ישוסל זרוא

המכ לע דיפקהל בושח ןכלו יניכתש ישוס תחורא לכב ירקיעה ביכרמה אוה זרוא
:תונורקע
זרואה גוס (1
ךרואש ךכב ליגר זרוא ןיבל וניב לדבהב ןיחבהל ילכות ! ישוסל זרוא קרו ךא ינקת
.ליגר יסרפ זרוא לש םיריגרגה ךרואמ תיצחמכ אוה םיריגרגה
.םיאתמ "זורלק" לש זרואה םג לבא "ומיא" תרבח לש זרואב שמתשמ ינא

זרואה תפיטש(2
וב בלשה דע זרואה תא ףוטשל שי .תננסמב ףידעו בטיה זרואה תא ףוטשל בושח
.םייקנ םיארנ םימה

הנכהה ןפוא
זרואה (1
:םיכרצמ
ישוסל זרוא סוכ 1
םימ תוסוכ 1.5
ןירימ וא הקאס ינפי ןיי תופכ 2

בטורה (2
ץמוח תופכ 4
ןירימ תיפכ
חלמ תיפכ
רכוס השודג ףכ


בטור םיפיסומ םג ןכומה זרואלו ליגר זרואמ הנוש ןפואב םיניכמ ישוסל זרוא
.וניכהל ךיא ריבסא דימש דחוימ

זרוא סוכ תנכהל
הקאס ינפי ןיי תויפכ 2-ו םימה תא יפיסוה ריסל ףוטש זרוא סוכ יסינכה
.ןירימ וא
דע לשבתהל זרואל ינת .שאה תמצוע תא ידירוהו החיתרל םימה תא יאיבה
.ןבלה זרואה תא םיאורו םיעבעבמ אל םימה רבכ וב בלשה
.הסכמה תא חותפל ילבמ תוקד 10 ךשמל דצב יחינהו ריסה תא ידירוה

בטורה
.סמי רכוסה לכש דע תולק יממחו ןטק ריסב םיביכרמה לכ תא יבברע

זרואה לכ תא הרעקל יסינכה .התיתחתב ץמוח תצק יחרמו ץעמ ףידע הרעק יחק
.בטורה לכ תא זרואה לעמו ריסהמ
תבגמב הרעקה תא יסכו בטורה םע זרואה לכ תא תולק תועונתב יבברע
.םושנל זרואל תרשפאמ תבגמה .הבוטר

ותוכיאש בל ימיש .ינפי לכאמ לכב טעמכ ךתוא שמשי אוהו ןכומ זרואה והז
דועו יריגינ ,םילור תנכה ונל רשפאמ הזו קיבד זרואה .ליגר זרוא לשמ הנוש
.ךשמהב ךכ לעו

םינוכתמו לכוא
ינפי לכוא

ישוסל זרוא  
ישוסל םיכרצמ  
םילור תנכה  
הנוזתו ישוס