ישמכ ךרו קירבמ רעיש גישהל ךיא

:היינשה ירחא תחא ,תושק תומולהמ ףטח ונלש רעישה ץיקה ךשמב
,ותוא ונשבייש םימעפה לכ לע רבדל אלש ,רולכהו הכירבה ,םיה זאו ,שמשה םדוק
.ךיפה יתלב קזנל ול םימרוגו ,רעישל םיקיזמ הלא לכ .שביימ תרזעב ,עמשמ יתרת
הז תאו םימוגפה רעישה תווצק תא רוזגל אוה דיחיה ןורתפה ,סורה רעיש לש הרקמב
.םיצור אל כ"דב ונחנא
ךיא ךתוא ודמליש םיפיט המכ הנה רעישה תא רוזגל ךיילע וב בצמל יעיגת אלש ידכ
.ךלש רעישב תוחפש המכ עוגפל

ןמושה תא רעישהמ הדירומ תרבגומ הפיפח .תוחפש המכ ךרעיש תא ףופחל ילדתשה .1
.וילע אצמנש יעבטה
דוע ךושמל תלגוסמ תא םאו ,אל םוי ןכ םוי אלא םוי לכב יפפחת לא ןפואו םינפ םושב
.בוט המ ...םימי המכ
.םוי ידמ תלמעתמ תא םא איה םוי לכ ףופחל הדיחיה הביסה

תמירז רשפאל ידכ ,תוקד 5-כ ךשמב םוי לכב ,עובק ןפואב תפקרקה רוע תא יסע .2
ירוחאה וקלח רבע לא ימדקתהו תוקרב יליחתה .ךרעיש תוכיא תא רפשלו תפקרקל םד
תועונתב ץחל יליעפה .חצמה לא ימדקתה םעפהו דוקדוקהמ בוש יליחתה .ךשאר לש
.תויבוביס

תררועמ וז הלועפ .תווצקה דעו תפקרקהמ ותוא ישירבהו הטמ יפלכ ךשאר תא יפפוכ .3
.םוקמ לכל עיגיש ךכ ,ךרעישב יוצמש יעבטה ןמשה תא תרזפמו תפקרקה רוע תא

שומישה .תוחפש המכ רעיש שביימב ישמתשה.יעבט ןפואב שבייתהל ךרעישל ינת .4
ץהגמ"ב וא סיל יבייבב תשמתשמ תא םא .ותוא שביימו רעישב םגופ רעיש שביימב
.רעישל קזנה תא תיחפהל ידכ תוקד דב תועוצרב םתוא יפטע "רעיש

וא הכומנ יכה המצעב ישמתשה ,ךרעיש תא שבייל תבייח תאו תאצל תרהממ תא םא .5
.רעישה שביימב רתויב הרקה תורשפאב
דע ךרעישב ךייתועבצא תא יריבעהו ררוואמ לומ ידמע :תיפולח היצפואל ןויער
.שבייתיש

.B תצובקמ םינימטיוו (םינימטיוו תליטנ י"ע וא תיעבט הרוצב) ךתנוזתב יללכ .6
רעיש תחימצל תומרוגו ,רעישה תרשעהל תומרות תוילופ תוצמוחו ,6B, 12B ןימטיוו
.רתוי אירב
ילופ ,תיעועש ,ודקובא ,תוננב ,םיציב ,טרוגוי :םה הלא םינימטיוו םיללוכה תונוזמ
.םייתנוזת םיביסו היוס

אוה םהמ תקפסמ תומכ לבקי אל אוה םא .םינובלחמ בכרומ רעישה .םינובלח ילכא .7
.תולקב רבשייו שביו קד השעיי


חופיטו רופיא
רעיש

ךרו קירבמ רעיש  
עובצ רעיש  
תובג בוציע