רועה הארמ רופישל םיפיט 5

תובהואש םישנ שי .הדיפקמ איה םהילע רועה חופיטל תונורקע המכ שי תחא לכל
,ןבומכ .תיאקיטמסוקה לצא םינוש םילופיט תובהוא תורחא ,תויתיב תוכסמב שמתשהל
רועה ןויקינו ,םייח חרוא ,הנוזת לש בולישה לבא תונוש םיכרדב רועב לפטל ןתינש
.ןלוכב ירקיע ביכרמ םיווהמ
ןפואב ורפשיש רועב לופיטל תוינויח תוצע 5 ךיינפב האיבמ BEAUTY.CO.IL תכרעמ
.ובצמ תא יטסרד

רועה ןויקינ
.ןורגהו ראווצה תא םג תוקנל ידיפקה ,םויב םיימעפ ,עובק ןפואב ךיינפ תא יקנ
.רועה תא ןנעריו רופיאו ,ןמוש ,ךולכלב םחליי ןויקינה
תויבובקנ תא ומתסי הלא תויראש ןכש ,םינפ בלח וא ןובס תויראש וראשנ אלש יאדוו
.םינועצפל ומרגיו רועה
.(תוימומדא ,הבירצ ,ץוצקע) ךרועב תושיגרל םימרוגש םינובסו םירמוחמ יענמיה

הבורמ הייתש
.רועה לש תויטסלאה תרימשל תינויח (םויב תוסוכ 8-10) תצלמומה תומכה תייתש
ןיאפק תכירצ .ןיאפק םיליכמה תואקשמו םיקתוממה תואקשמה תכירצ תא יליבגה
ונממ הבורמ הכירצש ןתשמ רמוח אוה ןיאפק ןכש ,ףוגה שובייל תמרוג תרבגומ
.תויתואירב תויעבל םורגת

ךלש רופיאה ילכ תא יקנ
.(ןויקינל תויגופס ,פא-קיימ תויגופס) תויגופסו רופיא תושרבמ עובק ןפואב תוקנל שי
דימ וליבויש ,תויגופסה לע םיקדייחו תוירטקב תורבטצה תעינמ איה ךכל הביסה
.םינועצפל
.עובשב םעפ ,ןובסב םיבברועמ םימח םימב תושרבמהו תויגופסה תא תורשהל שי
.שביילו הדיפקב ןתוא ףוטשל שי ןכמ רחאל
.םישדוח המכ ידמ תושרבמהו תויגופסה תא ישדח

רועה תויבובקנ תא םימתוסה םירישכתמ יענמיה
םילוכיה םירישכת רפסמ םנשי .תויבובקנה תמיתס לש האצות םה םירוחשו םינועצפ
.ב"ויכו םהינימל םימרק ,םינוש פא-קיימ יגוס םהב ,ךכל םורגל
.ךרוע לע הרימשב ךל עייסת תויבובקנה תא םימתוסה םיינונמש םירצוממ תוענמיה
תוחל םרקבו בוט סיסבב שומישה םצע .ךכב עייסת ןמש אלל תוחל םרקב שומיש םג
.רועל רודחל םהמ וענמייו םינוש םיקדייחמ ךרוע לע ורמשיי ,בוט

ץחלמ יענמיה
דוחייב ,רועה תא סרוהו םינועצפל םרוג ץחל.רועה בצמל דואמ הבושח ץחל תתחפה
.םירגובמ לצא
םיחמשמש םירבד ישע ,קומע ימשנ) ץחלה תא תיחפהל ידכ םויב תוקד רפסמ ישידקה
.(...ךתוא
.רועה הארמ תא תרפשמ םגו ץחלה תתחפהל םג תמרות תינפוג תוליעפ

חופיטו רופיא
רוע