עובק רופיא


לש "סימרד"ה תבכשל תרדחומ םיטנמגיפ לש הנטק תומכ וב ךילהת אוה עובק רופיא
.יולימ לש טקפא רצויש המ ,רועה
תבכש לא םיטנמגיפ הצקבשכ הקד טחמ תרדחומ וכלהמבו םייתעשכ אוה ךילהתה ךשמ
.םיעבוקמ וראשיי םיטנמגיפה םש ,רועה לש סימרדה
רמוח תרזעב ןוקיתל םינתינ טחמה םע תישענש האיגש וא "םיווקהמ האיצי" לכ
.עבצה תא קחומ ךכבו םיטנמגיפ סיממה

ךילהתה ןמזב
.םישיגר םירוזאב תוחונ רסוחו לק ץוצקע תשוחת ןכתת

ךילהתה רחאל
.לק דוריג/ץוצקע ,תוימומדא ,הלק תוחיפנ ןכתית
ףדועמ האצותכ יוצרהמ תושגדומו תוהכ רתוי תצק תוארהל תולולע תואצותה ,ןכ ומכ
.ראשיי עובקה הארמהו ומלעיי םיפדועה םיטנמגיפה ,עובשכ ךותב .םיטנמגיפ לש לק
.ינושארה ךילהתה רחאל שדוחכ םיעבצו םיווק רפסמ שיגדהלו קזחל גוהנ
רולכו הנירק ןנסמ אלל שמשל הבורמ הפישח ןוגכ םימרוג רפסמ םנשי ,בל ומיש
לש ןונער שרדיי הלא םירקמב .עבצה לש הרומח דע הלק תייהדל םורגל םילולעה
.םינש המכ ידמ ךילהתה

םיאתמ הז ימל
רחא וא הז רביא ידימת ןפואב שיגדהל תוצורש םישנ ,ןתעפוה לע תודיפקמש םישנ
.ןמזה לכ תורפואמ תואריהל תוצורו ןהינפב
רופיאב םיכורכש ץמאמהו ןמזה תעקשה תא תובהוא אלש םישנ

םירוזא הזיאב
.םייתפש יוביע ,תורוויח םייתפשל עבצ תפסוה -םייתפש
.רינייליאב םוחיתל ,םייניעה הארמ תלדגה /תנטקהל -םייניע
.תוללודמ תובג תשגדהל -תובג

:יטילחתש ינפל תוצע המכ דועו
.ךל םימיאתמש םירוזאה תא שיגדהל ידכב תרפאמ םע יצעייתה
.םישקונ הנייגיה יללכ לע דיפקמו יקנ םוקמהש בל ימיש
.תימעפ דח איה טחמהשו יוטיח רבע םישמתשמ וב דויצהש יאדוו
.םישמתשמ םהב םיטנמגיפה תוכיא תא יאדוו
.תואירבה דרשמ ןוישירב דבוע םוקמהש יאדוו


חופיטו רופיא