?ינונמש רוע הוולמה "קרבה" תא תיחפהל ןתינ ךיא

ןהש םעפ לכב ,ףסונבו -םויב םיימעפ קר ןהינפ תא תוקנל תוכירצ םישנ ,יללכ ןפואב
.(אמגודל ,תינפוג תוליעפ רחאל) תוכלכלתמ
תא תוקנל תוכירצ ,(רועהמ תורבגומ ןמוש תושרפה םע) תאז תמועל ןמש רוע תולעב
:םויב םימעפ שולש וליפאו םיימעפ ןהינפ
ינפל הלילבו ,(תולודג ןמוש תויומכ שירפמ רועה הנישה ןמזב) הנישה רחאל רקובב
.(םויה ךלהמב ורבטצהש ןמושהו ךולכלה לכ תא תוקנל ידכב) הנישה
תא םימתוסש ,םינפה רוע לע ורבטצהש ןמושהו רופיאה ,ךולכלה תרסהל דעונ ןויקינה
.םינועצפל םורגל םילוכיו רועה תויבובקנ
רועל םורגל לולעש המ ,ידמ רתוי םינפה תא תוקנל אלש רהזיהל שי ,תאז םע דחי
.רסחה לע תוצפל ידכ ,ןמוש רתוי שירפהל

,תוליעיב ךולכלה תא ריסי ,הזכ ןובס) המיאתמ תויצמוח תמר לעב ןידע ןובס ירחב
.(.רועה לש תיעבטה תוחלהו תויצמוחה תמר תא רפהל ילבמ
.םירוזאה לכל העיגמ תאש יאדוו ,םינפה תא יקנ
יוריגל םורגיש ,רתי ףושפשמ ירהזיה .ידמ רתוי ךיינפ רוע תא ףשפשל אלש ידיפקה
תנמ לע הצחר גופסב (עובשב םיימעפ) םעפ ידמ ישמתשה ,תאז םע דחי .םינפה רועב
.םיתמה רועה יאת תא ריסהל
וילע "רוגאל" הטונ אוה ןכש ,ןובסו םיחתור םימב םעפ ידמ תורשהל שי גופסה תא
.תועובש המכ ידמ םיגופס יפילחה ,ףסונב .םיקדייח
.םירשופ םימב ךיינפ תא יפטש

חורמל יאדכ וב בלשה הז ,םיטמק דגנ וא םינועצפ דגנ םרקב תשמתשמ תא םאב
.הכלהכ גפסיהל רמוחל ונתיי תויקנה םינפה -םתוא
.םינפה חטש לכ לע אלו יתדוקנ ןפואב ,עבצאה תרזעב הלא םירישכת יחרמ

םינפ ימ תרזעב ןתוא רוגסל יאדכ ןכלו תוחותפ וראשנ רועה תויבובקנ ,הז בלשב
םיאתמ תוחל םרק תחירמב לופיטה תא םילשהל ךכ רחא דיימו ןמש רועל םימיאתמש
.(םימ סיסב לע ןמוש אלל תוחל םרקב ושמתשה)
.םימ סיסב לע -ןמש אלל ישמתשה חופיטו רופיא ירישכת חורמל ןתינ תוחלה םרק לע
.םיתמה רועה יאת תא ריסי רשא ,עובשב םעפ תוחפל ,םינפל גניליפב ישמתשה

:ינונמש םינפ רוע ןויקינ לע הרימשל עבטהמ פיט
.רועה ןויקינ לע הרימשב עייסמ סוטפילקא ןמש יכ אצמנ
רוע לע יזיתהו יבברע ,הזתה ןוקובקב ךותב םימ םע סוטפילקא ןמש טעמ יבברע
.םינפה

חופיטו רופיא
רוע