יביטמיטלואה ןומיאה - הייחש

ףוס ףוסו ריוא תצק םושנל םתיצרו ץיקה עיגה .ןוכמב םיעוקת םתייה ףרוחה לכ
חלו םח.....ו הצוחה םתאצי .ץוחב ןמאתהל
:תונורתי ולוכש ןורתפ םכל עיצמ BEAUTY.CO.IL תווצ

לכמ ףוגל הלועמ אוהו ,הפיט וליפא וב עיזהל ךירצ אלש ילאידיאה ןומיאה -הייחש
.תולוקשמב ךרוצ ןיא ןכלו ףוגל תיעבט תודגנתה םיקפסמ םימה .תוניחבה
.העזה תוחפ
ןוירהב םישנל ןיוצמ ,םיאליגה לכל םיאתמ
ףוגה לכ תא ליעפמ ,תוירולק תפירשל ןיוצמ
.בטחמ ,האיר-בל תלוביס ,תושימגו רשוכ רפשמ
?םתענכתשה אל ןיידע
תווהל לוכי .םירירשלו תומצעל ,םיקרפל בוט רתוי ,טרופס תועיצפל ךומנ ןוכיס
.העיצפמ םימילחמל ןיוצמ םוקיש
תרחא וא וז הסרגב ועצבל ןתינ השבי עקרק לע םישועש ליגרת לכ .הייחש קר אל
.םימב םג

ךומנ תויהל לוכי קפודה הייחשב ןכש קפודה דדמ פ"ע תוליעפה תוליעי תא וטפשת לא
םיחמומו תינפוג תוליעפ ןמזב םיעיגמ םתא וילא ליגרה קפודהמ הקדל תומיעפ 10-ב
.םירקה םימב הייהשה איה ךכל הביסהש םינעוט
ןעמלשכ ,תותשל ךירצ אל התא ,םימב תיהש םאש בושחל גוהנ .תותשל חוכשל אל
רתוי תויומכב קר ילוא הליגר תינפוג תוליעפ לכב ומכ קוידב תותשל ךירצ ,תמאה
.(תוקד 20 לכ םימ סוכ) תונטק

:םימב ןומיאל תועצה המכ הנה

:םימב ("םיטווקס") תועירכ
םיינתומה תא יפחד ךכ ידכ ךותו םייכרבה תא יפפוכ .לק םיילגר קושיפב םימב ידמע
,תונוהבה ירוחאמ ויהי םייכרבהש ידיפקה .אסכ לע תבשייתמ תא וליאכ ,תינרוחא
.ןבשיהו םייכריה לע אלא םייכרבה לע היהי אל ףוגה לקשמש ,רמולכ
תודגנתה רתוי וקפסי םימה .םימעפ 20 תוחפל ליגרתה לע ירזחו אצומה תדימעל יבוש
.ליגרתה לע ושקיו

:םימב הציר
.םיילגרה לע םיפוצמב ישמתשה םיקומע םימב םג ץורל ילכותש תנמ לע

:םילג תציפק -םיב תא םא
.וילעמ ץופקל יסנ רבוע לגש םעפ לכב .םיכומנ רתוי וא םייכרבה הבוג דע םימב ידמע

:םיידי תומרה
תא תויטיאב ימירה .ךפוג ידיצ לא םיידיה תא ידימצה .םייפתכה הבוגב םימב ידמע
.ךפוג ידיצ לא ןתוא ידימצהו יבושו םייפתכה הבוגל יעיגתש דע םידדצל ךיידי
.םיידיה ירירש תא הליעפמ וז הלועפ .םימעפ 20 תוחפל ליגרתה לע ירזח

:תוידדצ םיילגר תומרה
הב קיזחהל ילכותש יהלשכ ןגוע תדוקנ ךל שיש יאדוו םייפתכה הבוגב םימב ידמע
לככ הובג הרשי איהשכ תינמיה ךלגר תא הדיצה ימירה .לקשמ יוויש לע הרימשל
הליעפמ וז הלועפ .לאמש לגרב םג .םימעפ 20 תוחפל וז הלועפ לע ירזח .רשפאה
.ןבשיהו םייכריה ירירש תא

:תורשי םיילגר תומרה
תויטיאב ןתוא ימירהו ךיילגר תא ירשי ,הילא הנפומ ךבגש ךכ ,הכירבה ןפוד לע ינעשה
.תויטיאב ,בוש ,אצומה תדוקנל ךיילגר תא ידירוה .םיינתומה וקל דע
.ןטבה ירירש תא הליעפמ וז הלועפ

:הכילה/הייחש
.הצור תאש ןונגס לכב ,(םעפ לכב 'מ 25 תוחפל) תוכירב 2 יחש
םימב הכירבה בחורל יכלש וא םיפוצמב ישמתשה םיקומע םימה םא) תוכירב 2 יכל
.םידודר
.האיר בל תלוביסל תמרותו ףוגה לכ תא הליעפמ וז התוליעפ .םימעפ 6 הז ףצר יעצב

!!!דחוימב הפי םי דגבב הז תא השוע תאש יאדו :הבושח יכה הרעההו


רשוכ