תינפוג תוליעפו ןוירה
זבלא רימא :תאמ

ישדוח ךלהמב תינפוג תוליעפ עצבל יאדכו רתומ םאה הלאשב תוטבחתמ תובר םישנ
.וז הלאש לע הנעי אבה רמאמה .ןויריהה

:ןויריהה ןמזב תינפוג תוליעפ עוציבב םיבר תונורתי םנשיש ןיבהל שי הליחת
,רתוי בוט ינוציח הארמל תמרות ןויריהה ןמזב תינפוג תוליעפ ,הנושארבו שארב
.רתוי הבוט השגרהל ,ךכיפלו
רתוי הלק תודדומתהב עייסמה רבד ,םירירשהו ףוגה תא תקזחמ תינפוג תוליעפ ,תינש
.ןויריהה ןמזב ףוגה לע הדיבכמש תימוי םויה הסמעמה םע
עונמל ןתינ ףאו - הלודג ןטב לש ץמאמב רתוי בוט םידמוע םיקזח ןטב ירירש ,ףסונב
.ינטב רשיה רירשב ערק לש בצמ
הלקמו ירסיק חותינב ךרוצה תא התיחפמ ןויריהה ןמזב תינפוג תוליעפ ,םירקחמ פ"ע
.הדילה לע
:ןכתא ענכשת וז הביס ילוא ,תוקיפסמ אל וללה תוביסה לכ םאו
:רבועל רתוי הבוט ןצמח תרבעהב תעייסמ ןויריהה ןמזב תינפוג תוליעפ
תמירזב רופיש םייק תינפוג תוליעפ תעצבמ םאה רשאכ .םדה ךרד ןצמח לבקמ רבועה
.רתוי הבוט רבועל ןצמחה תקפסאו םדה

:ןומיאב םיללכ רפסמ לע דיפקהל שי םיבושחה תונורתיה םע דחי
םאה קפוד הלוע ןויריהה תפוקתב .םאה קפודמ עפשומ רבועה קפוד -קפוד
זוחא 65-70 לע הלועה קפודב תינפוג תוליעפ עצבל ןיא ,ןכל .הקדל תומיעפ 10-כב
לש רשוכה תמרב יולת) תינוניב דע הלק המרב ןומיא עצבל יוצר .ילמיסקמה קפודהמ
םורגל הלולע 180 לש קפודל היילע) ידימ הובג היהי אל רבועה קפודש תנמ לע (םאה
.(תירבוע הקוצמל
.בגה לע ןטב תופיפכ עצבל ןיא -בגה לע הביכש הרוסא
!ץלמומ דאמ -םירירשה קוזיחל םירישכמו הייחש ,הכילה .הציר עצבל ןיא -הציר
לע הקלחה ,רודכ יקחשמ) הטבח תלבק ,הליפנל ליבוהל הלולעש תוליעפמ ענמיהל שי
.(תויליגלג - חרק
,דחא רבועמ רתוי םע ןוירה ,תולפה לש הירוטסיה :לש םירקמב השורד תפסונ תוריהז
.תוינורכ תולחמ
ןטבה ירירש קוזיח רקיעב) ןויריהה תפוקת ינפל תינפוג תוליעפ עצבל דאמ ץלמומ
.(הנוכנ הנוזת לע הדפקה ךות ,ןבומכ) ןויריהה ךלהמב הכישמהלו (ךרי יברקמו

לש תוכרעמה תיברמ תונבנ ,ןויריהל םינושארה םישדוחה תשולש ךלהמבש רוכזל שי
.תלוכיהמ זוחא 55-60 לש ,רתויב הלק תוליעפ עצבל שי ןכל ,רבועה
ללגב רתויב השקה הפוקתה םה (יעישתה דע יעיבשהמ) ןויריהל םינורחאה םישדוחה
.וז הפוקתב םג תיביסנטניא תוליעפמ ענמיהל שי ןכל ,ןטבה לקשמ

ןבומכו ןויריהה ןמזב תינפוגה תוליעפה תליחת ינפל אפור םע ץעוויהל שי ,הרקמ לכב
. ךמסומ ןמאמ םע תדחוימ ןומיא תינכת ביכרהל

תנמ לע ,תויתגרדהב תאז תושעל יאדכ .תוליעפל רוזחל רהמל ןיא הדילה רחאל
רשוכל רוזחל ןתינ זא .הווחש המוארטהמ קזחתי ףוגהו שדחמ וחאתי ןטבה ירירשש
. ףוגה תא בטחלו

. הכרבב
- 052-2925175 - elbaz75@zahav.net.il ישיא רשוכ ןמאמ זבלא רימא

רשוכ