םלועב הלק יכה הציפה


.בצמה תא הליצמ דימתש הנכהל השק אל ,הציפל ןוכתמ הנה
לעמ חינהל שי תופסותה תא .םיצורש תפסות לכב שמתשהל ןתינ ,בטורה תחנה רחאל
.יוארכ תופאיהל ול ונתיי אלו קצבה תא וביטרי ןה תרחא ,הבוהצה הניבגה
לדוג םג הנשמ אל ,וז הביסמ .ןליפכהל ןתינ תוציפ רתוי תנכהלו תויסחי ןה תויומכה
.סוכה

קצבל םירמוחה
.חמק תוסוכ 1½
.חלמ תיפכ
.בלח סוכ 1/2
.הייפא תקבא תיפכ
.תיז ןמש תופכ 4½

תילמל םירמוחה
(הלרצומ ףידע) .תדרוגמ הניבג
.תוקסורמ תוינבגע וא תוינבגע קסר לש הנטק הספוק

קצבה תנכה ןפוא
.םתוא ובברע .חלמהו הייפאה תקבא ,חמקה תא הרעקב ומיש
.ובברעו בלחה תא הגרדהב ופיסוה
.שימג קצב תלבקל דע ושולו ןמשה תא ופיסוה
םע הלודג תינבת ונמשו תילמה תא וניכה ,(תולעמ 180) ינוניב םוחל רונתה תא וממח
.האמח וא הנירגרמ

תילמה תנכה ןפוא
םוקיליזב ,םוש ,לפלפ ,חלמ :םינילבת ופיסוהו םימ םע תוינבגעה קסר תא וללד
.ונגרואו

.תינבתה לכ תא הסכיש דע ,ותוא וסרפו ותוא וחטש ,תינבתה לע קצבה תא וחינה
.תוחמוקמ םיידיב עצבל שי הלועפה תא
.תדרוגמה הניבגה תא ורזפו תוינבגעה בטור תא וחרמ
.םיצור םתאש תופסותה תא וחינה
.הבוהצה הניבגה וא תופסותה תמחשהל דע ,תוקד 20-כ ינוניב םוחב ופא

!ןובאיתב

םינוכתמו לכוא
יקלטיא

הציפ  
הנוצלק