ימוי תוירולק ןובשחמ

:לקשמ :הבוג :ליג :ןימ
ג"ק
מ"ס
םינש
רכז   הבקנ
תועשב תוליעפ תומר
תועש 24 כ"הס
:החונמ
:תוליעפ רסוח
:דואמ הלק תוליעפ
: הלק תוליעפ
:תינוניב תוליעפ
:רשוכ ןומיא

םויל תוירולק כ"הס

תועשב םג בשחתמ ןובשחמה .תועש 24 ךשמב תוירולקה תפירש תא בשחמ ןובשחמה
כ"הסש ךכ תועשב תוליעפה תומר תאו םכיטרפ תא וסינכה .החונמהו הנישה
.תועש 24 היהי תועשה

תוליעפ תומר

החונמ
!טעמ אלו תוירולק ףרוש ףוגה הביכש וא הנישב םגש בל ומיש - הביכש וא הניש
תפרוש תא הניש תועש 8 לש הלילב רמולכ הניש תעשל תוירולק 70-כ ףורשל ןתינ
(תקפסמ תוליעפ איה הנישש הזמ יקיסת לא..אלו) .תוירולק 560-כ

תוליעפ רסוח
ףוגה ירירשמ קלחש ךא העונת אלל טעמכ לש בצמל הנווכה - הדימע וא הבישי
.וב ךומתל ידכ םילעופ רבכ

דואמ הלק תוליעפ
,הניגנ ,לושיב ,ץוהיג ,הריפת ,הספדה ,הגיהנ ,הדימעב וא הבישיב תישענה תוליעפ
.הכומנ דואמ המרב ךא ןהב לעופ רבכ ףוגהש תויוליעפל הנווכה ...םיפלק קחשמ

הלק תוליעפ
,תורגנ ,ןויקינ ,לושיב ,גנופ גניפ ,טייש ,רושימ לע ש"מק 4 לש בצקב הכילה
...למשח תודובע

תינוניב תוליעפ
,(רפוסהמ םיכרצמ וליפא) תועסמ תביחס ,רושימ לע ש"מק 6 לש בצקב הכילה
.דוקיר ,סינט ,יקס ,רושימב וא הדיריב םיינפוא לע הביכר

רשוכ ןומיא לש המרב תוליעפ
,לסרודכ ,גיניפס ,יבוריא היילעב םיינפוא לע הביכר ,הציר ,הילעב עסמ םע הכילה
...סופיט ,שווקס ,לגרודכ

רשוכ