הנקא
ינבל ןתיא :תאמ

.םינוק'צח ...ו תורוכב ,ךשוח ,הברא ,דרב ,ןיחש ,רבד ,בורע ,םיניכ ,עדרפצ ,םד
ליג לש 11-ה הכמה ויה ,םינוק'צחה םה אלה ,הנקאה יכ דיעהל םילוכי ונתיאמ םיבר
.םהייחל 30-ה תונשל דע תונמאנב םתוא וויל ףא םימעפלו ,םהלש תורגבתהה
תוישפנה תוקלצהו תיתרבחה הייחדה ,ליעי שממ אלה לופיטה ,באכה ,לוכסתה
םיפקת םניא ,םינש 10-כ ינפל דע םילפוטמה בור לש םקלח תנמ ויהש ,תוירועהו
.חוקיפ תחתו ינדפק תויהל בייח לופיטה ךא -הז עגנב לופיטה תוחתפתה תרזעב ,םויה

?הנקאה רצונ ךיא
.הרעשה קיקז הנבמ תא ריכהל שי ,ךכ םשל
ןדיקפתש ,(םובס) בלחה תוטולב תורבחתמ וילאש ,הרעשה שרושמ בכרומ קיקזה
יריבעת םא הז בלח שיגרהל ילכות .הרעשה קיקז לא וכפושלו ינמוש בלח רצייל
...ףפחנ אלש רעישב ךייתועבצא תא
תוחל םרק ומכ שממ ,ותושבייתה תא ענומו ונרועל ןגמ תבכשכ שמשמ בלחה
.(...בלחה ומכ אוה תוחלה םרק -ןוכנ רתוי וא)

:הנקאל םימרוגו הלועפ םיבלשמש םימרוגה תא הנמנ ,הרעשה הנבמ תא ונרכהש רחאל
.תורגבתהה ליגב ןימה ינומרוה תמרב היילע.1
.בלח לש רבגומ רוציי.2
.הרעשה קיקזל בלחה תכיפש חתפ תמיסח.3
.PROPIONIBACTERIUM ACNES קדייחה תוברתה.4

היילע הלח וב) תורגבתהה ליגב ,ןכל .ןימה ינומרוהל תושיגר בלחה תוטולב
ץחלה ,ןכלו ,הלוע תוטולבב בלחה רוציי ,(וללה ןימה ינומרוה תמרב תיתועמשמ
.ןכ םג הלוע בלחה תסומע הטולבה ךותב
רתוי ףא הלעמש רבד ,בלחה תוטולב חתפ תמיסח לש ךילהת םג ךכל ףרטצמ םיתיעל
.הטולבב ץחלה תא
"םירוחש"ה םה אלה ,רועה ינפ לע בלחב תושודגה תוטולבה תא תוארל ןתינ
.(םינודומוק)
ךא ,ןצמחתמו ריוואל ףשחנ בלחהמ קלח רשאכ ,םירוחש תויהל םילוכי ןכא םינודומוקה
.םינבל םינודומוק םג ונכתיי
וניאש ,רועה לש תינרקה הבכשל תחתמ בלח שדוג לש האצות םה םינבלה םינודומוקה
.ריוואל ףושח

ךותל ףלוד בלחהו תוערקנ הטולבה תונפד , ידמ הובג הטולבה ךותב ץחלהש עגרב
.רוע -תתה תבכש
ארקנש קדייחל ןיוצמ ןוזמ ונרעצל אוה ,הז ינמוש בלח
ןוזינ ,רועה תובכש ךותב בשייתמ הז קדייח .PROPIONIBACTERIUM ACNES
.הז חונ לודיג עצמב הברתמו
ולפ"ו םיקדייחב םחלהל ידכ הכרעמל וארקנש םינבל םד יאת לש בוליש איה הלגומה
תוארל ןתינ ,תרבטצמ וז הלגומשכ .םיתמ םייקדייח םיאת ןכו ,"םדיקפת יולימ תעב
.הנקאה רצונ ךכ .הלגומ םכותבו ,רועה ינפ לעמ םימרומ םינועצפ
.ןוילעה בגהו הזחה ,םייחלה ןקז ,חצמה רוזאב רקיעב עיפומ הנקאה

