?םיהדמ םינפ רוע הארמ יגישת ךיא

-טפשמה תא הריכמ
?"ךל עיגמש רועה תא ךל שי 40 ליגבו תלביקש רועה תא ךל שי 20 ליגב"
.הז טפשמ לע יבשחתש דואמ יאדכ ,אל םא

.(םייחה לכ ךרואל רמול אלש) ןמז ךרואל הדמתה תשרוד םינפה רועל חופיט תרגש
תויומכ שירפהל ליחתמ רועה וב בלשב ,תורגבתהה ליגב תוחפל ליחתהל תבייח איה
.החירפו תוימומדאל רתוי הלודג הייטנ לעבו ,רתוי תולודג ןמוש
,םירקיה םירישכתה אלל םג ועצבל ןתינו טושפ השעמל אוה םינפה רועב לופיטה
.בר הכ ץמאמב ונל קוושל הקיטמסוקה תורבח תוסנמ םתוא

גוסל םימיאתמה םירצומב רוחבל דואמ בושח ,הנוכנו הניקת חופיט תרגש תרימשל
.קזנל םורגל םילוכיה ,תונוש תופירח תוגרדב םירצומ םימייק ןכש ,ךרוע

:םינוש רוע יגוס 4 םימייק ינורקע ןפואב
ליגר רוע
ןמש רוע
שבי רוע
ברועמ רוע
(.םישבי וליפאו םיליגר קלחו םיינמוש םה םינפה ירוזאמ קלח ,ברועמ רועב)

.ךרוע גוס תא תעדל ךיילע ,םינפה רועל והשלכ רצומ תונקל ךאובב

לוהוכלא יגוס ןכש ,םירצומב העיפומה לוהוכלאה תומכל םג בל םישל שי ,ףסונב
.רועה תא שביל םילולע םימיוסמ
.ברועמ וא ןמש רוע תולעבל קר םיצלמומ לוהוכלא םיליכמה םירצומ ,ינורקע ןפואב

:םייסיסב םיבלש השולש תללוכ חופיטה תרגש
ןויקינ
(Toning) םינפ ימ
תוחל
.םייחרכה םניא הלא ךא ,םייניב יבלש המכ ףיסוהל ןתינ הלא םיבלש לעש ןבומכ
אירב רוע ךל חיטבת ,(הנוכנ הנוזת בולישב) דבלב הלאה םידעצה תשולשב הדמתה
.יקנו

ןויקינ
םימתוס רשא ,םינפה רוע לע ורבטצהש ןמושהו רופיאה ,ךולכלה תרסהל דעונ ןויקינ
.םינועצפו םימוהיזל םורגל םילוכיו רועה תויבובקנ תא
.רועה תויבובקנ תא חותפל רומא הז בלש
ןובסב שמתשהל שי ,הרקמ לכב ,ילזונ וא קצומ ןובס תרזעב עצבתהל לוכי ןויקינה
.(ינונמש רוע תולעבל רתוי םיאתהל יושע ןובסב שומישה) !דבלב םינפה רועל םיאתמש
,(שבי רוע תולעבל רתוי םיאתהל יושעש) םינפ בלחב םג שמתשהל ןתינ ןובס םוקמב
.'וכו תוילטמ
אוה םג ףושחה ,ראווצה רוזא םג) םירוזאה לכל העיגמ תאש יאדוו ,םינפה תא יקנ
.(ןמושו ךולכלל

דירוהל זאו ,םיידיה תרזעב רועה לע ותוא חורמל יאדכ ,םינפ בלחב תשמתשמ תא םא
.ןפג רמצ וא רופיא דפ תרזעב ךולכלה םע דחי ,ותוא
םינותנ הלאש ןוויכמ ךא ,החל תילטמב וא ןויקינ תיגופסב שמתשהל ןתינ ןובסב הצחרב
,עובק סיסב לע (םימח םימב היירשה י"ע) םתוא תוקנל יאדכ ,תוירטקב לש תורבטצהל
.םיידיב שמתשהל טושפ ...וא תועובש המכ ידמ םפילחהל
תרזעב תולק םהילע חופטל שי אלא ,םות דע םינפה תא בגנל ןיא םימה תפיטש רחאל
.(רתוי הבוט היהת םילזונהו תוחלה תגיפס ךכ) לק שובייל דע תבגמ
.תוחותפ רועה תויבובקנ הז בלשב

