םיקנפמ םייוסיע יגוס

יוסיעה תא רוחבל ךל רוזעי BEAUTY.CO.IL תווצ ?יוסיעב ךפוג תא קנפל הצור
:ךרובע םיאתמה

ידבש יוסיע
הפרמו חתמ תיחפמו ררחשמ,אלמ ףוג יוסיע .רתויב ץופנה יוסיעה גוס
םרוג ,ףוגהמ םילער תאצוהב רזוע ,ףוגב םדה תמירז תא רפשמ .םירירש יבאכ
.קופיסו תומלש תשגרהל

קומע תומקר יוסיע
תננכותמ איה .תוטישה ראשמ תיביסרגא רתוי םיתיעלו דואמ תינכט יוסיע תטיש
ירוזאבו באכו חתמ ירוזאב ףוגב םדה תמירז ךילהתב עייסלו םיבאכ לע לקהל
םיעבונה םיבאכ םע תודדומתהב הליעי וז הטיש ,ןכ ומכ .םיינורכ םירירש יבאכ
.תיביטרופס תוליעפמ

היגולוסקלפר
ןהימוקימש ,לגרה ףכבו דיה ףכבש םינוש םירוזאב יתדוקנ ץחל לעפומ וז הטישב
ותלוכי לע הבוטל תועיפשמ הלא םירוזאב תוציחלה .ףוגב םינוש םירביא םינייצמ
.ומצע תוחוכב םילחהל ףוגה לש תיעבטה

וצאיש
היגרנאה תמירז לע טולשל הדעונש ,תיניסה "י'צ"-ה תירואית לע תססובמ וז הקינכט
.םירמוחה ףוליח לעו ףוגב םיימינפה םירביאה תלועפ תא תנווכמה
הבר תוחונ הרשמ איהש ןוויכמ ינורכ חתמ לש הרקמב דחוימב הליעי וז יוסיע תטיש
.ףוגב באכו חתמ ירוזאב

תומח םינבאב יוסיע
תוקינכטב שומיש י"ע ,תומחו תוקלח םינבא תרזעב ףוגה תא םיסעמ הבש יוסיע תטיש
קומע יוסיע תבלשמו רירשה ךותל קומע תרדוח וז יוסיע תטיש .תונוש
,תוחונ רסוחו םיבאכ לע הלקמ ,םילער רורחשב תעייסמ הטישה .םינבאה םוח םע
.ץחלו תופייע ,חתמ הגיפמ


.תוילמיטפוא תואצות גישהל ידכב תונושה תוטישה ןיב בלשל ןתינ אלמ ףוג יוסיעב
.תוקד 30-90 ןיב אוה גוהנה לופיטה ךשמ

םייח תוכיא