תוירולק תפירש ןובשחמ

םינפוא ,הציר :םיירלופופ טרופס יגוס 3-ב תוירולקה תפירש תא בשחמ ןובשחמה 
.היחשו 
םירטמ וא מ"קב קחרמה תאו טרופסה גוס תא ורחב ,םכפוג לקשמ תא וסינכה 
.ופרשנש תוירולקה תא םכל גיצי ןובשחמהו 


תוירולק תפירש
לקשמ
טרופס
קחרמ
:ופרשנש תוירולק
רשוכ