תויוליעפ יפל תוירולק ןובשחמ

תויוליעפ לש רתויב בחר ןווגמל תוירולק תפירש בשחל עדויה ללכושמ ןובשחמ והז 
.םכפוג לקשמו תוקדב תוליעפה ךשמ לש היצקנופכ 
לקשמ תא וסינכה ,תוליעפל יוצרה תוקדה רפסמ תא וסינכה ,המישרהמ תוליעפ ורחב 
.תוליעפה ךלהמב ופרשתש תוירולקה רפסמ תא האצותכ ולבקתו םכפוג 
.קחרמ לע אלו תוליעפה ךשמ לע לעופ ןובשחמהש בל ומיש 


תויוליעפ יפל תוירולק ןובשחמ
תוקד:תוליעפה ןמז
ג"ק:לקשמ
    
ופרשנש תוירולק
רשוכ