ףוג תפש

יללכ
תצק הלש הפה לבא ...ךילא תכייחמ איה ףוס -ףוס ,הנהו ,הילע תלכתסה ןמז הברה רבכ
?!?רוגס
תרמוא המ ?תעדל רשפא ךיא ?דבלב יסומינ אמש וא ןימזמו יתימא הלש ךויחה םאה
?הלש ףוגה תפש

תיתועמשמ דואמ איהו םדא ינב ןיב תרושקתהמ רכינ קלח הווהמ ףוגה תפש
שרופמב רמאנ אלש המ תא הלגמ ףוגה תפש ,םיבר םירקמב .תובר תויצאוטיסב
.םילימב
ויתונווכו ויתובשחמ ,ינשה דצה תנבהב רכינ ןורתי הנקמ ,התונשרפו ףוג תפש תאירק
.הניבל וניבש םוחתב קר אל ,םיבר םימוחתב רזעל תויהל הלוכי איהו

םינוש םיבצמ ,םינושה ףוגה ירבא יפל ,טוריפ רתיב ףוגה תפש תא ןחבנו הבה
:תונוש תויתרבח תויצאוטיסו

שאר תועונת
דחי תישענ שארה תענה םא .םישגפנ םהשכ םשאר תא םיעינמ םישנ םגו םירבג םג
.יתורבח אוה ונינפלש םדאה יכ קיסהל ןתינ ,ךויח םע
.בר ןיינע לע הדיעמ איה ,הבשקה ידכ ךות איה שארה תענה םא
.וחיש ןב לעמ אוהש בשוח םדאה יכ קיסהל ןתינ ,רוחאל איה שארה תעונת םא
.זוכיר רסוחו םומעש לע הדיעמ םיידיה לע שארה תנעשה
.רבודה ירבדב ןוחטב רסוח לע דיעמ ןזואל תחתמ עבצאה םע דורג

םיסיר
דואמ רהמ םיענ םיסירה ,ללותשהל םיליחתמ םינומרוההשכ ,תינימ תוררוע לש בצמב
.ינימ ןיינע לע םידיעמו
.תולק רתיב ךכב ןיחבהל ןתינ ,תויתוכאלמ םיסירב וא רופיאב תושמתשמה םישנ לצא

תימצע העיגנ
לגרה ,דיה תא ףשפשל ,ןזואה ךונתב תעגל םיטונ םישנא ינימ רסמ תלבק לש בצמב
.הזחה וא
קבחל םיטונ םה וב ,ןוחטב רסוח לש בצמ אוה םמצעב תעגל םיטונ םישנא וב בצמ דוע
.םמצע תא

הפ
לע דיעמ תוחותמו תורוגס םייתפש םע ךויח .דבלב יסומינ ונה תורוגס םייתפשב ךויח
.המכסה רסוחו חתמ
יתש תא ףשוחה ,אלמ ךויח וליאו הנמזה הווהמ תונוילעה םיינישה תא ףשוחה ךויח
.האלמו תיעמשמ דח הנמזה הווהמ ,םייניעה ץוויכ םע דחי ,םיינישה תוכרעמ
.ךייחמה יניעב ןח םיאצומ םתאש דיעמ תוקושפ םייתפש םע ךויח

.סעכ לע םידיעמ שאר יעונענ םע דחי ,תונותחתה םייתפשה לש הכישנ
קר איהשכ ,המוד העונת ךא רובידב ןיינע רסוח לע הדיעמ עבצאה םע הקתשה תעונת
.ךפיהה לע הדיעמ ,הנותחתה הפשה לע

םייניע
רתויב הובגה אוה ויניע טבמ הבוגש םדאה .דמעמ לע דיעמ םייניעה טבמ הבוג
.הגיהנמכ שפתנ ,הצובקב
הז םדאש ןוויכמ ,תמא תרימא יא לע וא תואמר לע דיעמ עבצאה םע םייניע ףושפש
.תיתוזחה תרושקתה תא םוסחל הסנמ
.תמא תרימא יא וא המשא ,תואמר לע איה םג הדיעמ טבמה וקמ םייניעה תזזה
לש רסמ הריבעמ תומרומ תובגהשכ ,ץומצממ רתוי ךורא ןמזל םייניעה תריגס
."קיפסמ"
.הבר תונבצעתה לע תודיעמ הלעמל תולגלגתמ םייניע

ךלהמ אוה הדיצה הטומ שארהשכ רישי טבמ ,רורב טרילפ הווהמ הדיצה בונג טבמ
.תונשייב לש רודיש ידכ ךות יותיפ לש יסאלק
הדיצה לכתסמ ,ןיע רשק רצויש ימ .תינימ תוניינעתה לש רורב ןמיס הווהמ ךורא טבמ
.ריכהל ןוצר לש רסמ ריבעמ ןיע רשק רצויו רזוחו
ןיינע לש רורב רסמ ריבעמ אוה הטמל הלעמלמ רקוס טבמב השיא לע לכתסמ רבגשכ
.ינימ
.דוסב ףותיש לע הדיעמ הצירק

