גניניפס
הנוכנ הביכר לע תעדל םתיצרש המ לכ
לוס תימיו ריאמ לעי :תאמ

ירדח תא הרעסב הנורחאל שבכ ,רשוכ ינפוא לע הביכר לש יתצובק רועיש ,גניניפסה
חתפמ אוהש םושמ ,שבוכ טרופס והזש קפס ןיא .םיבר םיצירעמ ול הנקו רשוכה
תא קזחמ ןכ לעו ךירדמ םעו הצובקב השענ אוה ,דואמ ריהמ בצקב האיר-בל תלוביס
לעמו ,רשוכה תמרל ישוקה תמר תא םיאתהל רשפאמ אוה ,ץמאתהל היצביטומה
!רועישל תוירולק 1000-ל 500 ןיב לש הפירש רשפאמ אוה - לכל
אל הביכר .םיינפוג םיקזנל םורגל םג יושע אוה ,גניניפסה לש ויתונורתי דצל םלוא
תולעל םכל עייסל ידכב .םייכרבבו בגב העיגפל םורגל היושע םיינפואה לע הנוכנ
.םיליעומ םיפיט רפסמ םכינפל ,הנוכנה הרוצב לבא "גניניפסה לג" לע

הקלח הלחתהל - םיינפואה ןונוויכ
ןודיכהש בל ומיש .םכיתודימ יפ לע תונווכמ םיינפואהש ואדוו הביכרה תליחת ינפל
םילבוסה םילמעתמל ,תאז םע .בשומה םע רשי וקב תויהל וילע ,ידמ הובג וניא
בשומה ןיב קחרמה ,ףסונב .ןודיכה תא טעמ היבגהל ץלמומ ןותחתה בגב םיבאכמ
שווידה תעבש ואדוו .םכקפרמל םכדי ףכ הצק ןיב קחרמה לדוגכ תויהל ךירצ ןודיכל
רשאכ תלעננ הניא ךרבה ךא ,הלעמ הלוע השוודהשכ תולעמ 90 לש בצמ תרצוי לגרה
אל םישיגרמ וא ,ןוכנ תונווכמ םיינפואה יכ םיחוטב םכניא םא .הטמ תדרוי השוודה
.ה/כירדמב רזעיהל יאדכ ,חונב

שווידה
רשאכ (טניופ בצמב אל) עקרקל תוליבקמ םיילגרה תופכש בל ומיש ,שווידה תליחת םע
השוודה תפיחדמ קר אל בכרומ שווידהש בל ומיש ,ףסונב .העונתה תא ליבומ בקעה
תויהל העונתה לע ןמזב וב ,הלעמ יפלכ היינשה השוודה תכישממ םג אלא ,הטמ יפלכ
ירירש לכמ ברמה תא םיקיפמ םכניה הזכ ןפואב .לגעמב הפיחדו הכישמ - תיבוביס
.לגרה

הרדשה דומעל בל ומיש
"תוללותשה"ה .רחמ ןיא וליאכ ללותשהל םיליחתמו םיינפואה לע םילוע םיבר םיבכור
,הרדשה דומעל סחייתהל ךירצ הביכרה תעב .בגה תוילוחל רקויב תולעל הלוכי וזה
זוזל ףוגה לע הביכרה ןמזב .דחא ףיצר וק לאכ ,ראווצה תוילוחל דעו ןגאה תוילוחמ
.דרפנב ןבשיה תא וא שארה תא עינהל ילבמ ,דצל דצמ תחא השקמכ

הנוכנ הביצי
ךירצ אל ףוגה לקשמ ,ינש בצמל הילעב .םילוענ אלו םיררחושמ םיקפרמהש ,בל ומיש
ןודיכה לע הרומה עבצאה תא וחינה - תאז קודבל הטושפ ךרד .םיידיה לע ןעשיהל
.ןודיכה לע םינעשנ םתאש ןמיס ,לקשמ יוויש םידבאמ םתא םא .דיה לכ תא םוקמב
תרזעב קר ןודיכה לע םינעשנ םכניה רשאכ בכרל וסנ ,הנוכנ הביציל עיגהל ידכב
תועבצאה וא דיה תחנהל ורזיח ,התואנ הביכר םתלגיסש רחאל .די לכב עבצא
.ןודיכה לע תולילקב

ישילש בצמ
םיידיה הז בצמב .ישילשה בצמב בכרל הנוכנה ךרדל םיעדומ םניא ללכ םיבר םיבכור
תבשל ילבמ) בשומה לעמ תויהל בייח ןבשיהו רמוקמו לוגע בגה ,ןודיכה הצקב תוזחוא
בר קזנ םיבסמ ,ןכ םישוע םניאש םיבכור ךא ,הבשחמו ץמאמ שרוד םנמוא הז .(וילע
.םלקשמ לכ תא תוגפוס רשא םהיכרבל
שוויד לש בוביס לכב םא ,תישאר :םיכרד יתשב הנוכנ איה םכתביציש אדוול ןתינ
,םכתורשפאב שי םא ,תינש .בוט םוקמב אוהש ןמיס - בשומב תולק טבחנ ןבשיה
ןמיס" לש ףוג תרוצ תרצוי הנוכנ הביצי .שולש בצמב הביכרה ןמזב הארמב ולכתסה
רומק בגה ןהילעמו ,רשיה ןה תושוודה לע םיילגרה רמולכ ,(ליפורפהמ) "הלאש
.לגועמו

