:תונורתפו תויעב - ץיקב ךרוע

הארמ לע עיפשהל םייושעה םימרוגה ןמ קלח קר םה הלא ...העזה ,הבורמ תוחל,םוח
.(שביה רועה תולעב ,ןתא םג ,ןכ ,ןכ) ץיקב ךרוע

:אירבו רתוי קלח רוע הארמל תונורתפ המכ הנה

תוימומדא

.תיבהמ האיציה ינפל הנגה םדקמב ישמתשה.החירפ ןיעמו שיגר רוע ,תוימומדאל םרוג םוחה
.שמשל הפישחה ינפל העש יצחכ חורמל שי הנגהה םדקמ תא

שבוי/ןמוש ףדוע

.ךרועב לופיטה תא תונשל ךיילע וב ןמזה איה ץיקה תפוקת
,רתוי לילק םרקב תוחלה םרק תא יפילחה.רתוי ףא ןמש היהי אוה ץיקב -כ"דב ןמש ךרוע םא
.ךלש תיעובשה ןויקינה תרגשל רמיח סיסב לע הכסמ יפיסוהו
לעב תוחל םרקב וא ל'ג סיסב לע םרקב תוחלה םרק תא ףילחהל יסנ -כ"דב שבי ךרוע םא
.הנגה םדקמ
.הנקא דגנ לופיט תפסוה לוקשל שי ןכל רועה יגוס לכב עיפוהל םילולע םינועצפ

הנקא

ילאידיא עצמ רצוי רועה ןמ שרפומה ןמושה תפסותבו ,תויבובקנה תמיתסל םימרוג םוחהו תוחלה
.בגהו םייפתכה רוזאל םג שולגל הלולעו ,םינפה רוזאב הנקאה תעפוהל
(הנישה ינפל ברעבו רקובב -םויב םיימעפ תוחפל) רועה ןויקינ לש העובק הרגש לע דיפקהל שי
יאת תבכש תרסה (גניליפו הנזה תכיסמ ,הנגה םדקמ םע יוצר) תוחל םרק תחירמ לע דיפקהל שי
.(עובשב םיימעפ תוחפל) םיתמה רועה
.דימ םיבוטר וא םיחל םידגב יריסה ,חל רוזאב הייהש רחאל , תולמעתהה רחאל חלקתהל שי
.הנקא יטנא/םיילאירטקב יטנא יוקינ ירישכתב שמתשהל שי
לע עיפשהל הלולע תמזגומ הצחר יכ רוכזל בושח תאז םע ,םויב םעפ תוחפל חלקתהל שי
.שבויל םורגלו רועה לש לקשמה יוויש

היצטנמגיפ

יוטיב ידיל האב היצטנמגיפ .היצטנמגיפל רתוי ןותנ היהי ךרוע ךכ -שמשל רתוי יפשחתש לככ
העיפומ היצטנמגיפ ריהב רועב C ןימטיוב ימוימוי שומיש י"ע התיחפהל ןתינ .םימוח םימתכ תעפוהב
.םילחה הנקא םתכ םהב םירוזאב תוימומדאכ
.ההכ םודא וא לגלגסכ עיפומ עצפ רחאלש היצטנמגיפה רוזא ההכ רועב
.רחא עבצב ןמיס שי םילחמ עצפהשכ םג םוגפ ,םתכומ רוע ףזשל ןיא

תורעש לש תימינפ הלידג

ליבוהל הלוכי .ץיקה תפוקתב רתוי הבר תופיכתב תישענ הוועשב תורעש תרסה
.ןוכנ תישענ אל םא ,תורעש לש תימינפ הלידגו םינועצפ ,רועב תוימומדאל
לע ףוגל גניליפב שמתשהל וא הכר תיגופס םע רועה תא ףשפשל שי הלא תועפות עונמל תנמ לע
.םינפב לדגת אל הרעשה ךכו הרעשה קיקז תא ורגסייו ומתסיי אל רועה תויבובקנש תנמ


חופיטו רופיא
רוע

ץיקב ךרוע  
שבי רועל םיפיט  
רוע-אתבס תופורת  
גני'גייא יטנא  
רועה הארמ רופיש  
םיהדמ םינפ רוע  
הנקא  
ינונמש רוע