תוחיתמו תושימג

.דימתהל םיצור םתאו רשוכ ןוכמל םשריהל םתטלחה ףוס -ףוס
זאו....'וכו םיבוטיח ,םירירש תיינבו תוירולק ,םינמוש תפירש לע םימח שממ םתא
דימ םיבכנ םתאו תושימגהו תוחיתמה תובישח לע םכתא רבדמו ךירדמה עיגמ
...םומעשמ
. (!ירשפא הז !ןכ) תוחיתמהמ תונהיל טושפ , תונהיל םידמול אל םא קר םמעשמ הז
תא ררחשלו תוחיתמ תושעל תינפוג תוליעפ לכ ינפלו ירחא םכל ורמא םימעפ המכ
החיתמ וליפא תושעל חוכ םכל ראשנ אל םימעפ המכו ,השק ךכ לכ ודבעש םירירשה
, ןכבו .שיתמ ןומיא ירחא לוכאלו חלקתהל התיבה ףועל הז םתיצרש המ לכו תחא
!!!תיניצר תועט
.םכלש ןומיאהמ דרפנ יתלב קלח םהו דואמ תיניצר תובישח וללה תוחיתמל
.םייחה תוכיא רופישלו תועיצפ תעינמל הבושח הבוט תושימג

.תושימג לש הטושפ הרדגה םע ליחתנ
לככ םיאלמו םילודג העונת יחווטב םיקרפמ עינהל ונלש תלוכיה םצעב איה תושימג
ןהמ תחא לכ . תירירש תושימגו םיקרפמ תושימג :תושימג יגוס ינש םנשי .ןתינש
.ונלש תירוטומה העונתה תא ליבגהל הלוכי
.ונתוא וליבגי םה ןומיא לכ ירחא םתוא םיחתומ אל ונחנאו םירצק ונלש םירירשה םא
םיקרפמה לש םיאלמ העונת יחווט לע דובענ אל םא ,תיקרפמ תושימג יבגל ל"נכ
.תילאידיאה הרוצב ודקפתי אל םה ונלש

?תושימג לע דובעלו תוחיתמ תושעל בושח ךכ לכ המל
םינמאתמ ונחנאש לככ םירצקתמו םיכלוהש םירירשה תכראהל ומרתי תושימג ינומיא
.ןומיאה םות ירחא אלו םיטסה ןיב םתוא םיחתומ אלו
תא וענמי אל םלוא ,תירירש תושקונ וענמיו םיקרפמה לש העונתה יחווט תא ורפשי םה
.תינפוג תוליעפב קוסיעה תליחתל םיינייפואה םירירשה יבאכ
הנשי אמגודל תיבוריא תוליעפ רחאלש ךכ םירירשב םדה תמירז תא תורפשמ תוחיתמ
רחאמ ולא םיבאכ וגיפי תוחיתמ .םירירש יבאכב הוולמש בלח תצמוח תורבטצה
.הרבטצהש הצמוחה תא הנפת םד לש רתוי הבוט המירזו
. ירירש - יחומה רשקה תא תורפשמ תוחיתמ
לש העונתה יחווט תאו םירירשה תושימג תא תולידגמש תוחיתמה -בושח יכהו
.תועיצפ ינפמ םהילע תוניגמ םיקרפמה
םירירשה תכראה ,רוביחה תומקר תכראה לש ךילהתל םיסחייתמ החיתמה יליגרת
ילמינימה העונתה חווטל עיגמ וניאשו ליעפ אל קרפמ .תורחא תומקר תכראהו
ךכ ינווינ ךילהת רצווייו רתוי םירצק םיחווט ול ויהי קרפמה לש ילאמיסקמהו
.תושימג לע הדובעב הרפשל היהי ןתינ אלש החישקל ךופהת תיתעונתה הלבגמהש
?םיליחתמ הפיאמ זא
וא םמעשמ הז יכ תושימג לע הדובעו תוחיתמ םיבהוא אל שממש וליאמ םתא םא
םסיסבש וידוטסב םירועיש ינימ לכ שי ,םתרתיוו םישימג אל שממ טושפ םתאש
שממ שי םינוכמה בורבו ,הגוי ,סיטאליפ :ומכ תומישנו תושימג לע הדובעו תוחיתמ
לע תצק ודמלתש ידכב םשל ןכמצע תא וררגת .תושימגו תוחיתמ - העש לש םירועיש
הלוכיש הנוכנ אל העונת וא רתי תוחיתממ תועיצפ ינימ לכ עונמל תנמ לע תוחיתמ
.ךיפה יתלב קזנל םימעפלו קזנל םורגל
ושעי אל ןהש דיפקהל בושח לבא םיקרפמהו םירירשה תא םמחל תולוכי דבל תוחיתמ
וא אלמ םומיח רחאל תושממתמ תוחיתמה תונורתי השעמל ,ןומיאב ןושארה רבדכ
עיגהל תלוכיה םומיח ירחא ,רתוי םח ףוגהש לככ.הכומנ תומיצעב תיבוריא תוליעפ
. הלדג םילודג םיחווטל
שימג תויהל לוכי יאטרופס אמגודל ףוגב קרפמו קרפמ לכל ידוחיי אוה העונתה חווט
.םייפתכה יקרפמב שימג אל לבא ולש םייכריה יקרפמב
,םתעונת חווט אולמ ךרדו תוישפוחב םיקרפמ רפסמב תעצבתמה העונת הנה החיתמ
.תומקרב וא םיקרפמב קזנ וא באכל םורגל ילבמ
תוצלמומ תוחיתמ יגוס 2 םנשי
:תיביספ החיתמ
,ינדי םרוג י"ע ינוציח חוכ ךילע לעפומ הז םוקמבו יופר בצמב אצמנ ףוגה הבש החיתמ
םיינוציח םימרוגב רזעיהל שממ וא,ישיא ןמאמ וא ןומיאל ה/רבח םע תוחיתמ אמגודל
יכ ,ןייצל שי.םישימג םניאש םישנאל תוליעי דואמש תוימוג,ריק,תומלוס,דומע ומכ
.תיביטקאה החיתממ %8-ב הלודג תיביספ החיתמ

