הנוזתו רשוכ לע

הנוכנ הנוזתו רשוכ בוליש לע תעדל ךל יאדכש םירבד השולש הנה

תוירולק תפירש
מ"ק 5 תציר .ןתוא ףורשל השק ךכ לכש אוה תוירולקב םילכסתמ רתויה םירבדה דחא
.תחא היינגפוס תפרוש ישוקב
יכישמת ,ףוגב םירמוחה ףוליח תא הציאמ תינפוג תוליעפש ןוויכמ ,לזמה הברמל
.ןומיאה ףוס רחאל תועש רפסמ ךשמב תרבגומ המרב תוירולק ףורשל
רתויב תובוטה תועשה ןה ןומיאה רחאלש תועשהש ,תחאה :ךכמ תועבונ תונקסמ יתש
.רקובב אוה ןומיאל רתויב בוטה ןמזהש היינשה .לוכאל

רקוב ינומיא
לדבהה רקובב לבא .םויה לש העש לכב םירמוחה ףוליח תא תזרזמ תינפוג תוליעפ
אוה הז סחי לש ףוסה תדוקנל רבגומה םירמוחה ףוליח סחי לש הלחתהה תדוקנ ןיב
.ןומיאל ץלמומה ןמזה אוה רקובה ןכלו רתויב ךוראה
רקובב םינמאתמה הלא .םויה לכ ךרואל תונרעו תוררועל םרוג רקובה תועשב ןומיא
.םויה תולטמ תא ליחתהל היצביטומו רשוא לש רתוי ההובג השגרה לע םיחוודמ
תוירולק לש הנוכנ הכירצ לע דיפקהל בושח םינומיאב תוירולק תפירשל ליבקמב
אוה האירבו הנוכנ הנוזת לש רתויב םיבושחה םיביכרמה דחא .הנוכנ הנוזת תועצמאב
.םייתנוזת םיביס תכירצ

םייתנוזת םיביס
הרוצב - םיקוקז םתא הל תימויה םייתנוזתה םיביסה תקפסא תא םילבקמ םתאש ואדוו
!!!תיעבט
.םיערזו םינגד ,םיירט תוקריו תוריפ תליכא י"ע תאז תושעל ןתינ
םימיוסמ םילערמ רטפיהל ףוגל רוזעל םילוכיו ךילומכ םילעופ םייתנוזתה םיביסה
.ףוגל ץוחמ םתוא םיליבומו םהילא םמצע םירשוק םיביסהש ךכ י"ע
.לורטסלוכה תמר תדרוהב רוזעל םילוכי םייתנוזת םיביס ,ןכ ומכ
םייתנוזת םיביס םיללוכה ,עבט תויונחו תחקרמ יתבב םירכמנה ןוזמ יפסותמ וענמיה
.ןהינימל תוקבאו תולולג ומכרשוכ