םינוכתמו לכוא
םיבטר

םיתיז תיחמ  
דלוקוש בטור  
יטגפסל םוש בטור