:תיביטקא החיתמ
.ינוציח חוכ לש עויס םוש ילב ,דבלב ךלש םירירשב שומיש ךות תעצובמ וז החיתמ
םע תויביטקא תוחיתמ ,תוישפוח תויביטקא תוחיתמ :תוחיתמ יגוס ינש םימייק
.תודגנתה

:תוליחתמ ןתאש ינפל םיבושח םיפיט המכ הנהו
לכ רחאל םינומיאב וכישמה ,ימוגה תורענ תא ןכדצל תואור ןתא םא ושאייתת לא
. ףוגה לכל תוחיתמ 'קד 15 תוחפל תושעל ,חוכ ינומיא וא תיבוריא ,תינפוג תוליעפ
וראשיהו ולש ךרואמ יכה בצמל רירשה תא םיסינכמ םתאש רחאל החיתמל וסנכיה
הלחתהב תוינש 10 תוחפל,תוצלמומ אל ןה יכ תונטק תועינ ילב תיטטס החיתמב
וחכשת לאו בוט רתוי ןמז רתויש המכ ,החיתמב תוהשה תא ךיראהל וסנ ךשמהבו
.םיבושח יכה םיפיטה םה רזע יעצמאכ המישנב שומיש ,הייהשו תויטיא :רוציקב םושנל
הלידגל רירשה לש הכופה הבוגת איהש החיתמה סקלפרל עיגהל אלו רהזיהל שי
ףס דע רירשה יביס תא הכיראמ רירשה תחיתמ ,וכרואב היופצ יתלבו תימואתפ
ףסה יוהיז .ץווכתהל רירשל םרוגו החיתמ סקלפר תרצוי ךכל רבעמ החיתמ .החיתמה
.םיענ וליפאו לק באכ תויהל ךירצ ,דח באכל ועיגת לא .רירשה תודיער י"ע אוה הזה
םג ךכ םייחב רבד לכב הז ךכ ,תוכופה תואצותל איבהל לוכי םזגומ רבד לכ ,ורכז
.ןכ םג תוקיזמ תומזגומ תוחיתמ -ןכ םג תוחיתמבו טרופסב
הנכס הנשיו ךיפה יתלב תויהל לוכי קזנה יכ ידימ םיהובג החיתמ תוחוכ ליעפהל ןיא
.ערקיהל םילולע םה ,םידיגהו תועוצרה וא רירשה תומקרל


החלצהב
רנטייוק תילג
תישיא רשוכ תנמאמ
500990 - 0546

רשוכ