םילימ אלל - ירחאו ינפל - ןיאושינ
ןיאושינה ינפל


ןאכ וקילקה ןיאושינה ירחאל

םירבג