הצירב תוירולק תפירש ןובשחמ

ןמאתהל םג יוצר אלא ןוכנ לוכאל קר קיפסמ אל הבוטח הרזג לע רומשל ידכב ,עודיכ
.עובק ןפואב
לע הרימשל תמרותה הציר איה רתויב תוצלמומה טרופסה תויוליעפמ תחא
שי תיביטקפא היהת וז תוליעפש ידכב .תיבוריא תוליעפל תבשחנו האיר -בל תלוביס
.עובשב םימעפ 3-4-כ העש יצחכ תוחפל הב קוסעל
לקשמו הצירה קחרמ יפל הריהמו הליגר הצירל תוירולקה תפירש תא בשחמ ןובשחמה
.ףוגה

לקשמ
ךפוג
ךרוא
מ"קב
הציר
הליגר
הציר
הריהמ

תורעהרשוכ