.רוע תויעב -אתבס תופורת


.םיבאכו תולחמב לופיטב םיבר םיבאשמו םיצמאמ עיקשמ ינרדומה האופרה םלוע
םתוא תרזעב לופיטל םינתינה םיטושפ םימוטפמיס םה "תולחמ"המ לודג קלח
.אתבס יפמ רשייה תוצלמה רורצ םכליבשב ונפסא זא .תנתונ התייה אתבסש
.רוע תויעב :םעפהו

עצפ וא הטירש
.הננב תפילק לש ימינפה הקלח םע םוקמה תא יחרמ

חוליג רחאל רועב יוריג
רוזאה לע ןתיא יחפיט ,וררקתה תויקשהש רחאל .הת תויקשמ לימומק הת יניכה
.תוקד רפסמ ךשמב הרוגמה

שבי רוע
.םידקש ןמש תויפכ 2-ב בברועמ רשופ בלח סוכ םוי לכב יתש

"םירוחש"ו םינועצפ
ותרזעב יחפיטו ןפג רמצ טעמ תבורעתב ילבט ,םידרוו ימ ףכו ןומיל ץימ ףכ יבברע -
.תועובש 3-כ ךשמב הלא תולועפ לע ירזח .יפטישו העש יצחכ תבורעתה תא יריאשה .רועה לע
לזונב ילבט .יררקו יננס .תוקד 20-כ םיחתור םימ סוכב םיירט םוקיליזב ילע ירשה -
.רועה לע ותרזעב יחפיטו ןפג רמצ טעמ

םישותי תוציקע
.םייניש תחשמ טעמב תוציקעה תא יחרמ -
.םימב ללודמ ןומיל ץימב תוציקעה תא יחרמ -

םיילגרה תופכב תוירטפ
ימב םיילגרה תופכ תא ירשה .(םימ 4,ץמוח 1) 1:4 סחיב ץמוח םע םימח םימ יבברע
.םעפ לכב העש יצח ךשמל םויב םיימעפ ץמוחה

(חור תועובעבאמ) רועב דוריג
.לעוש תלוביש הב ירזפו המח היטבמא יאלמ

חופיטו רופיא
רוע