םיקורמת לש הגופת יכיראת


םיגהונ ,לכואב ומכש ,םייעבט םירצומו םילקימיכ םיליכמ ,םיקורמתו םימרק
.תמיוסמ הפוקת רחאל לקלקתהל
לכואה לש קיודמה בכרהה תא סיפדהל תובייח ןוזמה תוינרצי םש ,לכואל דוגינב לבא
לע בותכל הקיטמסוקה ינרצי תא בייחמש ,קוח ץראב ןיא ,ולש הגופתה ךיראת תאו
.הגופת ךיראת הזיראה
םיקורמתו םימרק לע הגופת ךיראת סיפדהל תוגהונ אל חופיטה תורבח םנמא זא
.תמיוסמ הפוקת ירחא םילקלקתמ אל םהש רמוא אל ןיידע הז לבא ,(תורורב תוביסמ)

המיאתמש תיללצה תאו קיטספילה לש ןוכנה ןווגה תא אוצמל השק דואמש ןוכנ זא
ךירצ וישכעו ,ןטק אל ריחמ םהילע תמליש םגו םתוא תאצמש דע .אוהה רדווסל קוידב
???םתוא קורזל
.ןכש ,והז זא
ישמתשתש לודג יוכיס שי תרחא ,תאז תושעל יצלאית תא לבא ,דבכ בלב םנמא
.רועב היגרלאלו םוהיזל םורגל םילולעש ,םימוגפ םירצומב

?רופיא ירצומו םימרק לש םתודימעל רעושמה ןמזה דדמ והמ זא
?בוט ןיידע םרקה םאה םיעדוי ךיא

,רמולכ ,ריווא םע עגמב םיאב םהשכ לקלקתהל םיליחתמ םירצומה בור ,יללכ ןפואב
.הספוקה וא קובקבה תחיתפ עגרמ
ותוכיא תא דירומש ,רצומב ןוצמח לש ךילהתל םרוג ,ןצמח וכותב ליכמש ,ריוואה
.ויתונוכת תא הנשמו
וליפא םימעפלו םישלחנ ,ובש םינימטיווהו םיביטימה םירמוחה ,רצומה תולוגס בור
.רצומה תוליעי תא דירומש המ ,םיפדנתמ
קורזל יוצר ןכמ רחאל .שומיש תנש יצחכ תרתונ ,אמגודל ,םרק תחיתפ עגרמ ,ןכל
.ותוא
םינש שולשכ ורמשיי ריווא םע עגמב ואב אלש (םיקורמתו םימרק) םירוגס םירצומ
.םהייח תא ורצקי רוקו םוח יאנתל הפישח .רדחה תרוטרפמטב

רדחב םהלש חופיטהו רופיאה ירצומ תא םינסחאמ םיבר םישנא ,םכבל תמושתל
.לבחו ,היטבמאה
לכב םוגפל לולעש המ ,םיבר םידאו תוהובג תורוטרפמטל ףושח היטבמאה רדח
רדחבש הריגמב וא הדיש לע הלא לכ תא ןסחאל ףידע .םימשבב םג ,וללה םירצומה
.הנישה

?םילקלוקמ םירצומ םיהזמ ךיא

ןתינש םיוסמ דואמ חיר שי לקלוקמ םרקל .םינוש עבצו חיר לבקמ ,לקלוקמ םרק
.רועב הגיפסל רתוי השק היהנו הנתשמ םקרמה םג .תולקב תוהזל
.םיצירח םהב שיו םישבייתמ ולקלקתהש קמוסו הרדופ ,פא -קיימ
.ירוקמה םעטהמ הנוש םעט שי לקלקתהש קיטספילל
םהש ןמיס ,לק שבויב תנחבה םא .םילקלקתמ םהשכ שבייתהל םיטונ רניילייאו הרקסמ
.(בטיה םתוא רוגסל םג ידיפקה) םילקלוקמ רבכ
יאדכ ןכל .ולקלקתהש םירצומ רתאל השק רתוי תצק םיקורמתב ,תאז לכב לבא
:םיאבה םיללכה לע דיפקהל

.םייתנש רחאל קורזל שי -םייניעל ןורפיעו תיללצ
םהילא ףוסאל םיטונ הלא םירצומ ,הנש יצחמ רתוי קיזחהל אל -רניילייאו הרקסמ
!ונלש םייניעה ךותב םיצור אל ונחנא ,הלא תאו .תוירטקב
.הנשמ רתוי אל רומשל ץלמומ קמוסו הרדופ ,פא -קיימ
.םייתנשכ רחאל קורזל -סולג -פילו קיטספיל

!בושח
ךיאו ,ותומכ ןיאמ בושח אוה םינפה רוע .םייתוכיא םירצומב קר ישמתשה ,יללכ ןפואב
םילקימיכ םיליכמה ,םילוז םירישכתב ישמתשת םא .האריי אוה הככ ,וב יעיקשתש
.רקי ריחמ דבעידב ךכ לע ימלשת ,רועל םיקיזמו םיבר
,רתוי הכומנ תוכיאב חרכהב םה םילוזה םירישכתה לכש ךכמ עמתשמ ןיאש ,ןבומכ
.ותוא םינוקש ינפל רישכת לכ בוט קודבל יאדכ לבא
!!!ותוא קורזל ךירצ -הרירב ןיא ,הניוצש הפוקתה הרבע םאו


חופיטו רופיא