היגרנאו םייח ןונגס לע

? ריוואב רוסחמו תכשוממ הבישי ,ךשוחל ףתושמ המ
!!! םכלש היגרנאה תמר תא ודירוי םתשולש
? "חתמ תוליפנ" םכל ויהיש ילבמ םויה לכ ךשמב היגרנאה אישב תויהל םיצור
.ץמאמ אלל טעמכ תאז תושעל דציכ םכתא דמלת BEAUTY.CO.IL תכרעמ

ןולחה לא יאצ
רסוח .ותוא ןנערלו םכפוג לא עיגהל ירט ןצמחל ונת .ריווא תצק ומשנתו ןולח וחתפת
.תופייעל םרוג ,ןצמחב קויד רתיל וא "ריוא"ב הקפסא
ןויער וצמא .העש ידמ ףלחתי ריוואה םהב םירדח ןנכתל לבוקמ םינבמ ןונכתב
.קומע...ומשנתו הז

רוא יהיו
וקילדהו ,םיסירתה תא ולגלג ,תונוליוה תא וטיסה .רוא תצק וסינכתו ןולח וחתפת
.תונרעל םרוג רואה -תכרובמ רדחה תא ריאהל םכל םורגתש הלועפ לכ .תורונמה תא
.ףוגב ןדיסה תגיפסל םרותה D ןימטיו המיע האיבמ שמשה ,ךכל ףסונב

ןשקאל וסנכ -לטבתהל קיפסמ
.טנרטניאה לומ תועש ףורשל ,היזיוולטה לומ ץוברל יד
,רשוכ רדחב ורקב ,בורקה קראפב וא הנוכשל ביבסמ לויטל וכל ,הצוחה תצק ואצ
םדה יאתל ןצמח תמירזל תמרוג תינפוג תוליעפ .ףוגה תא תצק וליעפה ...רקיעה
.ףוגל תויגרנא תמרזהב תרזועו

םימלשמ לקשמ ףדוע לע
לקשמ לעמ וניה םכלקשמש לככ .ול םיאתמה ילאידיא לקשמ שי ףוג הנבמ לכל
.הטמ לולצת םכלש היגרנאה תמרו תודבכב ולהנתת ,םיפייע רתוי ויהת ךכ הז ילאידיא

םוילווה תא וריבגה
תופייעב המחלמל תוליעי יכה תוטישהמ תחא איה הקזח הקיזומ יכ םיחיכומ םירקחמ
ופרטצה ,םיבהוא יכה םתאש רישה תא ומיש תופייע םישח םתא םא .םיחתמ תגפהלו
.ודקרת וליפא םכל אב םאו ןומזפב
.עבראל םייתש ןיב היהי אל הזש ולדשת קר

ןוששב םימ םתבאשו
הלוכי הבוט תחלקמ ,ןוכנ אל הז םא םג .םוסק יטגרנא חוכ םימל יכ םינעוטה שי
.דחוימב יטגרנא הצחר ל'גב וא ררועמ חיר םע ןובסב שמתשהל ןתינ .םיאלפ ללוח
םימה :הכופהה האצותה תא וגישת תרחא ,ידמ םיחתור םימב שמתשהל אל ורהזיה
.ףוגה ןויפרל םימרוגו םירירשה תא םיפרמ םימחה
.םירק םימב םינפה תא ופטש ,םילוכי אל םתאש וא חלקתהל םכל אב אל םא
.תידיימ תונרעל םכל םורגת וז הלועפ

הטנמ חיר
.תונרע תשוחתלו תוננערל םרוג חירה .םיאצמנ םתא הב הביבסב הטנמ תויצמת ורזפ
,םיפייע תצק םישיגרמ םתא םאו םכלש הדובעה תביבסב הטנמ קובקב םכתא וקיזחה
.רוזעי הז - תצק וססר

םייח תוכיא