!םישנל םג -תולוקשמ ןומא
זבלא רימא :תאמ

בוציעו הייזרה ,תוירולק תפירש איה התרטמש תינפוג תוליעפ תועצבמ תובר םישנ
.ףוגה
תוחינזמו ( 'וכו םיינפוא תביכר ,הכילה) תיבוריא תוליעפ רקיעב תועצבמ ןה ךכ םשל
.ףוגב רירשה תסמ תאלעהל דעונש ,תולוקשמה ןומיא תא
תפירש בצק תא רכינ ןפואב ריבגהל תולוכי ןתא תולוקשמ ןומיאב :בל ומיש ,ןכבו
.ןכלש תוירולקה
?דציכה

רירשה תסמש לככ .רירשה תסממ עפשומ (תוירולק תפירש) םירמוחה ףוליח בצק
הבר היגרנא ךרוצ רירשש ינפמ תאזו רתוי הובג םירמוחה ףוליח בצק ךכ ,רתוי הלודג
.ומויקל
ןתא תולוקשמ ןומיא ועצבת רשאכ ןכל ,תוירולק לש "הפירש עונמ" וניה רירשה
.ןכלש םירמוחה ףוליח בצק תא וריבגתו רירשה תסמ תא ולידגת

הניש ןמזב וליפאו בשחמה לומ ,הדובעב וא היזיוולטה לומ תיבב ,החונמ ןמזב םג
.ןתינבש רירשה תסמ תוכזב תוירולק ףורשיו ךישמי ןכפוג
ןמזב ומכ תוירולק ףרוש אל ףוגה (תיבוריאנא תוליעפ) תולוקשמ ןומיא ןמזב םנמא
תפירש רקיעב ,ןומיאה רחאל הכישממו תרבגתמ תוירולקה תפירש ךא ,יבוריא ןומיא
. ןמושה
ףוג הנבמ תלעבכ הארתו הדימה לע רתי הירירש תא "חפנת" איה אמש תששוחש ימ
.הלידגל עייסמה ירבגה ןומרוהה תא ןיא םישנל !דחפ לא -ירבג
רתוי בוטח תויהל ןכפוגל םורגתש ,תירונימ המרב רירש תסמ תלדגהל קר איה הנווכה
. רתוי הובג בצקב תוירולק ףורשישו

: תולוקשמה ןומיאב םיפסונ תונורתי
.םירירש קוזיח
.רתוי קזח ףוגהש ךכ י"ע הביציה רופיש
.םצעה תופיפצב הדירי תעינמ
בג יבאכ תעינמב עייסל לוכי אמגודל בגה ירירש קוזיח ,תומצע ,םיקרפמה לע הנגה
. הרדשה דומע לע סמועה תתחפה י"ע
. ךומנ ןמוש זוחא לעב רתוי בצועמ ףוג ןבומכו

:םירירשה קוזיחל ןומיאב םיבושח תונורקע רפסמ ןלהל
םילקשמ
,םילק םילקשמ תרזעב ןמאתהל שי (תועובש 3 דע) תינושארה םינומיאה תפוקתב
םינומיאה תארקל ףוגה לושיחו םידיגה קוזיחל ,רירשה תלובסל רתוי תמרותש תוליעפ
.םיאבה
!םיליחתמל רקיעב ,דאמ בושח

:ליגרתה עוציבל תורזח רפסמ
.םירוזחמ 3-כ ,תורזח 15-20 ןיב עצבל שי ,יתלחתהה בלשב

תומדקתה
רתוי אל ותיא עצבל ולכותש לקשמ םע ןמאתהל וליפאו תויתגרדהב לקשמ ףיסוהל שי
.תורזח 10-מ
רירשה תסמ לש הלדגהו קוזיח איה הרטמה ,ורכז
עובק ןפואב םילק םילקשמ םע ןומיאב .(תרבגומ תוירולק תפירש = הלודג רירש תסמ)
.הרקי אל הז

ןוויג
,םיליגרת יגוס ,תורזח רפסמ) ןומיאה תינכות תא ךרעב שדוח לש הפוקת לכ ונש
(..דועו םירירש תוצובק יפל ןומיאל הקולח
םישדח םייוריגל קוקז ונלש ףוגה ,תומדקתה רסוח לש בצמל עיגהל אל תנמ לע
.תואצותל עיגהל ידכב ידימת ןפואב

החונמ
לש המרב אל דחוימב ,םוי לכב םירירש תצובק התוא לע ןמאתהל אל בושח
.םירירש תוצובקל הקולח יפל דובעל שי .םימדקתמ

.תינפוג תוליעפ תליחת ינפל ךמסומ ןמאמ םע ץעייתהל שי ,ןבומכו

תוילוקשמ גוזו םיידיל תוילוקשמ גוז י"ע תיבב םג עצבל ןתינ תולוקשמ ןומיא ,בגא
ליעי ןומיא .ןבשיו םייכרי ,םייפתכ ,םיידי -ףוגה ירירש לכ לע ןמאתהל ןתינ ךכ .לגר
.דבלב תוקד 25-ב םג עצבל ןתינ
!םכיבגל םג ןוכנ אוה - הז רמאמ םיארוקש םירבגל
.םיענ ןומיא

. הכרבב
- 052-2925175 - elbaz75@zahav.net.il ישיא רשוכ ןמאמ זבלא רימא

רשוכ