טלסב קר אל -תיז ןמש

. טירפתב תיזה ןמש לש ובולישו תובר תויתואירב תולוגס תיזה ןמשל יכ םיעדוי ונלוכ
.והומכ ןיאמ בושח רבד אוה ונלש ימויה
חופיטה תולוגסב שמתשהל ךיא .חופיט תולוגס -תופסונ תובר תולוגס תיזה ןמשל
.וז הבתכב ךכ לע ?םירוזא וליאבו וללה

ינימב ףוגה תא חושמלו ,תיז ןמשב אלמ טבמאב לובטל וגהנ הרטפואילק ימימ רבכ
םימרוג אל םה ןכש ,רועב לופיטל םימיאתמ וללה םינמשה בור .חמוצה ןמ םינמש
.םייוריגו תויגרלאל

תיתכ תיז ןמש יוצר ,רתויב ההובגה תוכיאב תיז ןמשב שמתשהל שיש ןייצל יאדכ
.ימיכ ןפואב דבועש ןמשמ ענמיהל שי ,ןכ ומכ .הרק השיבכמ הלועמ
ןמשה .אלמ טבמא ךותל (היטבמא ןמש םוקמב) תיז ןמש תופיט רפסמ ףטפטל ןתינ
.החיתמ ינמיס לע םג חורמל ןתינ ןמשה תא .ותוא ןיזיו רועה תא ךכרי
.יוסיע ןמשכ םג תיזה ןמשב שמתשהל ןתינ

:רעיש
השבי תפקרק תנזהל םג ומכ קרב אלמו אירב רעיש תגשהלו םילצופמ תווצק ןוקיתל
:םישקשקל תמרוגה
היטבמא עבוכב שארה תא יסכ .תיז ןמש לש הבידנ תומכ רעישהו תפקרקה ךות לא יסע
.תוקד 30 ךשמל יריאשהו (הליגר תיקשב וא) קיטסלפמ
.תפקרקה תא דחוימבו ךרעיש תא בטיה יפטש ןמזה םותב

תוקודסו תושבי םייתפשל
-העש ידמ הלועפה לע ירזח .םייתפשה לע יחרמו תיז ןמש טעמב עבצאה תא ילבט
.םייתעש

:ןביבסמש רועלו תוקודסו תושבי םיינרופיצל
.תולק םמוחמ תיז ןמשב האלמ תירעקב תוקד 30 ךשמל תועבצאה תוצק תא ירשה

:םיידי
,דחוימב העיגרמו הריהמ העפשהל .םיידיה לע תיז ןמש חורמל ןתינ םיידי םרק םוקמב
רתוי בוט גפסיי םרקה ךכ .הנתוכ תופפכ ימיש ,הנישה ינפל תיז ןמשב ךיידי תא יחרמ
.הלילה ךשמל ךרועב

:םיילגר
תילמיסקמ הגיפסל הנתוכ יברג ישבלו ,תיז ןמש לש הבידנ תומכב ךיילגר תא יחרמ
יוריגל םורגל יושע רחא דב לכ .הנתוכ יברגב קרו ךא שמתשהל שי :בושח .ןמשה לש
.החירפלו

רפסמ יפילזה קר .דחוימב שבי וא קודס רועה וב םוקמ לכב שמתשהל ןתינ תיזה ןמשב
!תוחטבומ תואצותה .דעוימה םוקמה ךותל ןתוא יגיפסהו תופיט


חופיטו רופיא