הנושארה ןופלטה תחיש

חילצת םג םא איה הלאשה וישכע .הלש ןופלטה רפסמ תא לבקל תחלצה זא,חתות יקוא
?ךתא תאצל הל םורגל
!הנושארה ןופלטה תחישב םצעב יולת לוכה
ןופלטה תחיש תא םולשב חולצל ךיא ,ריבסהלו רוזעל ידכ ןאכ BEAUTY.CO.IL תווצ
.הבושח ךכ -לוכה

יללכ
.ךלש דצב המזויה תא ריאשהל לדתשת דימת
.הדימה לע רתי החישב ךיראת לאו ךילא רוזחת איהש שקבת לא ,תועדוה ריאשת לא

רשקתהל יתמ
.הלש רפסמה תא תחקלש ירחא םיימוי אוה הנושארה ןופלטה תחישל רתויב בוטה ןמזה
שאונ וליפא וא הדימה לע רתי בהלתמל בשחיהל לולע התא םויה תרחמל רשקתת םא
בשחיהלו יניצר אל תואריהל לולע התא םיימוימ הלעמל ירחא רשקתת םא וליאו
,הז תא עדת רשי איהש הצור אל ירה התא ,הזכ התא םא םגו) הדימה לע רתי שידאכ
(?ןוכנ

היונפ היהת איהש ןמזה ללכ ךרדב הז .ברעה תועשב אוה רשקתהל רתויב בוטה ןמזה
.ךתא חחושל תילאטנמ םגו ןמז תניחבמ םג
ברע תחורא ירחא רבכ היהת איהש ,םייוכיסה בור ןכש ,8:30 תוביבסב רשקתתש ףידע
.עירפת אלו
.הפצוחו תובשחתה רסוח ךכב תואורש םישנ שי .רשע העשה ירחא רשקתהל אל לדתשה

עירפמ התא םא לאש
.לוצלצ ךל ריזחהל הנממ שקבת לא ןפוא םושב ,ןכ םא לבא ,ךישמת -ןיוצמ ,אל םא
.בוש רשקתת התאש חונ הל היהי יתמ התוא לאש

תיבהמ רשקתה
.ןיטולחל עוגר ךניא ובש בצמ לוכב וא דרשמהמ וא בכרהמ רשקתת לא
.תוסגכ תאז שרפל הלולע וליפא איה .הילע עיפשי הזו ךלוקב תאז שיגרת איה
.בלה תמושת אולמ תא הל תתל לוכיו עוגר התאשכ ךתיבמ רשקתה

הילא רבד
שארמ ןכהו תולאש םוזי .תניינועמ התוא קיזחהלו ךדיב החישה טוח תא רומשל הסנ
.הדימה לע רתי ךיראת לא .החישל םיאשונ המכ
.ךלש תומדוק םיסחי תוכרעמ ריכזת לאש יאדוו ,ידמ רתוי ךמצע לע רבדת לא
,וזכל החישה תכיפהב ןכתסמ התאו ,תיגולותימה תיסקאה לע חחושל םוקמה אל הז
.םישנ םע ליחתהל ךרדה וז אלו חורה בצמ תא הדירומש

...ונשגפנשכ ,תרכוז
הינפל םושרת איהו הל ריכזת .החישל ףתושמו ןיינעמ אשונ הז ,םתשגפנ רבכ םא
.רכוז התא םגש

קוחצ ומכ ןיא
."יתוא קיחציש והשימ" :תונוע רבגב תושפחמ ןה המ תולאשנש תובר םישנ
.םיזגת לא לבא ,ךתבוטל תאז לצנ זא ,הז תא עדוי התא םג וישכע
אל לדתשה זא קד וק אוה רצחה ןצילל ךתכיפה ןיבל תחא החידב ןיב וקה םימעפל
.ותוא תוצחל
.ןונח היהת לא םג לבא חור סג היהת לא

השיגפל דעומ עבק
.ךלצא רודכה התניחבמש חכשת לא .יוליבל תיפיצפס העצה םע ןכומ היה
איה .הנושארה םכתשיגפב תושעל הצור התייה איה המ התוא לאשת לא ןפוא םושב
.תשפחמ איהש ןיינעמה רבגה אל טושפו ןוחטיב רסח ,יתריצי אל התאש בושחת דימ
.היניעב ןח האצמ אל ךלש העצההש הרקמל ,תיפולח תינכות םג ךל היהתש גאד
אל םאש ידכ הפק תיב וא רבל אלא הדעסמל התוא ןימזהל אל ףידע הנושאר השיגפל
הלוע םג הז ,ןכו .הדעסמב םלש ברעל וז םע הז םיעוקת םכמצע תא ואצמת אל ךלוה
.ףסכ
.החישה תא םייסל ןמזה הז ,השיגפל דעומ םתעבקו תחלצה םא
.השיגפה ךלהמב רבדל ןמז קיפסמ םכל היהיו ,התיא עובקל ידכ תלצלצש תעדוי איה םג
... דוע לש םעט םע התוא ריאשמ ךדי לע החישה םויס

תודידיה תדוכלממ רהזיה
.דימ תאז ןיבת איהש בושחו ,יטנמור ןפואב הב ןיינועמ ירה התא
ןיינועמ התאש רורב היהי הלחתההמש ידכב ,ןכל ,תודידיה תדוכלמל לופיל דואמ לק
.לוקבו רובידה ןפואב םכיניב ינימ חתמ לע רומשל דפקה ,רתויב
לא ןפואו םינפ םושבו התוא ףוסאל הל עיצת ,ברעה תועשב היהת םכתשיגפש גאד
.הלש אלו ךלש אל ,השיגפל םירבח דוע ףרצת

הנוע אל איה םא המו
...גייחל ידכ ץמוא רוזאל ןמז תצק ךל חקל ירה .לוגרת לאכ הזל סחייתת זא
ןיידע רודכהש ידכ ,תרחא םעפב בוש רשקתהו קתנ טושפ .העדוה ריאשת לע םלועל
.ךלצא ראשיי

ןופלטו םישנ
.התוא דבכתו וז הדבוע עדתש ידכו ,םישנ ייחב בושח קלח ןופלטה רישכמל
הביס שיו ,ןהלש הרבחה ייחמ קלח ןופלטה רישכמב תואור ,םירבגמ רתוי הברה ,םישנ
.הלש רפסמה תא הצורש הז התא ללכ ךרדבש
ןופלט תחישב םיאור םירבגש דועב .םישנו םירבג ןיב ןופלטל השיגב יתוהמ לדבה שי
םיישיאה תרושקתה יעצמאמ דחא תא ןופלטב תואור םישנ ,ישיא קיפסמ וניאש יעצמא
.ךתא תורבדמ ןהשכ ךכ שיגרהל ופציו שיש רתויב
תובר תוכז תודוקנ ךמצעל םשור התא םישנ םע ןופלט תוחיש ןוכנ להנל ךיא עדת םא
.דואמ

.רמול עיתפמ םג ילואו ןיינעמ והשמ ךל היהיש גאד םישנ םע רבדמ התאשכ
החישהש בצמ עונמל ידכ דואמ בושח הזו ךלצא החישה טוח תא קיזחהל ךל רשפאי הז
.םיבוט אל םינוויכל ךלת

.ןירותסמ תצק ראשהו הלאש לכל הנעת לא ,ןופלטה תחישב ךמצע לע לוכה הלגת לא
...השיגפל םייניע ןויליכב תופצל הל םורגי הז

םירבג