ףלקתמו שבי רועל םיפיט

.רוריקו םומיחו רק ריוא גזמ ,חור ,ידמ הפוכת הצחר :רועב שבויל םימרוג רפסמ םנשי
:ךרועב ילפטת דציכו שבוי עונמל ילכות דציכ םיפיט המכ הנה

:םינפבמ תוחל יסינכה הנושארבו שארב
!!!הברהו ,םימ -בוט יכה .םילזונ תייתשב יברה

חופיטו הצחר
.םימה תרוטרפמט תא תצק ררקל יסנ .םיחתור םימב ישמתשת לא הצחרה ןמזב -
תא דירוהל אל ידכב תוכורא תוחלקמו תויטבמא ישעת לאו הצחרה ינמזב רצקל יסנ -
.ןיטולחל רועה לעש תיעבטה ןמושה תבכש
.םימל ןמש תופיט המכ יפיסוה האלמ היטבמאב לובטל הצור תא םא -
.ןובס אלל ןובסב וא ןידע ןובסב ישמתשה -
לא תוחלה תא דוכלל ידכב ,חל ןיידע רועהשכ ,הצחרה רחאל דימ תוחל םרק יחרמ -
.רועה ךות

:שבי רועל
תדכולה הבכש תריצי אוהו ןורקיע ותוא לע םידבוע קושב םויה םימייקש םימרקה בור
הזה הרקמב הדיחיה ךרדה ,ןכל .ןמז רתויש המכל ראשית איהש ךכ רועב תוחלה תא
לע םרק לע םיצילממ ונחנא .ךל םיאתמש םרקה תא יאצמתש דע ,הייעטו יוסינ איה
.הרוולא סיסב

:דואמ שבי רועל
.רתוי בר ןמז ךשמל שבוי ינפמ רועה לע רמושש ,ןילונל סיסב לע םרקב שמתשהל יסנ

:רוקו חור
ךרדבש ידכב חורה ןוויכב תכלל יליחתה ,הציר וא הכילהל תאציו חור תבשונ םא-
.העיזב םיסוכמה ךיינפו ךפוג לע חורה בשנת אל הרזח
.תופפכו ףיעצ םע רוקה ינפמ ךיידיו ךפוג לע ינגה :רק ריוא גזמב-

:םומיחו רוריק
ריוואה תא םישביימ רוריקהו םומיחה) ךתיב תא תממחמ וא תררקמ כ"רדב תא תא םא
.םידא/תוחל רזפמב ישמתשה (רועב שבויל םימרוגו

:בושח
.ךלש החפשמה אפורל ךכ לע יחוודתש יאדכ םיצוצקעמו שבי רועמ תלבוס תא םא
יאדכו תרכוס ומכ רועב שבויל םימרוגה םייאופר םימרוג רפסמ םנשי
.קדביהל קיזמ אל םעפ ףאו


חופיטו רופיא
רוע