הובג םוחל םישק םירקמבו ,תורעוכמ תויוקלטצהל ליבוהל לולע לפוטמ אל הנקא
.הבר החלצהב תיבב הנקא לש םילק םירקמב לפטל ןתינ ,בורל ךא .יללכ ילוחו

לופיטה
םקלחש ,רועה לע החירמ ירישכת -ימוקמ לופיטב שמתשהל יוצר ,םילק םירקמב
.םשרמ םיבייחמ םג םקלח ךא ,אפור םשרמ אלל םינתינ
:םשרמ םיבייחמ םניאש םירישכת
םרוגו רועה תא אטחמה ןובס לש גוס אוה (BENZOYL PEROXID) דיסקורפ ליוזנב.1
.וילע םיקדייחה רפסמ תדרוהל
"םוסחה" בלחה רורחשל םרוגש ,רועה לש לק ףוליקל תומרוג -ןידע גניליפל תוחשמ.2
.תוטולבבש
:אפור םשרמ םיבייחמש םירישכת
ירחסמה ןמשב וא) ןיצימורטיראו ןיצימדנילק סיסב לע תויטויביטנא תוחשמ.1
.םיקדייחה תא תוגרוה רשא ,('וכו ןיצלד ,ןיצימהנקא
רורחשל תומרוגו רועה לש (תינוציחה) תינרקה הבכשה יבוע תא תודירומה תוחשמ.2
.% SALYCILIC ACID 5:ןוגכ ,בלחה
וז החשמ .ISOTRETINOIN A לוניטר -A ןימטיוו לש תרזגנ לע תססובמה החשמ.3
.בלחה רוציי יוכיד ידי לע ,בלחה תוטולב תא תשביימ

לש םישק דע םיינוניב םירקמל רומש ( SYSTEMIC-יתכרעמ לופיט) םירודכב לופיט
.לפוטמה רחא בקעמבו אפור םשרמב יולת אוהו ,הנקא
,םיקדייחה תומכ תא ודירוהש ,תויטויביטנא תובוכרתב שמתשהל היה גוהנ ,רבעב
יאוול תועפותל םג ומרג הלא תובוכרת ,רעצה הברמל .הנקאה תא םג המאתהבו
.תאש רתיב רזח הנקאה ,לופיטה םותב דימ ,םירקמה בורבו תומיוסמ
ומשב וא ,A- .ISOTRET ןימטיוו לש תרבודמ תרזגנ התואב ץופנ לופיט םייק ,םויכ
.ןטוקאור -ירחסמה
םג ךכו רתוי הובג ןונימה ךא ,A לוניטרה תחשמ תוליעפל ההז הז רמוח תלועפ
.קלחו אירב ,הפי רוע ונחוורה םגו ,היה אלכ םלענ הנקאה ,םירקמה בורב .תוליעיה
?אל ,םלשומ
.אלש ,והז זא
איה םלצא ,וז הפורתל םישיגרה םישנא םנשי :וז הטישב תונורסח םימייקש ןבומכ
.דבכב רקיעב ,תונוש תוכרעמב עוגפל הלולע
.דיימ קספוי לופיטה ,דבכה ידוקפתב הדירי וארי דומצ בקעמו םד תוקידב םא
םייניצר םימומל תמרוג וז הפורת .םירבוע לע הפורתה תעפשה איה תפסונ היעב
םישנ לע רוסא וז הפורתב שומישה ןכלו (ןויריהל ןושארה שילשב רקיעב) םירבועב
.בורקב ןויריהל סנכיהל תודתעתמה וא ןויריהב
םינפ לע ריחמ םישל ןתינ אלש ןבומכ ךא ,הפורתה לש רקיה הריחמ תא םג חוכשל ןיא
.בטיה הל תועדומ תופורתה תורבחש הדבוע ,הנקאמ תויקנו תופי

רוע גישהל ןתינ ,הדמתהו ןוכנ לופיט תרזעבו ,םיימשמ הריזג אל איה הנקא ,םוכיסל
.יקנו אירב םינפ

חופיטו רופיא
רוע