תובג
.רדחה הצקמ תישענ איה םא רקיעב ריכהל ןוצר לע הדיעמ תובג יתש תמרה
.ןומא רסוח לע הדיעמ תחא הבג תמרה
.םהלש בוליש וא דחפ ,באכ ,חתמ ,סעכ לע דיעמ תובגה רוביח

ףאה
ללכ ךרדב עגונה .והשמ ריתסמ עגונהש ךכ לע הדיעמ ,החיש ידכ ךות ,ףאב העיגנ
וליאכ ,וז תינוצר אל העונת יכ םיבשוחה שי .ןיטולחל עוגר אוה ץוח יפלכו בל םש אל
.הנווכה תא ריתסהל ידכ ,ףאל עדומ תתב הרבעוה לבא רקשה תאו הפה תא תוסכל הנווכ
.תונבצעו סעכ לע דיעמ ףאה חופינ
ןב לעמ אוהש בשוח םדאהש ,ךכ לע הדיעמ רוחאל שארה תענה םע דחי ףאה תמרה
.וחיש
.ןוצר תועיבש רסוח לע דיעמ ולוכ ףאה ץוויכ וא והשלכ דצל ףאה ץוויכ

םייפתכ
רותיוו איה התועמשמ םיידיה תטשוהו הדיצה שארה תענה םע דחי םייפתכה תמרה
.וילא תשגל ןתינו קיזמ אל ונלומש םדאהש תוארהל ךרד הווהמ איהו

םיילגר
םע דחי ,םיתיעל ,האב איהו הנמזה הווהמ םינפ יפלכ םיילגרה תועבצאשכ הדימע
.תמדוקה םייפתכה תעונת
.תוכמס לש הדמע לע הדיעמ ,םיבושי םלוכש העשב הצובקב הדימע

םיידי
,תוקחרתה ילמס ןפואב הווהמו תונלבס רסוחו תונבצע לע דיעמ תועבצאב ףופית
.הבישיב לגר םיציפקמשכ םג ךכ .ומוקמב ראשנ ףוגה לבא "תוחרוב" תועבצאה
.םיסיכה ךותב ןה םא רקיעב ,תרושקתל ןוצר רסוח לע תודיעמ תויובח םיידי
.חילצמ דימת אלש ,סעכ לע תוטלתשה ןויסינ לע דיעמ היינשה דיב ףוטע ףורגא
.רוחאל ןעשנ שארה םע רקיעב תונתוואג וא תונצחש לע תודיעמ שארה ירוחאמ םיידי

ךות השענ רבדה םא רקיעב ,רשקב תויעב לע הדיעמ ןיאושינה תעבט םע תוקסעתה
.גוזה ןב לע החיש ידכ
.ןח אוצמל ןויסינ לע דיעמ ותבינעב קחשמה רבג

דיה תציחל
.יקסעה ךבירי לש דיה תציחל תא ןוחבל אוה ,םיקסעב ןושארה ללכהש ,םירמוא
:םיקסעב קר אלו ,ךלומ דמועה םדאה לע תובר דומלל ןתינ ,די תציחלמ

.תונוילעו תובהלתה ,הטילש לע הדיעמ דואמ הקזח די תציחל
.תוטלתשה ןויסינ לע הדיעמ הטמ יפלכ תינפומ דיה ףכשכ הקזח די תציחל

לע הדיעמ השלח די תציחל וא תועבצאה לש קר הטשוה וא שלח קרפ םע די תציחל
.יביטלופינמ ץחולהש ןכתיי תיקסע הביבסב .השלוחו ,הענכה ,תותיחנ ,עגמל ןוצר רסוח
.ןטק קוביחכ הומכו תוימיטניאו תויתורבח לע הדיעמ םיידיה יתש םע הלופכ די תציחל

הבישי ןונגס
.קוביח לבקל ןוצר לעו םייחל העוגר השיג לע הדיעמ אסיכה ךותב תולברכתה תבישי
הנימזמ ותבישיש תובכע רסח בהאמ לע הדיעמ םירביא טושיפב אסיכה לכ לע הבישי
.ףרטצהל
רוגס םדא לע הדיעמ ,הפצרה לע םיילגרה יתששכ ,תודומצ םייכרב םע הפוקז הבישי
.ררחושמ וניאש
ידכ הבר הדובע השורדש הדיעמ תוסנוכמ םיילגר םע אסיכה הצקב קומע הבישי
.ברקתהל
ןמזבו ףסונ עונכשב ךרוצה לע הדיעמ תודומצ םייכרבו תולכוסמ םיילגר םע הבישי
.הטלחה לבקל ףסונ
לע הדיעמ ,ןמז ךרואל תחא החונתב ראשיהל לגוסמ וניא בשוישכ ,העוגר אל הבישי
לאכ סקסל וסחייתיו תוחונתב ובריש ,םיבהאמ לע םג הדיעמ וז הבישי .תויטלתא
.בהז תיילדמ םלוכלשכ ,טרופס
תומכסומב הדירמ לע הדיעמ תוידיה לע הבישי וא ךופה אוהשכ אסכה לע הבישי
םינווגמ תומוקמ ושפחי הלא םישנא ,הבהאב .םישוגירו םישודיח לש שופיחו
."הז תא תושעל"

םירבג שפת גוף