?עובצ רעיש לע רומשל ךיא

.תוביס המכמ ההוד עובצ רעיש
.שבוימ האצותכ תוחל רסוח איה היינשה הביסה .שמשה איה הנושארה הביסה
...תבבלמ שממ אל האצותהו הכירבב רולכהו םיה תא ךכל ףיסונ
טבנו ,ןיאטורפ ,ןוקיליס םיליכמה עובצ רעישל םיידוחיי םירישכת וחתופ ךכ םשל
.עובצה רעישה הארמ תא םימקשמה הטיח
ורשוכ תא רעישל ריזחמ ,ותוחלב רישעה ,הטיחה טבנו קרבה תא ול בישמ ןוקיליסה
.ןמז ךרואל רמשנ העיבצה ןווג ,הלא םירישכתב שומישה תובקעב .תוחלה לע רומשל
הרפסמה ןמ ךתוא קיחריו ךרעיש ןווג לע רומשל ךל ורזעיש תויחנה המכ דוע הנה
:תועובש המכ דועל

םוי לכ יפפחת לא
.עבצה לש הריהמ הייהדל םורגת תרבגומ הפיפח

עובצ רעישל דחוימ ופמשב ישמתשה
.עבצ לש הריהמ הייהדל םימרוגה םיטנגרטד ליכמ ליגר ופמש

עובצ רעישל רנשידנוקב ישמתשה
.הביבסה יעגפמ הילע ןגמו הרעשה תא ףטוע רנשידנוקה

הביבסה יקזנמ רעישה לע ינגה
יסנכית לאו עבוכב רעישה תא יסכ .ותייהדו עבצה יונישל םימרוג הכירבו םי ,שמש
.םי עבוכ אלל הכירבל

עובשב םעפ תוחפל רעישל הבוט הכסמב ישמתשה
.העיבצה ךילהת תובקעב הדבאש תוחלה תא ול ריזחתו רעישה תא ןיזת הכסמה

רעיש הייחמ רשא דחוימ ופמש ךרובע חקר BEAUTY.CO.IL תווצ ,םיפיטה לכל ףסונב
.עובשב םעפ הז לופיט לע ידיפקה .םוגפו שבי

:םישורדה םירמוחה
.הציב 1
.תיז ןמש תיפכ 1
.ןומיל ץימ תיפכ 1
.castile ןובס ףכ 1
.םיחמצ הת וא םימ סוכ 1/2
.(...עירח ןמש ,ןתשפ ןמש ,םידקש ןמש) ךתריחבל ןמש תופיט 5

:הנכהה ןפוא
.קלח םקרמ לבקתיש דע לברעמב לוכה יבברע

:שומישה ןפוא
.םיחתור אלו םירשופ םימב ישמתשהו תבורעתה םע ךרעיש תא יפפח

רתויל תבורעתה תא יקיזחת לא .אבה שומישל דע ררקמב ופמשה תויראש תא ינסחא
.םימי 3-מ


חופיטו רופיא
רעיש