?תונקדזהה ינמיס תא םילעהל וליפאו ןיטקהל ןתינ םאה


.ונפוג רועב םיטמקב רקיעב םירכינ תונקדזהה ינמיס
,ןקדזמ רועהש לככ .ונלש ףוגה לש יעבטה תונקדזהה ךילהתמ םיעבונ םיטמקהמ קלח
.קלחו ןנער תוארהל ול םרוגש ןמושה תאו ,ולש תויטסלאהמ קלח דבאמ אוה
ץראה רודכ לש היצטיברגה חוכ .וב םיקימעמ העבהה יטמקו קדו שביל ךפוה רועה
ול םרוג אוהש ךכב ,רועה לע אוה םג עיפשמו ונפוג םע תדמתמ המחלמב אצמנ
.קשכ יולתו לופנ תוארהל
ונל ןיאש םיינוציח וא םייעבט םימרוג םה ןכש ,םחליהל דואמ השק הלא םימרוגב
םהילאו טולשל םילוכי ןכ ונא םהילע םימרוג המכ םנשי ,תאז תמועל .םהילע הטילש
.רתוי םיאירבו רתוי םיריעצ תוארהל לכונ הלא םימרוג לע הדפקהב .בל םישל ונילע

שמש יקזנ
,ךכ הלודג הכ איה שמשה ינרק תעפשה .תע םרטב ןקדזהל רועל תמרוג שמשה
!!!שמשה תנירקמ האצותכ תומרגנ ונרוע לש תונקדזהה תועפותמ זוחא % 80-ש
רכינ קלח רפשלו םחלהל ןתינש רמוא הז ןכש ,ןורתי םג הווהמ הז םיהדמ ןותנ
.תונקדזהה תועפותמ
תרבגומ הפישחמ ענמיהל איה תונקדזה ינמיסו םיטמק תיחפהל רתויב הבוטה ךרדה
:תואבה תוארוהל עמשיהלו שמשל

שמשה תנירק תמצוע ןהבש ,- 00 :16 ל 10:00 תועשה ןיב שמשל הפישחמ יענמיה (1
.תיברמ
ינרק תא םיריזחמ הכירבו םי ימ ,גלש ,טלפסא ,םי לוח .תרזוח הנירקמ ירהזיה (2
.לצב תאשכ םג שמשה
ההכ רוע ילעבמ רתוי שמשה ינרקל םישיגר םישמנ ילעבו רעיש יריהב ,רוע יריהב (3
.רתוי רהזיהל םיכירצו
םע ףוזיש םרקב ישמתשה ,ךיינפ לע קר אלו ףושחה ףוגה רוע לכ לע ןגהל ידיפקה (4
.םיאתמ הנגה םדקמ
לע קר אל ונגי ןה .הנירק תוננסמה תושדע םע שמש יפקשמב שמתשהל ץלמומ (5
.םייניעה ביבס םיטמק ותיחפיו ןביבסש שיגרה רועה לע םג אלא ךייניע

ןושיע
תוטמקתה ,היצטנמגיפ :ןוגכ תובר תועפותל םרוג אוה .םינפה רועב עגופ ןושיעה
.םיטמק תעפוה זוריזו רועה לש תמדקומ תונקדזה ,ותוקמטצה ,רועה
םיעיפומ ,ןושיע לש תוטעומ םינש רחאל .רפרפאו רוויח תוארהל רועל םרוג ןושיעה
.הפלו םייניעל ביבסמ םינטק םיטמק
םיארחאה םינובלחה תא םיקרפמה תוירגיסב םיליער םירמוח תואצמיה איה ךכל הביסה
.רועה תושימגל
!!!רתוי בר רועל קזנה םישנ לצא יכ הלוע םירקחממ ,ןכ ומכ

.ךתטילשב םיאצמנה םיפסונ םיינוציח םימרוג המכמ םג תעבונ רועה תונקדזה

:תע םרטב תונקדזהמ ךרוע לע רומשל םיפיט המכ דוע הנה
תומרוג הלא תודונת ןכש ,היזרהב וא הנמשהב ,תולודג לקשמ תודונתמ יענמיה (1
.חתמיהל רועל
.תינפוג תוליעפ עצבל ידיפקה (2
ו םינימטיווה לכ תא םילבקמ ךרועו ךפוגש יאדוו .האירב הנוזת לע ידיפקה (3
.םיקוקז םה םהל םילרנימה
.לוהוכלא תכירצב יתיחפה (4

םאו תא םג ךכ זא ,םיטמק אלמו ןקז הארנ אוה םא .הארנ ךלש רועהש ומכ תיארנ תא
.ןנערו ריעצ הארנ ךלש הארמה יטסלאו חותמ הארנ אוה
?הפידעמ תא המ זא

חופיטו רופיא
רוע