ןויקינה תמלשה
ךולכלה תויראש תא ריסהל רומא הז בלש .TONING ארקנ ןויקינה תרגשב ינשה בלשה
.רועה תויבובקנ תא רוגסלו ןויקינה ךלהמב ודרי אלש ,תונורחאה ןובסהו
דחוימ דפ וא ןפג רמצ לע הנטק תומכב םיגיפסמ םתוא ,םינפ ימכ עיפומ TONER-ה
.הכישמה חוכל דוגינב ,םינפה רוע לע הפירגב תויהל תוכירצ ןויקינה תועונת .םינפל

,םינפ ימב םג ךיינפ תא יקנת םא ךא ,תיסחי הכומנ תובישח הז בלשל םיסחיימה שי
.הז בלשב ךרוצל הייאר ,תיקינ וב ןפגה רמצ לע ךולכל ראשיי ןיידע יכ תוארל ילכות
.שדח ךולכל תסינכ רעזמל ידכ רועה תויבובקנ תא רוגסל םג בושח ןכ ומכ
!הז רצומב העיפומה לוהוכלאה תומכל םג בל םישל שי

תוחל
.ןויקינה תעבו םויה ךלהמב דבאמ רועהש ,תיעבטה תוחלה תרזחה אוה ןורחאה בלשה
.תוימומדאו שבוי תענומו ןגומ רועה תא הריתומ תוחלה
,תחוורה הבשחמל דוגינב ךא ,םינוש תוחל םרק יגוסל וקקדזי םינוש רוע יגוס ,בוש
.(םימ סיסב לע ,ןמוש אלל) תוחל םרקל קוקז ןמש רוע וליפא
,תולוגע תועונתב ,םרקה תא יחרמו רטנסהו ףאה ,םייחלה ,חצמה לע םרק תדוקנ ימיש
.ראווצה תא םג יחכשת לא .ותגיפסל דע

רועה הנישה ןמזב) הנישה רחאל רקובב :םויב םיימעפ םייקל שי חופיטה תרגש תא
ךולכלה לכ תא תוקנל ידכב) הנישה ינפל הלילבו ,(תולודג ןמוש תויומכ שירפמ
.(םויה ךלהמב ורבטצהש ןמושהו

ןויקינ ךא ,םויה ךלהמב תפסונ םעפ םינפה תא תוקנל תולוכי דחוימב ןמש רוע תולעב
ךכ ,ןמש רוע וקנתש לככ ןכש ,"רתי ןויקינ"מ ורהזיה .דחוימב ןידע תויהל ךירצ הז
.רסחה לע תוצפל ידכ ,ןמש תויומכ רתוי שירפי אוה

גניליפ
.עובק סיסב לע גניליפב שמתשהל ץלמומ ,הלא תוימוי תולועפל ףסונב
קרב רועל קינעמו םיתמה רועה יאת תא ריסמה ,םיריגרג םע םרק תרוצב אב גניליפה
.תוחירפו םינועצפל יוכיסה תא ןיטקמ אוה ,ףסונב .תואירב אלמ

םיפשפשמ תונידעו תוילגעמ תועונתבו ,תולק חלו יקנ רוע לע םיחרומ גניליפה תא
.(ןביבסמש חטשהו םייניעה דבלמ) םינפה חטש לכ תא
.םיריגרגמ תויקנ םינפ תלבקל דע םינפה רוע תא תוקנל שי ,םירשופ םימב ,ןכמ רחאל

םעפ שומישל םימיאתמה םיגוס םנשיו ימוי שומישל םימיאתמה גניליפ יגוס םנשי
.עובשב
,ימוי סיסב לע גניליפב תשמתשמ תא םא .רועל קזנ תנכס תמייק וז הלועפב םג
.ותוא טורשלו רועה תא שביל אל ידכב ןידע קיפסמ אוהש יאדוו

הנזה תוכיסמ
םינימטיווהו תוחלה לכ תא ול ריזחתש ,הנזה תכיסמ רועל קינעהל םג יאדכ םעפ ידמ
.רועה יגוס לכל תוכיסמ אוצמל ןתינ .דביא אוה םתוא
.שדוחב םעפ שומישל דעו יעובש וד שומישל תודעוימה תוכיסמ תומייק ,ןאכ םג

םייניע
.הז רוזאל דעוימה דחוימ םרקב ןיזהל שי םייניעל ביבסמש ןידעה רועה תא
.30 ליג לעמ םישנל ץלמומ םייניע םרקב שומישה

רוע תייעב ךל שי םאב .יללכ ןפואב חופיטה תוטישבו רועה יגוסב הנד וז הבתכ
תא קודבל ולכויש ,תכמסומ תיאקיטמסוק וא רוע אפור ירקבתש יאדכ ,תיפיצפס
.יעוצקמ הנעמ ונתייו היעבל םימרוגה

חופיטו רופיא
רוע