הסיט ירחא הפי יארת ךיא


.תוחפוטמ כ"כ ...םישנהו ,םיעבצה ,תוארמה ,םינושה םישנאה .הרז ריעב תוחנל ףיכ
םידעיל דוחייב ,הסיט תועש המכ ירחאש איה היעבה ,העפוה קופדל הצור תייה תא םג
.תידווילוה תינקחש ומכ די ףונפנב סוטמהמ תאצל השק ,םיקוחר
ףאמ ילפת אל ןתרזעבש ,הבשחמל תודוקנ המכ ךל ןתונ BEAUTY.CO.IL תווצ
...אמורב יתחנתש היינשב הייקלטיא

םידגב
.תויטנלטא -סנרט תוסיטב דוחייב ,הסיטב קחשמה םש אוה תוחונ
םושנל ךל ורשפאיש ,םיחונ םידגב קר ישבל .םימיענו םיירירווא םידב שובלל ילדתשה
שובלל ןמזה אל הז .(םירגסנ ישוקבש םינסכורו םיקודה םיסנכמ ילב) הליגר הרוצב
ךלהמב קלוחמש לכואה תא םג יחכשת לא .בחרתהל קיפסה ישוקבש שדחה סני'גה תא
.תצצופמו החופנ שיגרהל ךל םורגיש ,הסיטה
התע הזש הרחתה ינותחת תא אלו ךלש םיחונה םינותחתה תא שובלל ןמזה םג והז
יא טעמכ וב םוקמב דוחייב ,טיהל אל םה תועש המכ ךשמב םיצוצקעו םידוריג .תשכר
.זוזל רשפא

רשפא ותוא ,ףסונ רדווס איבהל ץלמומ ןכל ,איפקהל לוכי ריוואה גוזימ ,הסיטה תעב
.ךרוצה תעב ףולשלו דצה קיתב ןסחאל
.םיכורא םייסנכמ םע הסיטל עיגהל ץלמומ הביס התואמ

רופיא
.הכורא הסיטב דחוימב ,רופיאב עיקשהל רתוימ .ןידע רופיאב ישמתשה
תא םימעפ הברה .חרמיהל תולולע ןה ןכש ,הסיטה ךשמל תויללצ חורמל יאדכ אל
...בל םישל ילב ,םייניעה תא תפשפשמ
םעפ לכב חרמת אלש ,םימ ינפב הדימע) הרקסמ ,קמוס טעמב שמתשהל ץלמומ
.לק סולג פיל וא יעבט ןותפשו (םינפ יפטשתש

חופיט
הייהש רחאל שבייתמש ,ףאב תאז שיגרהל רשפא) תיסחי השבי הביבס םה םיסוטמ
.ףוגבו םייתפשב ,םינפה רועב רבגומ שבויל תמרוגש ,(סוטמב הלק
.ףוגלו םינפל תוחל םרקב דייטצהל יאדכ ,ןכל
.תוחל םרק טעמ יחרמ ,םייתפשבו ףאה ביבס שבויה תא השיגרמ תאש עגרב
.םיידיה תא םג חורמל יאדכ
...ןולמב רבכ ישעת הז תא .חורמל םעט ךכ לכ ןיא ףוגה תא

םורגי הז רבד םא םג .הסיטה ךלהמב הייתשב תוברהל איה שבויב םחליהל הטיש דוע
!יאדכ -רועה תוננער לע הרימשב ךל עייסי אוה ,םיתורישל תובר תוצירל

םושיב
.ךמצע לע ירפ -יטוידבש םישדחה םימשבה לכ תא תוסנל יתפתת לאו תולק ימשבתה
םורגל לוכי חירהש םג המ ,סוטמל היילעה תעשב הירמופרפ ומכ חירהל םעט ןיא
.הליחבל ןמזה ךשמב

םילענ
לכוי דחא ףאש ילבמ ,םניחל סחדת לגרהש לבח .הסיטל בקע ילענ לוענל רתוימ
...םיילגרה תאו םיילענה תא ךירעהל
דעיל ךעיגהב גישהל יצרת ותוא טהולהו יסקסה הארמל תומרות אל תוחופנ םיילגר
.שדח
קיתב הצור תאש םיילענה תא ימיש ,םיילענה םע העפוה זיגפהל ךל בושח שממ םא
.יפילחה התיחנה ינפל .הסיטל תוחונ םיילענ ילענו ,הסיטל ילעת ותיא ,די

התיחנה ינפל
.הליגר תא הב הרוצב ירפאתהו -רופיאה תאו ךמצע תא יננער
תויללצ ,קמוס ,הרדופ ,פא -קיימ טעמ יחרמ :רופיאב "העפוה קופדל" הלוכי תא וישכע
.התיחנה דעומ תארקל שממ חורמל יאדכ הלא לכ תא .ןותפשו יצרתש ןווג הזיאב

הסיטל הבוח דויצ
:ללוכ אוהו סוטמל ילעת ותיא ,די קיתב ןסחאל ןתינ הבוחה דויצ תא
םיידי םרק
ןילזו ןותפש
ריינ תוטחממ
ןטק םשוב
רעישל היימוג וא הכיס

תוירכוס וא םיקיטסמ ,חוכשל אלו
...ישגפתש ןושארה ךיתחה יקלטיאל הקישנ קיבדהל ילכותש ידכ ,המישנה ןונערל


חופיטו רופיא