רבב םישנ םע ליחתהל ךיא

תועדוי םשל תועיגמש (םירבגה םגו) םישנה בורו ,םישנ םע ליחתהל םוקמ -ה אוה רב
.הז תא
לעופ םישנ -םירבגה סחי וליפאו ,תודומח תורוחבב ץצופמש ,רבל תעגהש חיננ
.ךתבוטל
.הז םע תושעל המ תעדל ךירצ םג התא .םש תויהל קיפסמ אל הז
ידכ תישנה ףוגה תפש תא אורקל עדתש בושחו הבוט הרוצב הרטמ תוהזל עדתש בושח
.ךייוכיס תא ךירעהל לכותש
תא הלעמ התא ,ךלש םיפלקב ןוכנ קחשלו המיאתמה היצאוטיסה תא תוהזל עדת םא
.תומולחה תרענב תוכזל ךייוכיס
:התיא תושעל המו תניינועמש וז תא רתאל דציכ ריבסמ BEAUTY.CO.IL תווצ

םישנ תצובק
גוס תא ןייפאל לכות בוט לכתסת םא .הצובקב וא תוגוזב תואצוי ללכ ךרדב םישנ
:ךינפלש הצובקה

החותפ הצובק
לש גוס והז ,חותפ םישנ לגעמ וא יונפ דחא אסכ ומכ ,הצובקב חתפ תוריאשמ םישנשכ
.תוניינעמ תועצהל תוחותפ ןהש דיעמש ,הנמזה
יכ ,הלוכ הצובקה תא םיסקהל הסנ .ףרטצהו ךתוא תניינעמ ןהמ ימ טלחה ,ץמוא רוזא
.היתורבחמ םייבויח םיקוזיח לבקת רחבתש הרוחבה זא
התאש תחאה אקווד זא יכ ,םינוויכ ידמ רתויל ךלש םיצמאמה תא רזפת לא ,ינש דצמ
.תרחאב וא הב ןיינועמ התא םא עדת אל הצור
תא דוכלל הסנו םיטבמ םעפ ידמ הילא בנגה ,הרובחה לכ תא םיסקהל הסנמ ךדועב
.ןיינועמ התא הבש עדת איהש ידכ ,היניע
ךל שי םא וא ןופלט רפסמ לבקלו רצק ןמזל הצובקהמ התוא דדובל הסנ ,ןכמ רחאל
...רתוי תצק ילוא לזמ

הרוגס הצובק
!הרוגס םישנ תצובקל ףרטצהל וליפא תוסנלב םעט הברה ןיא
יונפ םוקמ ןיאו הצובקה זכרמ ךותל תונוכר ןהשכ תודמוע וא תובשוי ללכ ךרדב ןה
.ןתוא ןיינעמ אל טושפ התא עגרכ .לגעמב
,העגהה ןמזב אוה ,וזכ הרובחל תכייתשמש תחאמ בל תמושת לבקל דיחיה יוכיסה
.(ךשמהב טרפנ ךכ לעו) םיתורישל תכלוה איהשכ וא ,הביזעה ןמזב

שפחמ טבמ
תא תרקוסש וא רבה לש הסינכה רבעל טבמ הבינגמ ןמזה לכש ,תאז תא שפחל יאדכ
.םימעפ רפסמ םוקמה
.עגרכ השוע איהש הממ ןיינעמ רתוי והשמ הז ,תשפחמ איהש המש תרדשמ איה
.םומעשמ "התוא לצה"ו ךמצע תא גצה שג

םיתורישל ךרדב
.הרורבה הביסהמ קר םיתורישל תוכלוה אל םישנ
שי ילוא) תוקדוב ןה וליאכ תואריהל ילב ביבסמ הרוק המ קודבל םיכרדה תחא יהוז
.(ואר אל דוע ןהש רדחה לש ינשה הצקב והשימ
והשימל חתפ ריאשהל ךרד םגו ןתוא וארי םירחאש ךכל םורגל תפסונ הטיש םג יהוז
.ןתיא חחושל
תמאב איה ילואש בל םיש .הקשמל התוא ןימזהלו םיתורישל ךרדב התוא סופתל הסנ
...םיתורישל הכירצ קר
בינגהלו הטבמ תא דוכלל הסנ םיתורישל ךרדב ,הז טירסתמ ענמיהל הצור התא םא
.הקשמל התוא ןמזה םיתורישה ןמ האיציה ךרדבו ךויח הל

ךתוא אצומש טבמ
!הרקמ אל הזש רבכ ןיבת ,םיוסמ ישנ טבמב לקתנ ןמזה לכ התא "הרקמב" םא
ראשה לבא ,ןהיניעב ןח אצומש רבג םע ןיע רשק רוציל תוששוח אל ללכ ךרדב םישנ
.ךב יולת רבכ
תא גצה ,שג ,לכתסמ התאש םעפ לכב חרובש טבמ וא ךנוויכב טבמ וא ךויח תלביק םא
.בוטל הווקו ךמצע
...ךדילש רבג רבגל אלו ךילא הנפוה תמאב טבמהש קר קודבתש יאדכ

רעיש רעיש
הל קחשת התא םגש הצרת איהש בצמ שי ,הרעישב תקחשמ ןמזה לוכש השיא תיאר םא
.רעישב
...תונידעב...תוסנל הווש

יתצובק טבמ
תאצמש הארנכ ךנוויכב תלכתסמ םישנ לש הצובקש בל תמש םא !לכרל תובהוא םישנ
תא קודבל דימ ןבומכ תובייחש ,היתורבחל הרפיס איהו (...רתוי וא) ןהמ תחא יניעב ןח
.(התא הז הרוחסה..תנבה אל םא) הרוחסה
.ךב קר יולת ראשה .תניינועמה תא רתאל הסנו הצובקה לע רתוי תצק לכתסה

םוקמב .תרחא תודצ ןה (...דימת אל) ללכ ךרדב לבא תודייצ ןה םישנ םגש ןיבתש יאדכ
.ךלש בלה תמושת תא תודצ ןה רישי ןפואב ךתוא דוצל
המ .ךרדהמ (!יצח ןכ) יצח תרבע ,םתוא םגרתל ךיא עדתו םינמיסל בל םישת םא
.האלה דחא בלש הז תא תחקל ךיא תעדל הז ראשנש

!ךתוא הארנ זא

םירבג