סמוע
בצמל הבישימ םילוע רשאכש איה ,הילא םיעדומ םניא םיבכורהמ םיברש הבושח הדוקנ
,בושש םושמ לק סמוע לע ולא םיבצמל תולעל רוסא .סמוע ףיסוהל שי ישילש וא ינש
םיאדוומ ?קפסמ אוה םיאצמנ וילעש סמועהש םיעדוי ךיא .תואצותה תא וגפסי םכיכרב
ץמאמ שרוד שווידהש אלא ,המינפ תתחונ אל ,הטמל תעקוש אל לגרה שווידה תעבש
!!!המינפ ןטבה תא סינכהל םיבצמה לכב דואמ בושח ,ףסונב .(ילימנימ וליפא) והשלכ
רחאל בגב םיבאכ םישח םיבר םינמאתמ .ןותחתה בגה לע רמושו ףוגה תא בציימ רבדה
.ןטבה תא םיסינכמ םניאש םושמ טושפ ,ןומיא

הביכרה לש םישקה םיעגרל ןטק פיט
,רועישה ירחא ולכאתש תיקנעה ברעה תחורא לע ובשחת לא ,ןועשה לע ולכתסת לא
םייניעה תא ומצע וא ללחב הדוקנב ודקמתה .טנרודואד םישל חכשש םכדילש הז לע וא
םע ףחסיהל ףוגל ונת ,הקיזומ לע םיססובמ גניניפסה ירועיש .בצקל ובישקה ...ו
איבמו רזוע הז ,ןויסינמ .רישה לש הזל םאותה שוויד בצק לע רומשל וסנו םילילצה
.רועישה לש םישאיימ יכה םיעגרב םג רתוי הבר האנהל

!ה/כירדמה - בושח יכהו
הנוש הכרדה ןונגסל רבחתמ םדא לכש םושמ ,םלוכל םיאתמ הרומ לכ אלש תעדל יאדכ
ןונגסבו הקיסומה ןונגסב ,ישוקה תמרב ול םיאתמש הרומ אוצמל ךירצ בכור לכ ,ןכל
.םירבד רפסמל בל םישל שי גניניפסל הרומ םירחוב םכניה רשאכ ,םלוא .הכרדהה
ןונוויכב רוזעל רועישה ינפל גאוד אוה ,רמולכ .יעוצקמ אוה הרומהש אדוול שי ,תישאר
.םיבכורל בושק אוה ,הנוכנ אל הביכר םעפ ידמ ןקתל גאוד אוה ,םיינפואה
םירושימו תודירי ,תוילע לש בוליש לשמל :ןוכנ רועיש תיינבב תאטבתמ תויעוצקמ ,תינש
בצק לע הדובע קר אלו) םיסמוע םע הדובע לע הדפקה ,(קפודב םילוורטניא רצויש)
בצק תא ביתכמ רישב םיטיבה בצק רשאכ) הביכרה בצקל הקיסומה תמאתה ,(ריהמ
.רועישה רחאל תוקפסמ תוחיתמ לע הדפקהו (שווידה
תא השועש הז אוה הרומה !רורחשו ףיכ לש העש תויהל ךירצ גניניפס ,לכל לעמ
תא הלעיו רועישה לכ ךלהמב דדועיש ,ביהלמ היהי הרומהש בושח ןכל ,רועישה
תקפהל איבמ בוט הרומ .(...קיזמ אל םג הז ךיתח הרומה םא) תויבויחה תויגרנאה
.הדמתהל - הזל רבעמ ךא ,ומצע רועישה ןמזב ףוגהמ ברמה

?רועישה ירחא המו
תא קיספהל רוסא ןפואו םינפ םושב .רתויב תוהובג תומרל עיגמ קפודה ןומיאה ךלהמב
סמוע ריתוהל ךא) סמועה תא דירוהל שי קפודב היילעה רחאל .תחא תבב שווידה
.םיינפואהמ תדרל זא קרו קפודה תאו שווידה בצק תא טאהל הגרדהבו (ילמינימ
תא תוחנהל םיטונ םירומה בורו ,יתגרדה תויהל ךירצ "cool down"-ה ךילהת לכש ןבומ
ירירשל תוחיתמ לע דיפקהל ץלמומ הז בלשב .רועישה ףוסב תאז תושעל דציכ םיבכורה
ןמזב םימ לש רטיל יצח תוחפל תותשל יאדכ ,ףסונב .בגה רקיעבו ןבשיה ,םייפגה
.(חבושמ הז ירה ףיסומה לכש ןבומכו) וירחא רטיל יצח דועו רועישה
רוכזל יאדכ - םתשאייתה אל דוע םא ךא ,העיז לש םירטיל םכמ ופטנ רבכ םנמוא
דבלמ ,(ןטב וליפאו ןבשי ,םיילגר ירירש) ףוגה יקלח לכ לע טעמכ דבוע גניניפסהש
ירועשל ףיסוהל ןתינ ,הכאלמה תא םילשהל ידכב ,ךכיפל .הזחה לעו םיידיה לע
ןטב תופיפכ המכ דוע זא ,רבכ םאו) הזחהו םיידיה לש קוזיחו בוציע יליגרת גניניפסה
.(..וקיזי אל

םלוא .וילע הרימשל ףאו רשוכל הריהמ הרזחל ןיוצמ טרופס אוה גניניפסהש קפס ןיא
ןוכנ םיבכור) "ךיא"ה לע םג אלא (םיפרוש תוירולק) "המכ" לע קר אל דיפקהל בושח
.(םייכרבה לעו בגה לע םירמושו
,"עגפנו ץיצה"ש ימו ,המינפ באשיהל לק המכ עדוי גניניפסה תא ריכמ רבכש ימ
!רכממ ךכ לכ המ וניבתש דע ,רחא הרומ וסנ ,בוש וסנ -ילש הצלמה

רשוכ