תדגוב איהש םינמיס

םג לבא ,ןתוא ועדיש תוצור אל תמאב ןהשכ תודוס רומשלבו ריתסהלב תוחמתמ ,םישנ
קר ךירצו םהילע הטילש הל שי דימת אלש םינמיס תרדשמ רתויב הלודגה תיחמומה
.אורקל תעדל
ללכ ךרדב לבא ,תדגוב איהש רמוא אל דוע םינמיסה תא תיארש הזש ןיבהל בושח
.הרהבה תחיש הווש תוחפלש והשמ לע עיבצמ

אל התא םתוא םג םאש םירורב םינמיסב וז הבתכב םיקסוע אל ונחנאש ןיבתש בושח
תרזוח איהשכ התייה איה הפיא תרפסמ אל איה םא ומכ היעב תמאב שי זא אורקל עדוי
.ןמז ינפ לע םישחרתמ םג םימעפלש םינידע רתוי םינמיסב אלא רחואמ

:אורקל ךתוא דמלמו .םינמיסה תא ךליבשב ףסא beauty.co.il תווצ

סקסל התשיג תא הנשמ איה
הצור םואתפ איהש ומכ ךתניחבמ יבויח דואמ תויהל לוכי השיגה יונישש ןיבהל בושח
דואמ ןוויכל םג עונל לוכיו םישדח ןימ יעוצעצ וא תושדח תוחונת ינימ לכב תוסנתהל
.הגרדהב תדרוי ןימה יסחי תורידתש ומכ ךתניחבמ ילילש
הקיספה איהו םזויה התא םא וא םוזייל הקיספה איהו תמזויה ללכ ךרדב איה םא
.םירורב םינמיס הלא םג בויחב תונעיהל
ןימה יסחי תורידתשכ קר ללכ ךרדב ונה ררועתי םדשחש יוכיסה םירבגה בור לצא
.םיטביה דועל בל םישל עדוי התא וישכע ,תדרוי

תבשחתמ דואמ םואתפ איה
וא םירבח םע דבל תאצל ךתוא דדועל וא תונתמ ךל איבהל הליחתמ םואתפ איה םא
הל שיש ןכתיי זא הגירח תוגהנתה יהוז הלש הרקמבו ךל לשבלו הרידה תא ךל תוקנל
.בל םיש .השיגרמ איהש םשא ישגר לע תוצפל ןוצר

שובלה ןונגס תא הנשמ איה
יונישהש ןכתיי לבא דיימ בל םישת ירה התא שובלה ןונגסב ימואתפו דח יוניש לח םא
.ןמז ינפ לע שחרתמ
הוול שובלב יונישה םא םג רכזיהלו יונישל הנושארל בל תמש יתמ רכזיהל הסנ
הלא םא .לקשמב קזח הדרי םואתפ וא ,הדובע םוקמ הרבע איה ילוא .םיפסונ םייונישב
.בל םיש...םייטסרד םיוניש

(...תפקתה אל וליפא התאו) הננגמל הרבע איה
הילע רבע ךיא התוא לאוש התאשכ םא ,תוטושפ תולאשל תונבצעב הביגמ איה םא
השיגרמ איהש ןכתיי .הל קיצת אלש תשקבמ וא אשונ הנשמ ,תפקות ,תצחלנ איה םויה
.ריתסהל המ הל שי הארנכו (...תנווכתה אלש תורמל) התוא רקוח התאש

םישדח םירבח הל שי םואתפ
איהו םתוא שגופ אל םעפ ףא התאש אצוי והשכיא םא לבא רדהנ הז םישדח םירבח
הל שיש ןכתיי ,םיכלוה םה ןכיהל עדוי שממ אל התאו תומימעב קר םהילע ךל תרפסמ
.םירבח קר אלו "שדח רבח"

רכינ טוריפב לוכה תרפסמ איה
ימ םג עדוי התאש רכינ הכ טוריפב םירבחה םא התלב איה ךיא ךל תרפסמ איה םא
עדת זא ...יניטרמב הל ויה םיתיז המכו בשי אוה ןכיהו התש אוה ןיי המכו ימל המ רמא
.םולכ עדוי אל התא טוריפ בורמ הארנכש

(...ללכ ךרדבמ רתוי) תורזומ ויהנ התא תוחישה
תחתפמו הדיגבה תוהמ לע תויפוסוליפ תולאש ריוואה ללחל הלעמ איה םואתפ םא
הסנמו תקדוב איהש ןכתיי...תדגוב איהש הל הרפיסש הלש "הרבח" לע החיש ךתיא
."הרבח"ה רובע קר אל ךתשיג תא ררבל

יבמופב ךל קיצהל הליחתמ איה םואתפ םא
תדרל" הל עירפמ אלו וילע ןגהל הכירצ איהש הז אל רבכ התאש השיגרמ איהש ןכתיי
.בל םיש ...ךחוגמ רואב ךתוא תוארהל וא ךל קיצהל וא םירבח ינפל "ךילע

םא רתוי תאצוי איהש הז הליבחה תא קרפל ץר התאש ינפל היינש הכח !!רוצע עגר ייה
תויהל לוכי םג שובל ןונגס הפילחה איהש הזו תדגוב איהש רמוא אל דוע תורבח
!ךליבשב
יכ ךתאש השיאה לע רבוע המל בל םישתו הרימשב םדרית אלש איה וז הבתכב הנווכה
.היעבה םש ילוא
.(...בלה תא קר אלו) םישי רבכ רחא והשימש יל ןימאת בל םישת אל התא םא

םירבג