יוסיעמ תמלשומ האנהל םיפיט

יוסיעה ינפל הסעמה תא לואשל הצרתש תולאש

?יוסיעה ריחמ המ-
?יוסיעה ךרוא המ-
?אלמ םוריעב /יקלח םוריעב /םידגבב השענ יוסיעה םאה-
?ןידע וא יביסרגא יוסיעב רבודמ םאה-
?םיינחיר םינמשה םאה ,ןכ םא ?םינמש תרזעב השענ יוסיעה םאה-
?ימצעב ןמשה תא איבהל הלוכי ינא םאה-
עידוהל שי ,םיוסמ חיר גוסל וא ,םיוסמ ןמש גוסל תמיוסמ תושיגר ךל העודי םאב-
.שארמ הסעמל ךכ לע
?תיבב יוסיעה תא עצבל ןתינ םאה-


ומצע יוסיעל םיפיט

תונשל ישקבו הסעמל ךכ לע יעידוה ,ידמ קזח ,עורג רתוי וא ,ידמ שלח יוסיעה םא-
קומע תומקר יוסיע ןוגכ דואמ םיקזח םהש םייוסיע יגוס םנשי םנמא .עגמה גוס תא
הסעמה תא ףתשל בושח תאז לכב ךא ,יוסיעה תנמזה ינפל ןובשחב תאז תחקל ךיילעו
.שחרתמה לכב
לע יעידוה ,(..'וכו ידמ קזח רואה ,ךל רק ,ךל םח) תוחונ רסוח תשגרה ךל תמרגנ םאב-
.הסעמל ךכ
יוסיעהש ךכ ,דחוימב םיבאוכש ףוגה ירוזא םהמ יוסיעה תליחת ינפל הסעמל ירפס-
.םהב דקמתהל לכוי
.הסעמל ירפס ,ךל םיענ יוסיעה םא-
ךכו טלחומ טעמכ העיגר בצמל ךפוג תא איבהל ןילכות ךכ .יוסיעה ןמזב קומע ימשנ-
.יביטקפא רתוי היהי יוסיעה םג
.רתוי תובוט תואצותל איבהל לוכי יוסיעה םע היפרתמורא בוליש-


יוסיעה רחאל םיפיט

.יוסיעה ןמזב וררחתשהש םילערה תא ןמ הקנתי ךפוג ךכ .םילזונ תייתשב יברה-
הכילהל יאצ וא טקשב יבש .עגורב ילב יוסיעה רחאלש תונושארה תוקדה 20 תא-
.אצמנ אוה וב עוגרה בצמל לגרתי ףוגה ךכ .העוגר

םייח תוכיא