!!!ןהב עיקשהל יאדכ -תובג

הארמ לע הבר העפשה שי ןתרוצלו םינפה זכרמב תואצמנ תובגה ,בל המש אלש ימל
:ךל סחוימה יפואה לעו םינפה
.ערו חושק הארמ תתל תולולע תורצו תוכורא תובג
.םיבחר םינפ לע בוט ואריי אל תוקד תובג
.םינטק םינפל תומיאתמ אל תובע תובג
.םילוגע םינפ ונימשיו םידדוחמו םיזר םינפ ולגעיו וככרי תולגועמ תובג
.ינטש הארמ תתל תולולע תולגעתמו תורצ תובג

חפטל יאדכ ןכלו םינפה יקלח ראש ומכ תוחפל הבר תובישח תובגל ,ןיבהל ןתינש יפכ
ןפואב הנממ עורגל וא תינוציחה העפוהה רופישל םורתל תולוכי ןה ןכש ,ןתוא בצעלו
.רכינ
שיא לצא השילת ריינו הוועש תרזעב וא הטצניפ תרזעב שולתל ןתינ תובגה תא
.עוצקמ
רומשלו תובגה תא בצעל ךל ורזעיש םיפיט המכ הנה ,דבל הז תא תושעל הצור תא םא
:תוחפוטמ ןהילע

ךיינפל המיאתמ יכהש הרוצב ךייתובג תא בצעיש עוצקמ שיאל תחא םעפ תכלל יאדכ
.ןתוא יטרמתש םעפ לכב ,םיווק םתוא לע רוזחל ילכות ךכ .ךתוישיאו
תואלמה ךייתובג םע וילא עיגהל ילכותש ידכ ,שגפמה תארקל תובגה תא ילדג
.רתויב הבוטה האצותל עיגהל היהי ןתינ ךכ .תויעבטהו

רתויב הנטקה הרעשה תא וליפא שולתל לכותש ,תיתוכיא הטצניפב שמתשהל שי
.ץבצבל הליחתמש
.רעישה תחימצ ןוויכב זוחאל שי הטצניפה תא

?םיליחתמ ךיא זא
תא הלידגמ הז חטש תטירמ .הבגה לש ינוציחה הצקב תורתוימה תורעשה תא יטרמ
.םייניעה תא "תחתופ" ךכ תובקעבו ףעפעה

?טורמל המכ קוידב תעדל הצור
.(םינפה לש דצ ותואב) ןיעה לש תינוציחה הדוקנהו ףאה דצ ןיב עגייש ךכ ןורפיע יחינה
הדוקנה תא ןמסל ןתינ .הלש ינוציחה הצקה איה ,הבגב עגונ ןורפיעה הב הדוקנה
.םעפ לכב התוא אוצמל ילכותש ידכ ,רופיא ןורפיע תרזעב
תא רוציל שי הז בלשב .(םינפה זכרמ ןוויכל) םינפה לא ץוחה ןוויכמ השילתב יכישמה
.אישה תדוקנ -הבגב רתויב ההובגה הדוקנה
תאש ינפל היהת איה ןכיה יטילחתש יאדכ .יתנפוא ןיינע ללכ ךרדב איה אישה תדוקנ
.ןורפיעב התוא םג ינמס .הטירמה ךילהתב הליחתמ
.ןושיאה לש ינוציחה הצקל תיכנא אישה תדוקנ תא ןמסל גוהנ
הבגל דע ןושיאה לש ינוציחה הצקהמ רשי וקב ילע .רשי יטיבהו הארמה לומ ידמע
.הדוקנה תא ינמסו
ףאה דצ ןיב עגייש ךכ ןורפיע יחינה .הבגה לש ימינפה קלחב לפטל ןמזה עיגה תעכ
.הלש ימינפה הצקה איה ,הבגב עגונ ןורפיעה הב הדוקנה .ןיעה לש תימינפה הדוקנהו
.תורתוימה תורעשה תא יטרמ
.טורמל שי תובגה יתש ןיב תורבחמ וליאכו ףאה לעמ תואצמנש תורעש

!הגאד לא ,ידמ רתוי תשלת םא
עבצל ןורפיעה עבצ תא םיאתהל יגאד .רופיא ןורפיעב רסחה וקה תא םילשהל ןתינ
.תובגה
.ינוניב יבועב ,תיעבטו הייקנ הרוצב תובצועמ תובג אוה ןורחאה דנרטה ,ךביל תמושתל

.הלש תובגהמ השיא לע הברה דומלל ןתינש םירמוא
?ךיילע ודיגי ךלש תובגהש הצור תא המ זא


חופיטו רופיא
רעיש