ןכיה - םושיב ירוזא

.ותוחכונ אולמב היהי ךלש םשובהש תנינועמ תאו השיגפל תאצי
? ךתאצ ינפל ימשבתש ךפוגב תודוקנה ןהמ

. רתוי בוט רזפתי חירהש תנמ לע קפודה ירוזא תא רקיעב םשבל יאדכ
.םישוחה תלוברעמל ףיסוי קר חירהל ןתינש ימיטניא רוזא לכ ,הזמ ץוח

?םשוב תפלזהל רתויב םיבוטה םירוזאה תעבש םהמ

...םשובה תא חירמו ראווצב ךתוא קשנמ אוה -לכמ עודיה רוזאה ,ןבומכ-ףרוע

.קפודה לע שממ ןותחתה ןדצב-םיידיה יקרפ

.קפודה לע שממ ןאכ םג-ימינפה ודצב קפרמה

...הלעמל הטמלמ הלעי חירהו-ךרבל תחתמ םיילוסרק

חוחינה תא ץיפי חור בשמ לכו םירוזאה ראש לכבמ ןמז רתוי רעישב ראשיי םושבה חיר-רעיש
.רעישה םושיבל דחוימ םירצומ וק םויה תושידקמ תומלש תורבח ,קוחרמל

...דואמ דע הנהיי לזמה לעב לבא -רוזאה תא חירהל הכזי דחא לכ אל-חוחינה תא ץיפי-םיידשה ןיב

...ןיינעמ ברע ךל יופצ םשל עיגהל הכזי אוה םאו וילעמ תצק-רובטה דיל


חופיטו רופיא
םימשב

םושיב ירוזא