעה היילקה תמועל

םיקלטיאהו רתויב םיבוטה םהש םינעוט םיתפרצה :הפק תנכהל תובר תוטיש ןנשי
יברעה הפקה תא חכשנ לבו רתוי םיבוט םהש םינעוטו םהלשמ תוטיש ואיצמה
.בוט יכה אוה םגש
.חכוותהל המ ןיא חירו םעט לעש רמאנ רבכ
.וכחל ברעה הפקה תא אוצמל ךירצ דחא לכ - תלבקתמה הנקסמה

וסרפסא

וז הנכה תטישב .זגה לע וסרפסא וא תילמשח וסרפסא תנוכמב םיניכמש הקשמ
הקשמה .קד ןוחט הפק ךרד םימ םיסחדנ הרשע עשתה האמב הילטיאב האצמוהש
.המוראבו םעטב רישע אוה לבקתמה
עבצב המרק וילעו (וסרפסא סוכ שילשכ) רצק הקשמ לבקתי "ינקית" וסרפסא תנכהב
.האנ בוהז
:הנכהה ןפוא
המיאתמו ישיאה םכמעטל המעטב המיאתמש ,היירטו תיתוכיא הפק תבורעת תונקל (1
( וסרפסאל ןוחט הפק).וסרפסא תנכהל
.וסרפסאל ןוחט הפקהש אדוול שי םילופ אלו ןוחט הפק םינוקו הדימב (2
.ןרציה תוארוה יפ לע בטיה תקזחותמו הייקנ היהת וסרפסאה תנוכמש ךכל גואדל (3
.ץחל תניחבמ בוט וסרפסא תנכה םירשפאמה םינותנ תלעב הנוכמב שמתשהל (4
לש חפנה ברמ תא םיווהמ םימה ןכש) םייקנ םימבו ,המיאתמ הפק תומכב שמתשהל (5
.(!הקשמה

.םימ ל"מ 30-ו הפק םרג 7 -וסרפסא תנכהל
.ל"מ 60 -םימ לש הלופכ תומכו הפק םרג 7 -ךורא וסרפסא תנכהל
לש הלופכ תומכו םרג 14 -הפק לש הלופכ תומכ - לופכ וסרפסא תנכהל
.ל"מ 60 -םימ


ךופה הפק

ןאכמו הפקמ בלח רתוי שי הקשמב .יקלטיאה וני'צופקה הקשמל תילארשיה הסריגה
."ךופה" ומש
:הנכהה ןפוא
(ליעל וסרפסא תנכה ופוא האר) וסרפסא הפק סוכ 1/3
.(חתור אל ךא) םח בלח סוכ 1/3
תועצמאב וא סחוד ,תיטמוטוא הנוכמ תועצמאב ףיצקהל ןתינ .ףצקומ בלח - סוכ 1/3
.דחוימ ףצקמ

רטליפ הפק

םימה לוחליח).ריינ (ןנסמ) רטליפב וא רוטלוקרפב ןיכהל ןתינש הפק לש ןידע יוצימ
(הפקה יריגרג ךרד
.לפס לכל הפק ףכב שמתשהל שי
תריחב רחאל ,ונלש תונחב).רטליפל ןוחטו ישיאה םכמעטל םיאתמ תויהל הפקה לע
(רטליפל ןוחט ורחב - הפקה תניחט גוס תריחבל ןולח חתפי ,הפקה גוס

ץוב/יכרות הפק

.ההכו רישע ףצק תבכש וילעו קותמו קזח אוה יכרות הפק
:הנכהה ןפוא
.יכרות הפק תנכהל םיאתמ קד ןוחט הפקב םישמתשמ
.םימה תא םיפיסומו (קיר) לושיבה ילכב םימש (סוכ לכל תחא ףככ) הפקה תא
.רכוס ןכו דועו ןומניק ,ןרופיצ ,לה :םינילבת ףיסוהל ןתינ
קלח דבאל אל תנמ לע - חיתרהל ןיא .שאה ןמ םידירומו החיתר ףס דע םילשבמ
.הפקה ימעטמ
.םעטה תא חבשל תנמ לע רתוי ףאו םיימעפ הלועפה לע רוזחל ןתינ
.תידי אלל ןטק לפס - ןא'גניפב ותוא תותשל גוהנ

הל וא הפק

.לפסל םינמז וב םיגזמנה חתור בלחו ןוחט וסרפסא לש הווש ןונימ


הקומ
(ליעל רבסה האר) רצק וסרפסא
.ףצקומ בלח סוכ 1/3
.וקוש תקבא ףכ 1


דלוקושב םיפוצמ הפק ילופ

:םירמוח
וסרפסא ילופ סוכ 1
בלח דלוקוש םרג 100
וקוש תקבא תופכ 2

:הנכהה ןפוא
דלוקושה תא וב וממחו רתוי ןטק ריס וחינה החיתר ףס לע םימ ריס ךותב
.ךימסו ךר היהיש דע
םתוא וחינהו םילופה תא ואיצוה ,בטיה ובברע ,דלוקושל הפקה ילופ תא ופיסוה
.הזל הז וקבדי אלש תנמ לע םתדרפה ךות ,תוררקתהל טנמגרפ רינ יבג לע

וני'צופק סייא
.(תורובש יוצר) חרק תויבוקב ההובג סוכ ואלמ
.סוכה תפשל דע חרקה תויבוק ןיב רק בלח ופיסוה
.רדנלבל סוכה ןכות תא וכפש
.פוריס סוכה תיתחתל וגזמ
.דיחאו ךימס םקרמ םע הפיצק תלבקל דע לברעמה תא וליעפה
.פוריסה םע בברעתת אל איהש ךכ סוכה לא הרזחב הפיצקה תא תונידעב וגזמ
ןיב םייניב תבכש לבקתתש ךכ סוכה ןפוד ךרואל ןידע ףוטפטב וסרפסא ופיסוה
.הפיצקל פוריסה
.בוברעל הכורא תיפכ םע ושיגהו וטשק

םימעטב וני'צופק
.הפוקש ההובג סוכ לש תיתחתל פוריס עברו ףכ וגזמ
.עגפית אל פוריסה תבכשש ךכ םח בלח סוכה ןפוד ךרואל תונידעב וגזמ
תחתמ פוריסה לע בשייתיו בלחה ךרד רודחי הפקה .הטיש התואב וסרפסא ופיסוה
.בלחל
.בלח ףצק בלחל לעמ ופיסוה
.ןומניק וא ואקק תקבא םע וטשק

ורימ הליה

םינוכתמו לכוא